Kurssit

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op, Nepsy 2024


Aika
11.1.2024 - 18.6.2024

Hinta
2750.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
11.1.2024
Luennoitsija
Korhonen Mari
Sisältö

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai autismikirjon häiriö. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista. 

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. 

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hyvän tulevaisuuden rakentamiseen asiakkaan vahvuuksien avulla sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Syventävä autismikirjotietous
• Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

"Kattava koulutus neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja niiden erityispiirteistä. Positiivisen, ratkaisukeskeisen, arvostavan ja voimavarakeskeinen ohjaus- ja valmennusmenetelmän intensiivikurssi, joka vahvistaa ammatillista osaamista ja pätevyyttä."

"Antoisa, syvällinen, monipuolinen, asiantunteva koulutus. Antoi evättä työssäjaksamiseen, loistava työkaluja omaan työhön ja vuorovaikutukseen."

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. 

Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. 

Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille sekä muille nepsy-piirteisten henkilöiden parissa työskenteleville ammattiryhmille. 

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii Mari Korhonen, KK, ammatillinen opettaja (AMo), varhaiskasvatuksen lehtori, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Vierailevat asiantuntijat:

 - Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Tatu Lope
 - Sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia (autismikirjo ja  nepsyvalmennus)
 - Sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen  valmentaja, Niko Wass (lastensuojelu ja nepsyvalmennus)
 - Kokemusasiantuntija

KirsiConsulting Oy pidättää oikeuden kouluttajamuutoksiin tarvittaessa.

Edeltävät opinnot

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Suoritustapa

Lähiopetuspäiviä  Zoomin välityksellä on yhteensä 12 päivää, jotka toteutetaan 2 päivän jaksoissa n. 1–2 kuukauden  välein. Koulutus vastaa laajuudeltaan n. 30 op. Koulutuksen kokonaiskesto n. 7–9 kk. Koulutus  täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit.

Koulutuksen rakenne ja toteutus 

Lähiopiskelu sisältää:  
• pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista  tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita • vierailevien asiantuntijoiden luennot  
• valmennusharjoittelu
• workshop-tyyppinen työskentely
• pääkouluttajan valmennusdemo viidellä lähijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:  
• omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
• henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen  omaan työhön  
• perehtyminen alan kirjallisuuteen, 9 kpl pakollisia kirjoja, joista 3 kirjan ennakkolukeminen  ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
• kirjareflektio
• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen  välillä, yht. 5–6 kertaa = 12 h
• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät  
• oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut  valmennusharjoittelutehtävät)
• valmennusnäyttö
• valmennuspäiväkirja
• valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö) 

Koulutuksessa käytetään Classroom-verkkoalustaa mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa. Koulutusmateriaali saatavilla koko opintojen ajan oppimisalustalla.

Aikaikataulu 

11.1.2024 - 18.6.2024. Koulutus järjestetään kokonaan etänä, Zoom-ympäristössä. Verkkotapaamiset Zoomissa klo 9.00-16.00 seuraavasti:

1. lähijakso: 11.-12.1.2024
2. lähijakso: 15.-16.2.2024
3. lähijakso: 21.-22.3.2024
4. lähijakso: 16.-17.4.2024
5. lähijakso: 27.-28.5.2024
6. lähijakso: 17.-18.6.2024

Palautteita Nepsy-koulutuksen osallistujilta:

Antoisa, syvällinen, monipuolinen, asiantunteva koulutus. Antoi evättä työssäjaksamiseen, loistava työkaluja omaan työhön ja vuorovaikutukseen. Kiitos!

Syvä sukellus itseen koulutuksen aikana. Sen pohjalta rakentui uudelleen omakuva ja uusiutui myös minä. Monipuolinen, laadukas. Asiantuntijuutta parhaimmillaan. Paljon asiaa, josta kaikki hyödyllistä. Positiivisuus ja arvostava kohtaaminen nousivat arvoon arvaamattomaan.

Vastasi siihen, mitä hain ja enempäänkin

Koulutus opetti tuntemaan omat vahvuudet ja toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Muun lisäksi koin, että tämä on erinomainen johtamiskoulutus. KIITOS!

Kompakti ja voimaannuttava koulutus, joka antoi uusia eväitä työhön ja elämään yleensäkin

Kattava koulutus neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja niiden erityispiirteistä. Positiivisen, ratkaisukeskeisen, arvostavan ja voimavarakeskeinen ohjaus- ja valmennusmenetelmän intensiivikurssi, joka vahvistaa ammatillista osaamista ja pätevyyttä. 

Ihanat koulutuspäivät aina Vaasassa.

Hyvin monipuolista tietoa koulutus sisälsi. Hyvä, että oli eri aloilta kouluttajia. Materiaalit hyviä ja selkeitä. 

Kokonaisuudessa hyvä koulutus. Kouluttaja on ollut tukena koko matkan ja tukenut jaksamisessa, tsempannut maaliin asti. 

Koulutus vastasi odotuksia. Kouluttaja oli ajan tasalla koko ajan. Tehtäviin sai apua ja tukea, positiivinen palaute tsemppasi uuteen nousuun. Koulutus antoi itsevarmuutta ja luottamusta omaan työhön sekä voimavaroja perheen arkeen.

Tärkeä, elämänmakuinen koulutus, jonka saisi jokaisen lasten ja nuorten parissa – ihmisten ylipäätään parissa – käyvän!

Monipuolinen ja laaja koulutuspaketti. Ei raapaistu pelkästään pintaa, vaan sukelletun syvällekin sisältöihin, mikä oli hyvä asia. Teoria ja käytäntö kulkivat käsi kädessä. Valmennusharjoittelu antoi käytännön kokemusta. Suosittelen lämpimästi! Koulutus oli samalla arvokas matka itseen. Kiitos!

Mukaansa tempaava ratkaisukeskeisyyden positiivisuus pläjäys.

Koulutus antoi eväitä ratkaisukeskeisyyden ja voimavarakeskeisyyden viitekehyksestä joka päiväiseen työskentelyyn monille eri aloille. Koulutus oli oman kasvun ja kehittymisen matka lisäten ymmärrystä ja empatiakykyä. Pakotti ajattelemaan uudella tavalla ja löytämään uusia työskentelytapoja. Antoisa matka! Suosittelen lämpimästi jokaiselle ihmisten kanssa tai parissa työskentelevälle.   

Maksut

2750€, maksu on mahdollista suorittaa myös erissä.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos haluat suorittaa maksun erissä tai jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Muutokset mahdollisia.

 

Lisätiedot

Elvira Kurmaeva, koulutussuunnittelija
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780