Courses

Psykologian perusopinnot 25 op (2024-2025) UEF - verkko-opinnot, 25 sp


Time
2.9.2024 - 23.6.2025

Price
320.00 €

Enroll


Course information

Subject
Psychology
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
18.8.2024
Lecturer
Rönnbäck Anne
Contents

Opinnon tyyppi Perusopinnot

Opintojen laajuus 25 opintopistettä

Alkamispäivämäärä 1.9.2024

Loppumispäivämäärä 30.6.2025 / Huom. katso kurssikohtaiset aikataulut opintojaksokuvauksesta (päivitetään myöhemmin!)

Opetuskieli suomi

Opetusaika Ajankohdasta riippumaton

Opetusmuoto Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Verkko-opiskelu

Opetustapa Etäopetus, Verkko-opetus, Itsenäinen opiskelu

Opettaja PsM Tiina Immonen

Tutor PeM Anne Rönnbäck

Kokonaisuus suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina, mutta mukana on tuutori Anne Rönnbäck. Tutorointia on tarjolla kaikilla opintojaksoilla, mutta se ei ole pakollista. Tutorointi järjestetään etänä Zoomin kautta.

Tutortapaamisten aikataulu:

2024

1. ti 3.9.2024 klo 17.00-18.30 

2. ti 1.10.2024 klo 17.00-18.30

3. ti 5.11.2024 klo 17.00-18.30

4. ti 3.12.2024 klo 17.00-18.30

2025

1. ti 7.1.2025 klo 17.00-18.30 

2. ti 4.2.2025 klo 17.00-18.30

3. ti 4.3.2025 klo 17.00-18.30

4. ti 1.4.2025 klo 17.00-18.30

5. ti 6.5.2025 klo 17.00-18.30

6. ti 3.6.2025 klo 17.00-18.30

Osallistumislinkki ja-ohjeet osallistumiseen lähetetään aina muutama päivä ennen tapaamista.


Sisältö               

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden, mutta huomioi kuiteinkin opintojaksokohtaiset suoritusajat. Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta (yhteensä 25 op) ja ne voi suorittaa joustavasti missä järjestyksessä tahansa paikkakunnasta ja ajasta riippumatta. Opiskelijamäärää ei ole rajattu kiintiöin, vaan opiskelemaan pääsee ilmoittautumalla opintoihin.

Opintojaksot ovat seuraavat:  

- 2240101 Kehityspsykologian perusteet 5 op

- 2240102 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op 

- 2240103 Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

- 2240104 Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

- 2240106 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Suoritustapa: Oppimistehtävät, Moodle-tentit tai Exam-tentit. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Tavoitteet        

Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta ja neuropsykologiasta, persoonallisuuspsykologiasta, psykologisesta tutkimuksesta sekä terveyden ja mielenterveyden psykologiasta.

Mikäli aiot jatkaa opintoja aineopintoihin, tulee perusopintojen arvosanan olla vähintään 3/5.

 

Kohderyhmä   

Kiinnostaako sinua psykologiset ilmiöt? Oletko kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä? Psykologian perusopinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Psykologista ymmärrystä ja psykologisen tiedon soveltamista tarvitaan monilla eri aloilla ja opinnoilla voitkin esimerkiksi monipuolistaa työelämäosaamistasi ja kehittää ammattitaitoasi. Opinnot antavat hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja psykologia soveltuu myös sivuaineeksi useiden eri alojen tutkintoihin.

Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Opiskeluoikeusaika on voimassa 30.7.2023 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.   


Arviointi           

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Opiskeluoikeusaika on voimassa 30.6.2024 saakka.


OPINTOJAKSOKUVAUKSET:


Kehityspsykologian perusteet 5 op

Tunniste: 2240101

Opetuskieli: suomi

Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä

Opetustapa: Itsenäinen opiskelu, Etäopetus, Verkko-opetus

Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu, Monimuoto-opetus

Opettaja: PsM Tiina Immonen

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää kehityspsykologisten teorioiden peruskäsitteitä ja ydinkysymyksiä, erotella kehityksen eri osa-alueita (sosiaalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen) elämänkulun eri vaiheissa sekä arvioida yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitystä yksilön kehitykseen.

Koulutuksen sisältö Opintojaksossa tutustutaan kehityspsykologian peruskäsitteisiin ja teorioihin. Opinnoissa käsitellään ihmisen kehitystä lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Aihealueita ovat mm. kehityksen eri osa-alueet elämänkulun eri vaiheissa sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä.

Suoritustavat ja arviointiperusteet Opintojakso suoritetaan Moodle-tentillä (arviointi 0-5) ja oppimistehtävällä (arviointi 0-5).

