Grundstudier i förskole- och nybörjarundervisning, 25 sp

Som lokal arrangör fungerar Vasa sommaruniversitet/filialen i Jakobstad, vilket i praktiken är det samma som Arbis. Kursplatsen är Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20 invid Skolparken i centrala Jakobstad. Vaktmästaren Sassa finns på plats där vid varje kurstillfälle och visar dig till rätt utrymme.

Förskole- och nybörjarundervisningen syftar till att fördjupa och bredda kunskaperna om utvecklingen och lärandet hos barn i 6–8-årsåldern samt utformningen av den pedagogiska verksamheten som de är en del av. Ämnen som behandlas är språk, matematik, naturvetenskap, lek och rörelse samt pedagogisk dokumentation och utvärdering.

Då majoriteten av kurserna präglas av att undervisning bedrivs med utgångspunkt i barns intresse, lek och utforskande förutsätts kursdeltagarna vara kreativa inom olika lärområden.

Nedan följer info om de fem delkurserna.

1) Lek och rörelse, 5 sp

Mål och innehåll: Syftet är att få en fördjupad förståelse för hur barnets helhetsmässiga växande, utveckling, lärande, hälsa och välbefinnande stöds med hjälp av lek och rörelse. Vidare ska den studerande få fördjupad förståelse för olika rörelseaktiviteter och -färdigheter. Fysisk och motorisk utveckling, lek och rörelse som mål och medel, läroplanernas innehåll.

Efter avslutad kurs ska studeranden kunna redogöra för hur de på ett mångsidigt sätt planerar för lek och rörelse inom förskole- och nybörjarundervisningen med tanke på barnets helhetsmässiga utveckling och lärande

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Janina Enkvist Snellman, Annika Sandelin

Tidpunkt:

torsdag 17.9.2020 kl. 18.00 – 21.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus

lördag 19.9.2020 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan eller medhavd)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 9-10

torsdag 1.10.2020 kl. 18.00 – 21.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus

lördag 3.10.2020 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan eller medhavd)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Delar av kursen kan hållas utomhus enligt lärarnas anvisningar och väder.

Undervisningsformer: Gruppundervisning (teori och praktik), planering och genomförande av olika aktiviteter, litteraturcirklar och Moodle

Examinationsform: skriftligt inlämningsarbete/grupparbete/portfolio

Litteraturförslag: Glädje, lek och gemensamma aktiviteter. Rekommendationer för fysisk aktivitet under de första åren. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:24.

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Rintala, P., Sääkslahti, A. & Iivonen S. (2016). 3-10-vuotiaiden lasten motoriset perustaidot. Liikunta & Tiede 53 (6), 49-55. Tillgänglig på http://www.lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2016/6/tutkimusartikkelit/3%E2%80%9310-vuotiaiden-la

Sääkslahti, A. (2015). Liikunta varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Artiklar och annan litteratur enligt kursledarens anvisningar

2) Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering, 5 sp

Mål och innehåll: Syftet är att fördjupa studerandenas förståelse för barns lärande inom förskole- och nybörjarundervisningen. Vidare ska studerande få en djupare förståelse av planeringens, dokumentationens och utvärderingens betydelse för den pedagogiska verksamheten.

Forskningens syn på förskole- och nybörjarundervisning, teorier om lärande samt läroplanernas intentioner problematiseras, diskuteras och synliggörs på olika sätt.

Efter avslutad kurs ska studerande
- kunna redogöra för och motivera sin syn på förskole- och nybörjarundervisning
- kunna redogöra för och diskutera olika teorier om barns lärande
- visa förmåga att planera, dokumentera och utvärdera pedagogisk verksamhet inom förskole- och nybörjarundervisning

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Ann-Britt Forsblom

Tidpunkt: fredag 23.10.2020 kl. 16.30 – 19.45 lektion 1-4 inkl. kaffepaus

lördag 24.10.2020 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 - 13.15 lunch (på stan eller medhavd)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 9-10

fredag 6.11.2020 kl. 16.30 – 19.45 lektion 11-14 inkl. kaffepaus

lördag 7.11.2020 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 - 13.15 lunch (på stan eller medhavd)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Undervisningsformer: Gruppundervisning (teori och praktik) processdagbok (individuellt), observations- och intervjuuppgift inom förskole- och nybörjarundervisning, litteraturcirklar, Moodle

Examinationsform: skriftligt inlämningsarbete/grupparbete/portfolio

Litteraturförslag: Doverborg, E., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2013). Att undervisa barn i förskolan. Stockholm: Liber.

