Yhdistyksen säännöt


Vaasan kesäyliopisto ry:n säännöt

Hyväksytty syyskokouksessa 4.12.2013

 

1 §
Yhdistyksen nimi on Vaasan kesäyliopisto ry ja kotipaikka on Vaasan kaupunki.
Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta edistää ja kehittää suomen- ja ruotsinkielistä kesäyliopistotoimintaa lähinnä Pohjanmaan alueella liittämällä toimintansa alueella annettavaan aikuiskoulutukseen ja kulttuuritoimintaan ja toimimalla yhteistyössä eri yliopistojen ja muiden aikuiskoulutusorganisaatioiden kanssa.

3 §
Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys ylläpitää Vaasan kesäyliopisto - Vasa
sommaruniversitet -nimistä kesäyliopistoa jonka ydintehtävänä on avoimen korkeakouluopetuksen järjestäminen. Kesäyliopisto järjestää lisäksi työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista edistävää omaehtoista koulutusta ja muuta vapaan sivistystyön koulutusta. Koulutukseen voi osallistua elämän eri vaiheissa, ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja ilman erillistä hakumenettelyä.

4 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksua. Lisäksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisella luvalla varainkeräyksiä, omistaa kiinteistöjä ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

5 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kunta tai kuntien yhteenliittymä, muu oikeuskelpoinen yhteisö sekä sellainen yksityinen henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen säännöis-sä määrättyjen tarkoitusten hyväksi. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

6 §
Yhdistyksen jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun tämä on kirjallisesti ilmoittanut eroamisesta yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittanut siitä suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos jäsen muistutuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estänyt yhdistyksen päämäärien toteutumista tai vahingoittanut yhdistyksen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

7 §
Jäsenen tulee suorittaa yhdistyksen kokouksen vuosittain vahvistamat jäsenmaksut, jotka voidaan määrätä henkilöjäsenille eri suuruisiksi kuin yhteisöjäsenille.

8 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen marraskuun 1 päivän ja joulukuun 15 päivän välisenä aikana.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto edelliseltä tilikaudelta
2. vahvistetaan tilinpäätös
3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rehtorille ja niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajat antavat aihetta
4. käsitellään hallituksen kokoukselle osoittamat muut asiat sekä sellaiset asiat, jotka jäsen vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle osoittamassaan kirjeessä on pyytänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
2. päätetään, montako jäsentä hallitukseen valitaan ja valitaan uudet hallituksen jäsenet
3. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkavan toimintavuoden hallintoa ja tilejä
4. käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio
5. käsitellään hallituksen kokoukselle osoittamat muut asiat sekä sellaiset asiat, jotka jäsen vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle osoittamassaan kirjeessä on pyytänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

 9 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kolmasosa jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

10 §
Kirjallinen kutsu on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kaikille yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen kokouksissa ovat puhe- ja äänivaltaisia kaikki yhdistyksen jäsenet siten, että jäseninä olevilla kunnilla on yksi ääni asukasmääränsä kutakin alkavaa tuhatlukua kohti. Muilla yhteisöjäsenillä on kaksi ääntä ja henkilöjäsenillä yksi ääni.

Jäsenkuntien äänimäärä määräytyy viimeisen julkistetun henkikirjoituksen perusteella. Vaadittaessa on äänestys suoritettava suljetuin lipuin. Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee.

11 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen marras-joulukuun kokous valitsee. Hallituksen toimikausi kestää alkavan kalenterivuoden loppuun. Hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsentä. Perättäisiksi toimikausiksi älköön ketään valittako hallitukseen enempää kuin viisi kertaa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

12 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on paikalla.

13 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

14 §
Yhdistyksen tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Tilit tulee luovuttaa tilintarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

15 §
Tilintarkastajien tulee tarkastaa hallituksen toimintaa, yhdistyksen tilit, kassa ja muu omaisuus sekä antaa kertomuksensa vuosikokoukselle.
Tilintarkastajilla on oikeus milloin tahansa tarkastaa yhdistyksen kirjanpito, muut tarpeelliset asiakirjat sekä omaisuus ja kassa sekä saada tarpeelliset tiedot.

16 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

17 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jäävät varat luovutettava Vaasan kaupungille käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusta edistävällä tavalla.

18 §
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.