Pietarsaaren sivutoimipaikka

Anmäl dig till:

Marie-Louise Björndahl

Rektor / filialföreståndare

Arbis / Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Tel. 7863510

marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi

 

Ungdomsvetenskap

Vuxenpedagogik

Abi- och gymnasiekurser

 

ÖPPEN UNIVERSITETSUNDERVISNING 2016-17 i Jakobstad

 

Inom Öppna Universitetet (Open University) kan du studera akademiskt på hemorten. Alla intresserade är välkomna – kurserna har inga förkrav! Erfarenhet av akademiska
studier eller studentexamen krävs inte som bakgrund. Kurserna ger tillfälle att bekanta sig med akademiska studier i allmänhet eller ett speciellt ämne i synnerhet innan man gör större beslut gällande heltidsstudier. Öppna universitetsstudier kan vara en väg till universitetsexamen och de kan räknas tillgodo i en eventuell framtida examen. Vi samarbetar med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa och Åbo. Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). Tidigare studier avlagda i studieveckor (sv) får oftast räknas till godo. Grundstudier omfattar minst 25 poäng och ämnesstudier minst 35 poäng. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 poäng och magisterexamen ytterligare 120 poäng.

ANMÄLAN OCH INFORMATION
Anmälan tas emot av rektor/filialföreståndare Marie-Louise Björndahl (på Arbis), tel. 786 3510
eller marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi. Där kan du också få mera information om kurserna.
Kursplatsen är alltid Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20, Jakobstad.

KURSAVGIFTER
Den lokala kursavgiften är 15 €/studiepoäng för att täcka en del av de direkta kurskostnaderna.
Åbo Akademi uppbär därtill en terminsavgift på 50 € för de tjänster som Centret för livslångt
lärande erbjuder deltagare (registrering av studieprestationer, intyg, studierådgivning mm).
Terminsavgiften erläggs en gång per termin och för den får du studera obegränsat under den
terminen. Studeranden som är inskrivna (närvaroanmälda) för grundexamen vid Åbo Akademi
är befriade från terminsavgiften. Materialavgifter kan också förekomma.

ANNULLERING
Kursanmälan är bindande, eftersom antalet anmälda är avgörande för möjligheterna att förverkliga kurserna. Om annullering görs efter att anmälningstiden gått ut faktureras
50 % av den lokala kursavgiften förutom vid sjukdomsfall, som kan bestyrkas med läkarintyg eller annat motsvarande intyg. Om ingen annullering görs överhuvudtaget faktureras kursavgiften i sin helhet. Avgift för kurs som deltagaren påbörjat, men senare avbrutit, faktureras i sin helhet. Annullering görs till arrangören (ej till läraren).
Observera att antalet anmälda bör vara minst 10 för att en kurs skall starta.

TENTAMEN
En OU-kurs kan tenteras vid tre olika tillfällen (Åbo Akademis allmänna tentamensdagar som också tillämpas i Jakobstad). De allmänna tentdagarna i Jakobstad under läsåret 2016-2017:

Hösten 2016, torsdagar
15.09.16 
10.11.16 
01.12.16 
15.12.16 

Våren 2017, torsdagar 
19.01.17 
09.02.17 
16.03.17 
06.04.17 
27.04.17 
11.05.17 
01.06.17 

Tenttillfället börjar kl. 18.00 och platsen är Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20. Vi uppbär en tentavgift på 10 €. Du som studerar på annan ort kan också utnyttja de allmänna tenttillfällena på hemmaplan. Anmälan till tentamen sker till Arbis kansli i god tid innan tenttillfället. Tentresultaten finns hos arrangören efter ca två veckor.

 

 

Grundstudier i ungdomsvetenskap, 25 sp

 

Som lokal arrangör fungerar Vasa sommaruniversitet / filialen i Jakobstad, vilket i praktiken är det samma som Arbis. Kursplatsen är Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20 invid Skolparken i centrala Jakobstad. Vaktmästaren Sassa finns på plats där vid varje kurstillfälle och visar dig till rätt utrymme.

