Dataskyddsdeklaration

ilmoittautumislomake

DATASKYDDSDEKLARATION FÖR KURSHANTERINGSSYSTEMET VID VASA SOMMARUNIVERSITET

Dataskyddsdeklaration enligt Lagen om personskydd (523/99) 10 §

1. Registeransvarig
Vasa sommaruniveristet rf
Universitetsstranden 10, 65200 Vasa

2. Ansvarsperson och kontaktperson för registerärenden
Ansvarsperson för registret:
Elvira Kurmaeva, tf. rektor
tfn 044 754 5780
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi

Kontaktperson för registret:
Tina Martins, utbildningsplanerare
tfn 044 754 5781
tina.martins@vasasommaruniversitet.fi

3. Registrets namn
Kurshanteringssystemet vid Vasa sommaruniversitet

4. Registrets användningsändamål
Syftet med registret är att samla information som behövs för kursadministrationen. Informationen används för att upprätthålla kundkontakt, informationsspridning, fakturering och indrivning samt statistiska ändamål. Det är möjligt att skapa statistik med hjälp av registret som gör det omöjligt att känna igen enskilda individer. Kunden har rätt att kräva att dennes uppgifter inte används för direktmarknadsföring, genom att meddela upprätthållaren av registret om detta. 

5. Registrets datainnehåll
Grundinformationen om en person:
• Namn
• Personnummer
• Yrke
• Arbetsplats
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Studentnummer
• Universitet/högskola, där du är examensstuderande
Bakgrundsinformation för nationell statistikföring
• Kön
• Nationalitet
• Modersmål
• Kommun
• Yrke
• Utbildningsbakgrund
• Grundutbildning
• Mellanstadie- eller högskoleutbildning
• Huvudsaklig verksamhet
• Samtidigt inskriven vid
• Syftet med studierna
Företagsfakturering om arbetsgivaren betalar
• Företag
• Enhet/avdelning
• Kontaktperson
• Adress
• Kundreferens

6. Regelrätta informationskällor
Informationsblanketter som studerande har fyllt i.

7. Regelrätt överlämnande av information och överlämnande av information till länder utanför EU eller EES
Information om studerande som deltar i öppen universitetsundervisning överlämnas för att kunna registrera uppgifterna vid det öppna universitet som ansvarar för undervisningen (i Finland). Statistik som skapats utgående från informationen, i vilken det är omöjligt att urskilja enskilda individer, kan överlämnas för olika statistiska ändamål. Ytterligare kan enskild information utlämnas till indrivningsbyråer för att driva in obetalda räkningar.

8. Principerna för registerskyddet
Den registeransvarige svarar för att informationen som sparats i registret skyddas. Tillgång till registret förutsätter ett personligt användarnamn och lösenord, som endast beviljas åt personal vid den registeransvariga, som i egenskap av uppgift och position har rätt att få tillgång till registret.

9. Rätt till insyn
En person har enligt Personuppgiftslagen rätt att kontrollera de uppgifter om honom som bevaras i ett personregister och be registeransvarig att korrigera felaktiga uppgifter . Begäran om insyn skall sändas skriftligt till den registeransvarige

10. Rättelse av en uppgift

Den registeransvarige ska utan oskäliga dröjsmål på eget initiativ eller på begäran av person som ingår i registret rätta, ta bort eller komplettera personuppgifter som för ändamålet är felaktiga, överflödiga, bristfälliga eller föråldrade. (Lag om personskydd 29§).