Oppimateriaalit

- Pulkkinen, L., Ahonen, T. & Ruoppila, I. (2023). Ihmisen psykologinen kehitys. 10. uudistettu painos [saatavilla e-kirjana]  ja

- Fingerman, K., Berg, C., Smith, J. & Antonucci, T. (toim.) (2011). Handbook of Life-Span Development, luvut 4 (“Child-parent attachment relationships: A life-span phenomenon”) ja 5 (“Developmental tasks across the life-span”). (e-kirja) sekä

- Muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali

Kohderyhmä Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnoilla voi monipuolistaa työelämäosaamista ja kehittää ammattitaitoa. Ne antavat myös hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja ne sopivat täydentämään muita opintoja.

Oppimistehtävien palautuslaatikkojen sulkeutumispäivät kuukausittain

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

----

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet, 5 op

Tunniste: 2240102

Opetuskieli: suomi

Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä    

Opetustapa: Itsenäinen opiskelu, Etäopetus, Verkko-opetus

Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu, Monimuoto-opetus    

Opettaja: PsM Tiina Immonen

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa erotella kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohteita, peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä, osaa kuvata havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta sekä tuntee aistijärjestelmien toimintaan, kognitiivisiin prosesseihin sekä hermoston kehitykseen, rakenteeseen ja muovautuvuuteen liittyviä perusteita.

Koulutuksen sisältö 
Kognitiivinen psykologia tutkii ihmisen tiedollisia toimintoja. Miten ihminen ottaa tietoa vastaan? Miten tietoa käsitellään ja tallennetaan? Miten havaitseminen ja muisti toimivat? Mitä on unohtaminen? Neuropsykologia puolestaan tutkii aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tätä tietoa. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti aivovaurioiden ja psyykkisten toimintahäiriöiden väliset yhteydet.

Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin ja näiden kahden psykologian alueen välisiin yhteyksiin. Teemoja ovat mm. havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Suoritustavat ja arviointiperusteet Opintojakso suoritetaan kahdella Moodle-tentillä ja kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0-5) 

Oppimateriaalit
- Paavilainen, P. Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. 2020.  ja  

- Hari, R. ym. Ihmisen mieli. 2015.  ja

- Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (toim.) Kliininen neuropsykologia. 2020. ja

- muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu aiheeseen liittyvä materiaali.

- Eysenck, M.W., & Keane, M.T. Cognitive psychology. A Student’s Handbook, 7. tai uudempi painos, luvut 1-7. (e-kirja)

- Kalat, J.W. Biological Psychology, 8. tai uudempi painos, luvut 1-8. (12. painoksessa Introduction – Chapter 7)

Kohderyhmä Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnoilla voi monipuolistaa työelämäosaamista ja kehittää ammattitaitoa. Ne antavat myös hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja ne sopivat täydentämään muita opintoja.

Opettaja PsM Tiina Immonen

Oppimistehtävien palautuslaatikkojen sulkeutumispäivät kuukausittain

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

----

Persoonallisuuspsykologia I: Persoonallisuuspsykologian perusteet, 5 op

Tunniste: 2240103

Opetuskieli: suomi

Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä

Opetustapa: Itsenäinen opiskelu, Etäopetus, Verkko-opetus    

Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu, Monimuoto-opetus    

Opettaja: PsM Tiina Immonen

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja määritellä persoonallisuuden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä sekä ymmärtää persoonallisuuden eri ulottuvuuksista koostuvana kokonaisuutena ja näiden ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä ja eroja.

Koulutuksen sisältö Mitä persoonallisuus on? Mikä on perimän ja mikä ympäristön vaikutus persoonallisuuteen? Miten persoonallisuus vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin? Entäpä temperamentti ja persoonallisuus? Miten persoonallisuus muuttuu / kehittyy yli elämänkaaren? Entäpä millainen suhde motivaatiolla on persoonallisuuteen.

Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Suoritustavat ja arviointiperusteet
Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0-5)

Oppimateriaalit

- Haslam, N. (2007) Introduction to personality and intelligence (e-kirja). tai

- Keltikangas-Järvinen, L. (2011). Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys. (e-kirja) ja

- Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. (toim.) (2015). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. (e-kirja) sekä

- Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) (2017). Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. (e-kirja) ja

- muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu aiheeseen liittyvä materiaali

Kohderyhmä Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnoilla voi monipuolistaa työelämäosaamista ja kehittää ammattitaitoa. Ne antavat myös hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja ne sopivat täydentämään muita opintoja.

Opettaja PsM Tiina Immonen

Oppimistehtävien palautuslaatikkojen sulkeutumispäivät kuukausittain

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

----

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

Tunniste: 2240104

Opetuskieli: suomi

Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä

Opetustapa: Itsenäinen opiskelu, Etäopetus, Verkko-opetus

Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu, Monimuoto-opetus

Opettaja: PsM Tiina Immonen

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet, käsitteet ja eettiset peruskysymykset sekä tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen psykologisen tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja tärkeimmät tutkimusmenetelmät.