Nedan följer info om de olika delkurserna.

 

 1. 1) UNGA MED RISK FÖR MARGINALISERING, 5 SP

   

  Innehåll:        
  Under kursen diskuteras begrepp såsom utslagning, utanförskap, marginalisering och delaktighet. Är det svårt att vara ung idag? Vem eller vad marginaliserar och vem är egentligen utslagen? Utslagning och marginalisering som process tas upp. Riskfaktorer och förebyggande faktorer behandlas samt statistik och vad fenomenet kostar samhället. Vad kan vi göra och vad gör samhället? Kursen behandlar också delar av ungdomslagen samt ungdomsgarantin. Vi ser också på verkstädernas och det uppsökande arbetets roll i förebyggandet av utanförskap. Sektoröverskridande samarbete samt andra sätt att jobba med att förebygga utanförskap är en röd tråd i kursen.  


  Mål:  

 2. Efter avslutad kurs skall förväntas den studerande kunna 

  - känna till de centrala begreppen 

  - känna till utslagning som process samt riskfaktorer och  främjande faktorer 

  - känna till aktuella insatser som görs i samhället (främst  Finland) för att

    förhindra utslagning 

  - känna till de nyaste förändringarna i ungdomslagen samt huvuddragen i

    ungdomsgarantin 

  - känna till vad som kan vara vändpunkterna för en ungdom i risk för utanförskap 


  Allmänfärdigheter:

  - den studerande utvecklar färdigheter som kritiskt tänkande, deltagande i diskussioner, självständigt arbete, känsla för bemötande av olika individer samt ökar sin kunskap om var han/hon hittar information kring dessa frågor  


  Omfattning: 20 lektioner


  Lärare:  Johanna Mickos


  Tidpunkt:    

   1. fredag 02.09.2016             
    kl. 18.00-21.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus

   2. lördag 03.09.2016             
    kl. 09.00-12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
    kl. 12.15-13.15 lunch (på stan)
    kl. 13.15-14.45 lektion 9-10

    fredag 09.09.2016
    kl. 18.00-21.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus

    lördag 10.09.2016
    kl. 09.00-12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
    kl. 12.15-13.15 lunch (på stan)
    kl. 13.15-14.45 lektion 19-20


    Undervisningsformer:

 3. Föreläsningar, studiebesök, grupparbeten, diskussioner, videon 


  Examination:

  75% närvaro samt hemtentamen/tentamen och eventuella arbeten.


  Litteratur:        

  Hoikkala, Tommi & Sell, Anna: UNGDOMSARBETE ÄR NÖDVÄNDIGT ? 
  Teoretisk underbyggnad, metodernas begränsningar och möjligheter. 2010 . Valda delar.

  Kopieringsunderlag av föreläsaren samt aktuella rapporter och artiklar enligt föreläsarens anvisningar.

  Delar av ungdomslagen samt ungdomsgarantin 


  Ev. tentamen:  torsdagarna 15.09.2016, 10.11.2016 och 15.12.2016

 4. 2) Ungdomskulturer och medianvändning, 5 sp

   

  Innehåll och mål:              

  Kursens mål är att ge en översiktlig bild av ungdomars identitetsskapande och dagens ungdomskulturer, main stream och motståndskulturer. Därtill behandlas ungdomars användning av nya medier. Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna redogöra för ungdomars identitetsskapande och för deras användning av nya medier samt diskutera och kritiskt granska litteratur i ämnet.  


