Partners

Anmäl dig till:

Marie-Louise Björndahl

Sakkunnig / filialföreståndare

Arbis / Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Tel. 7863510

marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi

 

ÖPPEN UNIVERSITETSUNDERVISNING 2017-18 i Jakobstad

 

Inom Öppna Universitetet (Open University) kan du studera akademiskt på hemorten. Alla intresserade är välkomna – kurserna har inga förkrav! Erfarenhet av akademiska
studier eller studentexamen krävs inte som bakgrund. Kurserna ger tillfälle att bekanta sig med akademiska studier i allmänhet eller ett speciellt ämne i synnerhet innan man gör större beslut gällande heltidsstudier. Öppna universitetsstudier kan vara en väg till universitetsexamen och de kan räknas tillgodo i en eventuell framtida examen. Vi samarbetar med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa och Åbo. Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). Tidigare studier avlagda i studieveckor (sv) får oftast räknas till godo. Grundstudier omfattar minst 25 poäng och ämnesstudier minst 35 poäng. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 poäng och magisterexamen ytterligare 120 poäng.

ANMÄLAN OCH INFORMATION
Anmälan tas emot av rektor/filialföreståndare Marie-Louise Björndahl (på Arbis), tel. 786 3510
eller marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi. Där kan du också få mera information om kurserna.
Kursplatsen är alltid Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20, Jakobstad.

KURSAVGIFTER
Den lokala kursavgiften är 15 €/studiepoäng för att täcka en del av de direkta kurskostnaderna.
Åbo Akademi uppbär därtill en terminsavgift på 50 € för de tjänster som Centret för livslångt
lärande erbjuder deltagare (registrering av studieprestationer, intyg, studierådgivning mm).
Terminsavgiften erläggs en gång per termin och för den får du studera obegränsat under den
terminen. Studeranden som är inskrivna (närvaroanmälda) för grundexamen vid Åbo Akademi
är befriade från terminsavgiften. Materialavgifter kan också förekomma.

ANNULLERING
Kursanmälan är bindande, eftersom antalet anmälda är avgörande för möjligheterna att förverkliga kurserna. Om annullering görs efter att anmälningstiden gått ut faktureras
50 % av den lokala kursavgiften förutom vid sjukdomsfall, som kan bestyrkas med läkarintyg eller annat motsvarande intyg. Om ingen annullering görs överhuvudtaget faktureras kursavgiften i sin helhet. Avgift för kurs som deltagaren påbörjat, men senare avbrutit, faktureras i sin helhet. Annullering görs till arrangören (ej till läraren).
Observera att antalet anmälda bör vara minst 10 för att en kurs skall starta.

TENTAMEN
En OU-kurs kan tenteras vid tre olika tillfällen (Åbo Akademis allmänna tentamensdagar som också tillämpas i Jakobstad). De allmänna tentdagarna i Jakobstad under läsåret 2016-2017:

Hösten 2016, torsdagar
15.09.16 
10.11.16 
01.12.16 
15.12.16 

Våren 2017, torsdagar 
19.01.17 
09.02.17 
16.03.17 
06.04.17 
27.04.17 
11.05.17 
01.06.17 

Läsåret 2017-2018

Hösten 2017
14.9.17
9.11.17
14.1.17

Våren 2018
18.1.18
8.2.18
15.3.18
5.4.18 1
7.5.18

Tenttillfället börjar kl. 18.00 och platsen är Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20. Vi uppbär en tentavgift på 10 €. Du som studerar på annan ort kan också utnyttja de allmänna tenttillfällena på hemmaplan. Anmälan till tentamen sker till Arbis kansli i god tid innan tenttillfället. Tentresultaten finns hos arrangören efter ca två veckor.

 

Kursutbud 2017-2018

 

Grundstudier i specialpedagogik, 25 sp

Delkurser inom Ungdomsvetenskap