Eriksson, M. (2015). Nya Skolans självvärdering – att förstå och genomföra lokal utvärdering. Landskrona: GME Förlag.

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Jensen, M. (2011). (red.). Lärandets grunder – teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar och annan litteratur enligt kursledarens anvisningar

3) Matematik och problemlösning, 5 sp

Mål och innehåll: Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i matematiska tänkandets utveckling hos barn i förskola och nybörjarundervisning. Studerande känner till hur de kan stödja den grundläggande begreppsbildningen samt vilka förutsättningar och eventuella hinder det kan finnas för lärande.

Efter avslutad kurs bör studeranden
-kunna redogöra för olika sätt att utmana barnens tänkande så att det stödjer barnens lärande.
-ha kunskap om vad grundläggande matematik är och kan vara, samt utvecklat förmåga att utmana barnen i deras förståelse.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Heidi Hellstrand

Tidpunkt: fredag 15.1.2021 kl. 17.30 – 20.45 lektion 1-4 inkl. kaffepaus
lördag 16.1.2021 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunchpaus (på stan eller medhavd)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 9-10
fredag 5.2.2021 kl. 17.30 – 20.45 lektion 11-14 inkl. kaffepaus
lördag 6.2.2021 kl. 09.00 - 12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
Kl. 12.15 – 13.15 lunchpaus (på stan eller medhavd)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Undervisningsformer: Föreläsningar samt konkreta övningar förankrade i forskning inom området för att ge studerande verktyg att didaktiskt genomföra matematikundervisning. Diskussioner, presentationer och seminarier är också viktiga inslag i kursen.

Examinationsform: skriftligt inlämningsarbete/grupparbete/portfolio

Litteraturförslag: Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Artiklar och annan litteratur enligt kursledarens anvisningar


4) Språk och interaktion, 5 sp

Mål och innehåll: Syftet är att fördjupa kunskapen om lärarens betydelse för elevernas språkliga utveckling och hur läraren kan arbeta och arrangera en språkligt stimulerande miljö för alla elever.

Såväl social som fysisk tal- och skriftspråksmiljö behandlas utifrån ett mångfaldsperspektiv.

I kursen ingår att besöka en förskola eller skola för att kartlägga och analysera den fysiska skriftspråksmiljön och för att få insikt i arbete med dialogisk läsning, utvecklande samtal och metoder inom flerspråkighetsdidaktik.

Efter avslutad kurs ska studerande
- ha fördjupad kunskap om hur lärare kan arbeta språkmedvetet för att stimulera en- och flerspråkiga elevers språkutveckling
- kunna föra språkstödjande och utvecklande samtal
- ha kunskap om flerspråkig pedagogik

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Sofia Jusslin

Tidpunkt: fredag 5.3.2021 kl. 17.00 – 20.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus

lördag 6.3.2021 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
Kl. 12.15 – 13.15 lunchpaus (på stan eller medhavd)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 9-10

fredag 26.3.2021 kl. 17.00 – 20.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus

lördag 27.3.2021 kl. 09.00 – 12.15 lektion 14-18 inkl. kaffepaus
Kl. 12.15 – 13.15 lunchpaus (på stan eller medhavd)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Undervisningsformer: Föreläsningar, litteraturseminarier, besök i förskola och/eller nybörjarundervisning, grupparbete

Litteraturförslag: Alatalo, Tarja (red). (2016) . Läsundervisningens grunder. Malmö: Gleerups. (271 s)

Bergöö, Kerstin & Jönsson, Karin (2012) Glädjen i att förstå: språk- och textarbete med barn. Lund: Studentlitteratur. (150 s)

Soltero-González, Lucinda; Sparrow, Wendy; Butvilofsky, Sandra; Escamilla, Kathy & Hopewell, Susan (2016). Effects of a paired literacy program on emerging bilingual children’s bilingual outcomes in third grade. Journal of Literacy Research. DOI: 10.1177/1086296X16653842. (19 s)

Quinn, Margaret F.; Hope, K. Gerde & Bingham, Gary E. (2016). Help Me Where I Am: Scaffolding Writing in Preschool Classrooms. The Reading Teacher, 70 (3) pp. 353–357. (5 s)

Wessel-Powell, Christy; Kargin, Tolga, Karen E. Wohlwend 2016). Enriching and Assessing Young Children’s Multimodal Storytelling. The Reading Teacher, 70 (2) pp 167–178. (13 s).