  Allmänfärdigheter:

  Kritiskt tänkande   


  Omfattning: 20 lektioner


  Lärare: Camilla Granholm


  Tidpunkt:    

  fredag 16.09.2016
  kl. 18.00-21.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus
   

 5. lördag 17.09.2016
  kl. 09.00-12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
  kl. 12.15-13.15 lunch (på stan)
  kl. 13.15-14.45 lektion 9-10

  fredag 14.10.2016             
  kl. 18.00-21.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus

  lördag 15.10.2016             
  kl. 09.00-12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
  kl. 12.15-13.15 lunch (på stan)
  kl. 13.15-14.45 lektion 19-20


  Undervisningsformer:

  föreläsning, grupparbete, diskussion


  Examinationsformer:

  inlämningsarbete med deadline eller traditionell tentamen


  Litteratur:      

  Lalander, P. & Johansson, T.  Förlag: Studentlitteratur  Upplaga/år: 4/2012  Titel: Ungdomsgrupper i teori och praktik 

  Carlsson, U. (red.)  Förlag: Göteborg: Nordicom, Göteborgs universitet  Upplaga/år: 2010 Titel: Barn och unga i den digitala mediekulturen                

  Findahl, O. Förlag:  Upplaga/år: 2013. Titel: Svenskarna och Internet 2013 

  Lesko, N  Förlag: Upplaga/år: 1996. Titel: Past, Present and Future Conceptions of Adolescence 

  Lindgren, Simon Förlag: Malmö: Gleerup  Upplaga/år: 2009 Titel: Ungdomskulturer  ISBN/ISSN: 978-91-40-66677-2 


  Ev. tentamen: torsdagarna 10.11.2016, 15.12.2016 och 19.01.2017

   

   

   

  3)  Delaktighet och politiskt intresse bland unga, 5 sp

   

  Mål:               

  - att analysera aktuella ungdomspolitiska frågor, så som politiskt intresse och aktivitet, på såväl internationell, nationell som lokal nivå. Kursen ger en översikt över aktuell forskning kring bl.a. nya former av politik och samhälleligt deltagande. Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna diskutera aktuella ungdomspolitiska frågor och forskning kring ungdomars politiska beteende.


  Allmänfärdigheter:

  Kritiskt tänkande   


  Undervisningsformer: 

  föreläsning, grupparbete, diskussion


  Omfattning: 20 lektioner


  Lärare: Thomas Karv


  Tidpunkt:    
  fredag 11.11.2016             
  kl. 18.00-21.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus

  lördag 12.11.2016             
  kl. 09.00-12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
  kl. 12.15-13.15 lunch (på stan)
  kl. 13.15-14.45 lektion 9-10

  fredag 25.11.2016
  kl. 18.00-21.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus

 6. lördag 26.11.2016            
  kl. 09.00-12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
  kl. 12.15-13.15 lunch (på stan) 
  kl. 13.15-14.45 lektion 19-20


  Examinationsformer:

  inlämningsarbete med deadline eller traditionell tentamen

 7.  

  Litteratur:      

  Bengtsson, Å.  Förlag: Lund: Studentlitteratur. Upplaga/år: 2008. Titel: Politiskt deltagande. ISBN/ISSN: 9144028113 

  Ungdomsstyrelsen. Förlag: Ungdomsstyrelsens skrifter. Upplaga/år: 2011. Titel: Fokus10: En analys av ungas inflytande 

  Borg, S. Förlag: Justitieministeriet. Upplaga/år: 2013. Titel: Demokratiaindikaattorit 

  Borgarsdottir-Sandelin, S. Förlag: Svenska Bildningsförbundet. Upplaga/år: 2015 Titel: Valurnan vs. Soffan: Vad väljer unga? 

  Gretschel, A. Förlag: Finnish Youth Research Network and Finnish Youth Research Society Internet publications 69. Titel: Youth participation good practices in different forms of regional and local democracy 

   

  Ev. tentamen: torsdagarna 15.12.2016, 19.01.2017 och 09.02.2017.

   

   

   4) Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp

   

  Mål:

  att ge studerande en övergripande bild av vilka olika delar ett professionellt samtal innehåller (samtalsstrukturen), vilka processer som pågår i ett samtal (samtalsdynamiken) samt vilken roll samtalsledaren har i samtalet. Speciell betoning ligger på professionella samtal med barn, unga och/eller deras föräldrar.   

  Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna 

  -        redogöra för olika teoretiska perspektiv på samtal och grundläggande processer i professionella samtal

  -        kritiskt reflektera kring samtal och kommunikation i såväl teoretisk som praktisk bemärkelse 

  -        Kunna analysera sin egen roll i det professionella samtalet utgående från sitt ämnesområde/yrkesområde och ha medvetandegjort sin egen kommunikativa förmåga 

   

  Allmänfärdigheter:

  Grunderna i professionell samtalsförmåga


  Omfattning: 20 lektioner


  Lärare:   Susanna Hemming


  Tidpunkt:    

  lördag 11.03.2017             
  kl. 09.00-13.00 lektion 1-5 inkl. kaffepaus
  kl. 13.00-14.00 lunch (på stan)
  kl. 14.00-18.00 lektion 6-10 inkl. kaffepaus

  lördag 25.03.2017             
  kl. 09.00-13.00 lektion 11-15 inkl. kaffepaus
  kl. 13.00-14.00 lunch (på stan)
  kl. 14.00-18.00 lektion 16-20 inkl. kaffepaus


  Undervisningsformer:

  föreläsning, grupparbete, diskussioner och samtalsövningar


  Examinationsformer:

  Hemuppsats, kursdagbok och aktiv närvaro på föreläsningarna
     

  Litteratur:      

  Craaford, C.  Förlag: Stockholm: Natur & Kultur. Upplaga/år: 2005. Titel: Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst 

  Engqvist, A. Förlag: Stockholm: Norstedts. Upplaga/år: 2009. Titel: Om konsten att samtala: En bok för människor i kontaktyrken 

  Nelson-Jones, R. Förlag: Lund: Studentlitteratur. Upplaga/år: 2005. Titel: Grundläggande samtalsmetodik: en handbok för hjälpare 

  Iwarsson, P. Förlag: Gothia. Upplaga/år: 2007. Titel: Samtal med barn och ungdomar: erfarenheter av arbetet på BRIS 

  Naar-King, Sylvie & Suarez, Mariann. Förlag: Studentlitteratur. Upplaga/år: 2014. Titel:  Motiverande samtal - MI med tonåringar och unga

  Iwarsson, P. Förlag: Gothia. Upplaga/år: 2014. Titel: Samtal i skolor 

   

  Ev. tentamen:  torsdagarna 27.04.2017, 11.05.2017 och 01.06.2017

   

   

   

  5) Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp

   

  Innehåll och mål:

  att skapa förståelse för ungdomars psykiska hälsa och mentalhälsoproblem. Typiska symptom och diagnoser under ungdomsåren behandlas utgående från forskning om orsaker, förekomst och utveckling. Därtill diskuteras främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykiska störningar i ungdomsåren. Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna:

  - beskriva typiska psykiska störningar hos ungdomar 

  - ta till sig forskningsresultat beträffande ungdomars psykiska hälsa 

  - diskutera möjliga åtgärder för att förbättra ungdomars livssituation 


  Allmänfärdigheter:

  Förmåga till kritiskt tänkande, argumentationsförmåga   

   

  Undervisningsformer:

  Föreläsningar, gruppövningar och litteraturstudier  

   

  Omfattning: 20 lektioner

   

  Lärare: Anna Forsman, Heikki Kurkiala

   

  Tidpunkt:    
  onsdag 05.04.2017
  kl. 17.00-21.00 lektion 1-5 inkl. kaffepaus (Anna Forsman)

  onsdag 12.04.2017
  kl. 17.00-21.00 lektion 6-10 inkl. kaffepaus (Anna Forsman)

  fredag 21.04.2017
  kl. 18.00-21.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus (Heikki Kurkiala)

  lördag 22.04.2017
  kl. 09.00-12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus (Heikki Kurkiala)
  kl. 12.15-13.15 lunch (på stan)
  kl. 13.15-14.45 lektion 19-20 (Heikki Kurkiala)

   

  Examinationsformer:

  inlämningsarbete med deadline eller traditionell tentamen

   

  Litteratur:      

  Evans, D. L., Foa, E. B., Gur, R. E., Hendin, H., O?Brien, C. P., Seligman, M. E. P., & Walsh, T.  Förlag: Oxford University Press. Upplaga/år: 2005. Titel: Treating and preventing adolescent mental health disorders. 