Koulutuksen sisältö Mikä erottaa tieteellisen tiedon arkitiedosta? Millaisia eettisiä periaatteita tutkijan tulisi huomioida? Millaisia vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu? Millaisin keinoin tietoa hankitaan? Mitä ovat kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus?

Opintojaksolla huomion kohteena ovat mm. tutkimusongelmat, muuttujat ja mittaaminen, kokeellinen tutkimus, korrelatiiviset tutkimusmenetelmät, havainnointi, laadullisen tutkimuksen aineistot ja analyysitavat sekä tutkimuksen etiikka.

Suoritustavat ja arviointiperusteet Opintojakso suoritetaan oppimistehtävällä (arviointi 0-5) ja Moodle-tentillä (arviointi 0-5) tai Exam-tenttinä (arviointi 0-5)

Oppimateriaalit

Exam-tentti:
- Breakwell, G.M., Smith, J.A. & Wright, D. B.  (toim.) (2012 tai 2006). Research methods in psychology, 4. painos. Tentitään luvut 1-6 ja 13-21. Huom. 3. painoksesta (2006) tentitään luvut 1-7, 10-14 ja 16-18.

Oppimistehtävät:
- Willig, C. & Stainton-Rogers, W. (2017) The Sage handbook of qualitive research in psychology. 2 ed. Part I Methodologies. ja
- Nummenmaa, L. (2009) Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Luvut 1, 2 ja 3.
- Kuula, A. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 2013.
Metsämuuronen, J. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 2011. sekä

muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali

Opettaja PsM Tiina Immonen
Exam-tentti Matti Kuittinen

Oppimistehtävien palautuslaatikkojen sulkeutumispäivät kuukausittain

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

----

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Tunniste: 2240106

Opetuskieli: suomi

Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä

Opetustapa: Etäopetus, Verkko-opetus

Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu, Monimuoto-opetus

Opettaja: PsM Tiina Immonen

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa terveys- ja mielenterveyspsykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja lähestymistapoja, tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja tapoja luokitella niitä, osaa kuvata keskeisiin mielenterveyshäiriöihin liittyviä psykologisia tekijöitä sekä osaa kuvata terveyden ja mielenterveyden edistämisen perusteita.

Koulutuksen sisältö Mitä mielenterveys on? Miten stressi liittyy mielenterveyteen? Millaisia osa-alueita mielenterveystyö sisältää? Mitä ovat mielenterveyden häiriöt? Miten niitä luokitellaan ja hoidetaan?

Opintojaksolla huomion kohteena ovat mm. terveyspsykologian ja mielenterveyspsykologian (kliinisen psykologian) keskeiset teoriat, käsitteet ja lähestymistavat, keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokittelun järjestelmät. Mielenterveyshäiriöiden psykologiset riski- ja voimavaratekijät sekä terveyteen ja mielenterveyteen liittyvät interventiot.

Suoritustavat ja arviointiperusteet Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0-5)

Oppimateriaalit

- Sinikallio, S. (toim.) (2019). Terveyden psykologia (luvut 1–9). (e-kirja)

- Lönnqvist ym. (toim.) (2021). Psykiatria (luvut 1, 5–15, 22, 27–31). (e-kirja)

- Barlow (toim.) (2014). The Oxford Handbook of clinical psychology (luvut 1, 4–5, 7, 10). (e-kirja)

- Friedman (toim.) (2011): The Oxford Handbook of health psychology (luvut 3, 9, 13). (e-kirja) ja

- muu Moodlessa ilmoitettu (myös kokonaan suomenkielinen) tai itse hankittu oppimateriaali

Oppimistehtävien palautuslaatikkojen sulkeutumispäivät kuukausittain

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

----

Huom! Mikäli haluat ilmoittautua ainoastaan yksittäisille jaksoille, mainitse jaksot ilmoittautumisen lisätietokentässä!

----

Lisätiedot ja maksut

Maksut

Koko kokonaisuus (25 op)  320 €

Kesäyliopiston kurssimaksu 95 € (maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä) + UEF-maksu 225 € (maksetaan suoraan UEF:ille opintojaksoille rekisteröityessä. Opintomaksu 9€/opintopiste. Rekisteröintiohje lähetetään ennen opintojen alkua sähköpostitse).


Yksittäinen jakso (5 op) 90 € 

Kesäyliopiston kurssimaksu 45 € (laskutetaan)  +UEF-maksu 9€/opintopiste (maksetaan suoraan UEF:ille).


Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautuessasi. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään sähköpostitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätiedot

Tina Martins      
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781