Kurssit

KETO - Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa


Aika
4.1.2021 - 31.12.2022

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Maksuttomat työelämä- ja digitaitokurssit (verkko)
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
30.11.2023
Sisältö

The course is in finnish

Tule mukaan maksuttomaan valmennukseen!

Ketterän oppimisen taitoja kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista. Ketterä oppiminen edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja muutosketteryyttä sekä ymmärrystä oman ajattelukyvyn kehittämisestä.

Oletko opiskelija, vastavalmistunut, vakituisessa työsuhteessa tai haluatko vaihtaa alaa?
Oletko määräaikaisessa työsuhteessa, lomautettu tai haet töitä juuri nyt ja haluat parantaa työelämä- ja digitaitojasi?
Oletko maahanmuuttajataustainen ja työelämä- ja digitaitosi kaipaavat päivittämistä?
Ilmoittaudu mukaan ja lähetämme sinulle tarkemmat ohjeet, kuinka pääset alkuun.

HR-toi­mi­ja/esi­mies, ha­lu­at­ko aut­taa työn­te­ki­jöi­tä päi­vit­tä­mään omia työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­jaan?
Voit jakaa tietoa hankkeesta omassa työyhteisössäsi tai ilmoittautua itse mukaan hankkeeseen ja kokeilla sopisivatko sisällöt teidän työyhteisölle.

Kohderyhmä

Valmennus on suunnattu opiskelijoille, vastavalmistuneille, vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa oleville, työttömille ja/tai työttömyysuhanalaisille ja maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita oman osaamisen kehittämisestä.
Osallistujat voivat olla miltä tahansa ammattialalta ja koulutustasolta. Hankkeen tarjoama valmennus sopii myös organisaatioiden henkilökunnalle, kun työntekijöiden työelämä- ja/tai digitaidot kaipaavat päivittämistä. 

Valmennuksen sisältö

Valittavanasi on 4-6 kurssia. Mikä kiinnostaa sinua eniten?

 - Ajan­hal­lin­ta
 - Ajat­te­lun­tai­dot
 - Etä­työ­tai­dot
 - Hy­vin­voin­ti­tai­dot
 - It­sen­sä joh­ta­mi­nen
 - Luo­vuus
 - On­gel­man­rat­kai­su­tai­dot
 - Op­pi­maan op­pi­mi­nen
 - Pal­ve­lu­muo­toi­lu
 - Pro­jek­ti­työs­ken­te­ly
 - Re­si­liens­si
 - Tii­mi­työ­tai­dot
 - Tun­ne­tai­dot
 - Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
 - Aloitteleva digikäyttäjä
 - Perusdigikäyttäjä
 - Hyötydigikäyttäjä

Matka ketteräksi oppijaksi

Hank­keen tarjoamaan valmennukseen osal­lis­tu­jat suo­rit­ta­vat hank­keen ai­ka­na (30.4.2022 men­nes­sä) 4 opin­to­pis­teen laa­jui­sen opin­to­ko­ko­nai­suu­den ver­kos­sa. Opintojen kesto omasta aktiivisuudesta riippuen 1-3 kuukautta aloituksesta.

Mitä valmennuksessa tapahtuu?

  • Oppi­mat­kan alus­sa osal­lis­tu­ja te­kee di­gi­taa­li­ses­ti oma ar­vi­on työ­e­lä­mä­tai­dois­taan sekä Digi­tai­to­tes­tin. Tu­los­ten poh­jal­ta syn­tyy hen­ki­lö­koh­tai­nen op­pi­mis­suun­ni­tel­ma, jo­hon va­li­taan so­pi­vat op­pi­mis­si­säl­löt.
  • Omien työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­jen ar­vi­oin­ti sekä var­si­nai­nen opis­ke­lu ta­pah­tuu pää­sään­töi­ses­ti di­gi­taa­li­ses­ti KETO-hank­keen op­pi­mis­alus­tal­la.
  • Di­gi­taa­lis­ten op­pi­mis­si­säl­tö­jen li­säk­si osal­lis­tu­ja voi hyö­dyn­tää oman alu­een lähi- ja verk­ko­val­men­nuk­sia.
  • Op­pi­mis­si­säl­tö­jen hy­väk­sy­tyn suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen osal­lis­tu­jal­le myön­ne­tään di­gi­taa­li­nen osaa­mis­merk­ki/todistus suorituksesta, jota voi hyö­dyn­tää mm. työn­haun tu­ke­na.

  • Katso usein kysytyt kysymykset!

Tavoite ja toteutus

Yhdeksän kesäyliopiston yhteinen KETO – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa on käynnistynyt syksyllä 2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, ja se jatkuu 30.4.2022 saakka.
Hankkeen tavoitteena on valmentaa 900 suomalaiselle työelämä- ja digitaitoja, jotka edistävät ketterää oppimista niin työssä kuin työnhaussa. Ketterän oppimisen taitoja kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Elvira Kurmaeva      
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5783