  Broberg, A., Almqvist, K., & Tjus, T. Förlag: Natur och Kultur. Upplaga/år: 2003 

  Titel: Klinisk barnpsykologi: Utveckling på avvägar. 

  Hertz, Søren. Förlag: Studentlitteratur. Upplaga/år: 2011. Titel: Barn- och ungdomspsykiatri - nya perspektiv och oanade möjligheter 

  Aktuella forskningsartiklar och rapporter. 

   

  Ev. tentamen: torsdagarna 27.04.2017, 11.05.2017 och 01.06.2017

 

---------------------------------------

Vuxenpedagogik

Som lokal arrangör fungerar Vasa sommaruniversitet / filialen i Jakobstad, vilket i praktiken är det samma som Arbis. Kursplatsen är Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20 invid Skolparken i centrala Jakobstad. Vaktmästaren Sassa finns på plats där vid varje kurstillfälle och visar dig till rätt utrymme.

OBS! Kurserna ”Introduktion till pedagogik som vetenskap (5 sp)”, ”Pedagogikens psykologi (5 sp)” och ”Pedagogikens sociologi (5 sp)” ingår tillsammans med dessa två nedanstående kurser i grundstudier i vuxenpedagogik 25 sp. De tre förstnämnda kurserna arrangerades av Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad läsåret 2015-16.

Här är mera info om de olika kurserna:

 

1) Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp 

 

Mål och innehåll: 

Kursen presenterar vuxenutbildning genom de olika organisationernas historiska framväxt, med avseende på utgångspunkter, verksamhetsformer och samhällelig kontextualisering. Kursen syftar också till att förbereda den studerande att utveckla vuxenutbildningen i ett framtidsperspektiv. 

Efter genomgången kurs ska den studerande: 

- ha kännedom om vuxenutbildningens historiska framväxt och nutida strukturer  - ha förståelse för de olika institutionella formernas utgångspunkter och särdrag  - ha en beredskap att i ett framtidsperspektiv positionera vuxenutbildningen i sin samhälleliga kontext

Omfattning: 20 lektioner


Lärare:
 Linda Ahlbäck

 

Tidpunkt:    

måndag 24.10.2016          
kl. 18.00-21.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus

måndag 31.10.2016          
kl. 18.00-21.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus

måndag 07.11.2016
kl. 18.00-21.15 lektion 9-12 inkl. kaffepaus

måndag 14.11.2016
kl. 18.00-21.15 lektion 13-16 inkl. kaffepaus

måndag 21.11.2016
kl. 18.00-21.15 lektion 17-20 inkl. kaffepaus

 

Arbetsformer:  föreläsning, diskussioner och ev. mindre grupparbeten

 

Litteratur:      

Fejes, A. (red.)  Förlag: Lund: Studentlitteratur  Upplaga/år: 2013  Titel: Lärandets mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning 

Larsson, S. Förlag: Stockholm: Natur och kultur.  Upplaga/år: 2013. Titel: Vuxendidaktik. Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande 

Pellinen, P. Förlag: Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. Upplaga/år: 2001. Titel: Aikuiskoulutuksen ammatillistuminen. 

Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M.  Förlag: Itä-Suomen yliopisto. Upplaga/år: 2008 (eller nyare). Titel: Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. 

Artiklar.