Examinationsform: skriftligt inlämningsarbete/grupparbete/portfolio

5) Naturvetenskap, 5 sp

Mål och innehåll: Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i barns utveckling gällande det naturvetenskapliga tänkandet samt lärande för hållbar utveckling. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande, genom att iaktta, samtala och reflektera, detta skall fungera som en grund för lustfyllt lärande.

Efter avslutad kurs bör den studerande:
-ha kunskap om hur de kan utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft för att skapa goda lärandetillfällen
-fördjupat sin förståelse för vikten av hållbar utveckling

Omfattning: 20 lektioner
Lärare: Jessica Sundman

Tidpunkt: fredag 9.4.2021 kl. 18.00 – 21.15 lektion 1-4 inkl.
kaffepaus

lördag 10.4.2021 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan eller medhavd)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 9-10

fredag 23.4.2021 kl. 18.00 – 21.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus

lördag 24.4.2021 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan eller medhavd)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Undervisningsformer: Föreläsningar samt konkreta övningar förankrade i forskning inom området för att ge studerande verktyg att didaktiskt genomföra kreativa lärandetillfällen inom det naturvetenskapliga området. Diskussioner, presentationer och seminarier är också viktiga inslag i kursen.

Examinationsform: skriftligt inlämningsarbete/grupparbete/portfolio

Litteraturförslag: Areskoug, M., Ekborg, M., Rosberg, M. & Thulin, S. (2016). Naturvetenskapens bärande idéer för förskollärare. Malmö: Gleerups.

Barr, A., Nettrup, A. & Rosdahl, A. (2011). Naturförskola – lärande för hållbar utveckling. Stockholm: Lärarförbundet

Behrenfeldt, L., Brömster, E., Eadie, G., Fredman, A., Grantz, H., Gustafsson, J., Jansson, B., Lindblad, S., Lundberg, L., Manni, A., Tedenljung, A., Wohlin, A. & Nymna, I. (2015). Att lära in ute för hållbar utveckling. Vimmerby: Outdoor teaching förlag

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2013). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber.

Tampio, H & Tampio, M. (2014). Ulos oppimaan. Sata idea ulko-opetukseen. Juva: PS-kustannus.

Artiklar och annan litteratur enligt kursledarens anvisningar

Allmän info:

Kostnaderna för kurshelheten är två olika. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa, som utlokaliserar den här Öppna universitetskursen till oss, uppbär en terminsavgift på 50 €. Detta är en engångsavgift/termin som omfattar inskrivning, registrering av studieprestationer (vitsord, kurser), intyg samt studierådgivning. Denna avgift betalas alltså endast en gång i samband med den första kursen du deltar i under terminen och den gäller oberoende av hur många kurser du deltar i under just den terminen. För därpå följande termin erläggs en ny terminsavgift.

Den kursavgift som vi som lokal arrangör uppbär är 18 €/sp för att täcka en del av löne- och andra direkta kostnader. Den avgiften erläggs separat för varje kurs man deltar i.

* * *

Förutsättningarna att ordna kursen är att ett tillräckligt antal deltagare har förhandsanmält sig.

* * *
Notera att din anmälan är bindande. Om annullering görs senare än två veckor före kursstart faktureras 50 % av kursavgiften ifall godtagbar utredning inte kan företes. Om ingen annullering görs överhuvudtaget, faktureras kursavgiften i sin helhet.

* * *
Tveka inte att använda dig av den studievägledning som Öppna universitetet erbjuder, speciellt ifall du t.ex. funderar på hur man kan kombinera olika ämnen/kurser till en examen. Du kan kontakta Öppna universitetets studievägledare Majlen Saarinen i Åbo (tel. 02-215 4500) och Pernilla Rauma i Vasa (tel 06-3247243) eller via e-post fornamn.efternamn@abo.fi

* * *

När du avlagt kurserna kan du beställa ett intyg från opu@abo.fi Du kan givetvis också beställa intyg över delprestationer.
* * *

Själv hjälper jag också gärna till om du har frågor. Håller dock semester under tiden 15.6-7.8.2020.

Välkommen på kurs!

Med vänliga hälsningar,

Marie-Louise Björndahl
Sakkunnig inom planering och förvaltning, Jakobstads svenska arbetarinstitut
Filialföreståndare, Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad
Tel. 06-7863510
marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi