Kurssit

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) JY 2023-2024, 25 op


Aika
26.9.2023 - 22.3.2024

Hinta
490.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatustiede
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
29.9.2023
Luennoitsija
Mäkipere Elina
Sisältö

Vielä ehdit mukaan: jälki-ilmoittautumiset otetaan vastaan 29.9. klo 15.00 asti

Tervetuloa tutkimaan eri-ikäisten ihmisten oppimista, kehitystä ja ohjaamista!

Kasvatustieteen opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä ihmisten parissa, ohjata, opettaa ja tuntea oppimisen monisyisiä ilmiöitä. Opinnoista saat eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen.

Ilmiölähtöisissä, monipuolisia näkökulmia avaavissa opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt, kuten ihmisten oppiminen, kehittyminen sekä yksilöiden välinen kommunikaatio, joiden ymmärryksestä on hyötyä elämän eri osa-alueilla.

Opintojaksot ja aikataulu

Opinnot alkavat tiistaina 26.9.2023 ja jatkuvat kevään 2024 loppuun.

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1, 2 op (26.9.-31.10.2023)

Aikataulu

26.9.-31.10.2023

Lisätietoja kellonajoista

Orientaatioluento I ti 26.9.2023 klo 17-19
Orientaatioluento II ti 3.10.2023 klo 17-18.30
Tuutortapaamiset (verkossa) to 5.10. klo 18-19.30 ja to 19.10. klo 18-19.30
Oppimistehtävän palautus 31.10.2023 mennessä

Keskeiset sisällöt

 - oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa
 - erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa
 - oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa
 - oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet
 - omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
 - osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin
 - hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
 - osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden
 - tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa
 - tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana.

Suoritustapa

Ryhmätapaamiset ja oppimistehtävät

KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2, 3 op (24.10. - 30.11.2023)

Aikataulu

24.10. - 30.11.2023

Lisätietoja kellonajoista

Orientaatioluento ti 24.10.2023 klo 17-18.30
Oppimistehtävän palautus 30.11.3023 mennessä

Keskeiset sisällöt

 - oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa
 - erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa
 - oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa
 - oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet
 - omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
 - osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin
 - hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
 - osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden
 - tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa
 - tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana.

Suoritustapa

Ryhmätapaamiset ja oppimistehtävät

KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1, 3 op (7.11.-8.12.2023)

Aikataulu

7.11.-8.12.2023

Lisätietoja kellonajoista

Orientaatio jakson verkkokurssille ti 7.11.2023 klo 17-18.30
Verkkokurssi 20.11.-8.12.2023

Keskeiset sisällöt

 - kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät ja niiden muutos 
 - kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin 
 - kasvatuskäytänteet ja lapsuudessa, nuoruudessa, perheessä sekä työelämässä tapahtuneet kulttuuriset muutokset 
 - keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, inkluusio, osallisuus, moninaisuus, toiseus, eriarvoistuminen, sukupuolistunut väkivalta 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  •  - hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana 
  •  - osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologian käsitteitä  
  •  - osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä. 

Suoritustapa

Ryhmätapaamiset ja verkkokurssi

KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2, 2 op (14.11.2023 - 31.03.2024)

Aikataulu

14.11.2023 - 31.03.2024

Lisätietoja kellonajoista

Orientaatioluento (yhteinen jakson KTKP040 kanssa) ti 14.11.2023 klo 17-18.30
Oppimistehtävän palautus 31.3.2024 mennessä.

Keskeiset sisällöt

 - kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät ja niiden muutos 
 - kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin 
 - kasvatuskäytänteet ja lapsuudessa, nuoruudessa, perheessä sekä työelämässä tapahtuneet kulttuuriset muutokset 
 - keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, inkluusio, osallisuus, moninaisuus, toiseus, eriarvoistuminen, sukupuolistunut väkivalta 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  •  - hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana 
  •  - osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologian käsitteitä  
  •  - osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä. 

Suoritustapa

Ryhmätapaamiset ja oppimistehtävät

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus 5 op (12.12.2023 - 09.06.2024)

Aikataulu

12.12.2023 - 09.06.2024

Lisätietoja kellonajoista

Orientaatioluento ti 12.12.2023 klo 17-18.30
Jakson verkkotentti mahdollista suorittaa haluamanaan ajankohtana, valiten kuudesta (6) tarjolla olevasta ajankohdasta. Vaihtoehtoiset tenttiajankohdat: vko 2, vko 6, vko 11, vko 15, vko 19 tai vko 23.

Keskeiset sisällöt

 - asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä 
 - asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä 
 - asiantuntijatiedon luonne, kehittäminen ja tukeminen 
 - ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus 
 - asiantuntijuus ja työssä oppiminen kasvatusalalla 
 - muuttuva asiantuntijuus nyt ja tulevaisuudessa 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 - osaa eritellä asiantuntijuutta, osaamista ja ammatillista identiteettiä käsitteinä ja tutkimuksen valossa
 - osaa tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja osaamisen kehittämiseen 
 - tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja osaamisensa rakentajana 

Suoritustapa

Ryhmätapaamiset ja verkkotentti

KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu 5 op (14.11.2023 - 31.05.2024)

Aikataulu

14.11.2023 - 31.05.2024

Lisätietoja kellonajoista

Orientaatioluento (yhteinen jakson KTKP022 kanssa) ti 14.11.2023 klo 17-18.30
Oppimistehtävän palautus 31.5.2024 mennessä.

Keskeiset sisällöt

 - arkiajattelun, tieteellisen ajattelun ja argumentaation tunnuspiirteitä 
 - tutkimuksellinen lukutaito 
 - kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistavat ja aineistonkeruumenetelmät
 - tutkimusetiikan perusteet, erityisesti hyvä tieteellinen käytäntö 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 - tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
 - osaa arvioida tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksia kriittisesti
 - tunnistaa argumentoinnin periaatteet ja soveltaa niitä kasvatusalan tutkimusten analyyttiseen tarkasteluun
 - tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja erilaisia aineistonkeruumenetelmiä
 - osaa rakentaa omaa asiantuntijatietoaan erilaisissa oppimisympäristöissä, digitaalisissa ja kasvokkaisissa kohtaamisissa
 - osaa rakentaa kasvatusalan tutkivaa asiantuntijuutta tutkittuun tietoon perustuen

Suoritustapa

Ryhmätapaamiset ja oppimistehtävät

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö 5 op (13.02. - 22.03.2024)

Aikataulu

13.02. - 22.03.2024

Lisätietoja kellonajoista

Orientaatio jakson verkkokurssille ti 13.2.2024 klo 17-18.30
Verkkokurssi 26.2.-22.3.2024

Keskeiset sisällöt

 - vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen  
 - eettisyys ja kulttuurinen moninaisuus vuorovaikutuksessa  
 - vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen  
 - oma vuorovaikutusosaaminen  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 - osaa havainnoida erilaisissa konteksteissa tapahtuvia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä ja muissa  

 - osaa kuunnella toistaja ilmaista itseään ymmärrettävästi kulttuurinen moninaisuus huomioiden  

 - osaa tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista  

 - soveltaa ymmärrystään ja taitojaan vuorovaikutuksesta erilaisissa tilanteissa (esim. palaute- ja ristiriitatilanteissa), ja kykenee toimimaan vuorovaikutustilanteissa eettisesti kestävällä tavalla

Suoritustapa

Ryhmätapaamiset ja verkkokurssiKokonaisuuden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
• hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
• tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
• osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
• osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Kohderyhmä

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Paikka

Opinnot järjestetään verkossa, sen lisäksi opiskeluryhmä kokoontuu tuutorin kanssa Teamsissa.

Lisätietoa tulee myöhemmin keväällä 2023

Maksut


Koko kokonaisuus (25 op): 490 € (sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksu)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780