 

Examination: skriftligt inlämningsarbete eller tentamen

 

Ev. tentamen: torsdagarna 15.12.2016, 19.01.2017 och 09.02.2017

 

 

 

2)Vuxenutbildning och samhälle, 5 sp 

 

Mål och innehåll:

Kursens målsättning är att den studerande utvecklar en aktionsorienterad förståelse för deltagande i vuxenutbildning eller annan frivillig, samhällelig aktivitet. Deltagandet betraktas i en samhällelig kontext som är både lokal, nationell och internationell. Efter genomgången kurs ska den studerande: 

- ha en kännedom om sambandet mellan lärandebehov och samhällsutveckling 

- ha en beredskap att reflektera över och analysera vuxnas deltagande i

  pedagogiska aktiviteter 

- ha en förståelse för deltagandets följder och effekter i ett samhällsperspektiv 

 

Omfattning: 20 lektioner


Lärare:  Annika Turunen

 

Tidpunkt:    

måndag 09.01.2017          
kl. 18.00-21.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus

måndag 16.01.2017
kl. 18.00-21.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus

måndag 23.01.2017          
kl. 18.00-21.15 lektion 9-12 inkl. kaffepaus

måndag 30.01.2017
kl. 18.00-21.15 lektion 13-16 inkl. kaffepaus

måndag 06.02.2017
kl. 18.00-21.15 lektion 17-20 inkl. kaffepaus

 

Arbetsformer: föreläsning, diskussioner och ev. mindre grupparbeten

 

Litteratur: 

Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (toim.)  Förlag: Helsinki: Kansanvalistusseura.  Upplaga/år: 2014  Titel: Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. 

Dahlstedt, M. & Olson, M.  Förlag: Malmö: Gleerup.  Upplaga/år: 2013. Titel: Utbildning, demokrati, medborgarskap. 

Eriksson, L., Larsson, S., Lundberg, M., & Nordvall, H.  Förlag: Linköping: Linköping University . Electronic Press.  Upplaga/år: 2013. Titel: Folkbildning för förändring. Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik.  Tilläggsinformation: Finns tillgänglig i elektroniskt format http://liu.divaportal.org/smash/get/diva2:621750/FULLTEXT01.pdf 

Salo, P. & Suoranta, J.  Förlag: Helsinki: Kansanvalistusseura.  Upplaga/år: 2002.

Titel: Sivistyksellinen aikuiskasvatus. 

Artiklar.

 

Examination:  skriftligt inlämningsarbete eller tentamen

 

Ev. tentamen: torsdagarna 09.02.2017, 16.03.2017 och 27.04.2017

 

-------------------------

 

ABI- OCH GYMNASIEKURSER2016

 

Repetitionkurs i finska för abiturienter

 

Kursen behandlar de olika momenten i studentskrivningarna, dvs hör– och läsförståelse,  grammatik mm. Kursen gör dig bättre förberedd för skrivningarna.

 

Kurstid: måndag—torsdag 6-16.6.2016 kl. 18.00—21.30

OBS! Ingen kurs onsdag 3.6.

Kursplats: Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20

Kursledare: Anita Wisén

Kursavgift: 80 € 

Anmälan på tel. 7863510 eller marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi senast 27.5.2016.

Eftersom kursen omfattar hela 35 lektioner är det enklare för dig att få räkna den tillgodo inom dina gymnasiestudier.

 

Repetitionkurs i finska

 

Kursen behandlar ingående verbböjning i både aktiv och passiv. Därtill repeterar vi nomenböjningen i de fyra temaformerna, men också i övriga kasusformer. Tonvikt läggs på genitiv pluralis. Också objektet behandlas. Ett centralt tema för kursen är ordinlärning.

Utöver detta innehåller kursen olika typer av hörförståelseövningar (där kursdeltagarna även får bekanta sig med finsk populärmusik), muntliga övningar samt uppsatsskrivning.

 

Målgrupp: du som ska börja i gymnasiet eller redan gått ett år i gymnasiet

Kursplats: Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20

Kurstid: måndag-torsdag 6-16.6.2016, kl. 18.00—21.30

Kursledare: Gunilla Kleis

Kursavgift: 80 €

Anmälan på tel. 7863510 eller marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi senast 27.5.2016

Eftersom kursen omfattar hela 35 lektioner är det enklare för dig att få räkna den tillgodo inom dina gymnasiestudier