Socialpolitik, delkurser

Som lokal arrangör fungerar Vasa sommaruniversitet/filialen i Jakobstad, vilket i praktiken är det samma som Arbis. Kursplatsen är Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20 invid Skolparken i centrala Jakobstad. Vaktmästaren Sassa finns på plats där vid varje kurstillfälle och visar dig till rätt utrymme.

 

1) Missbruk som samhällsproblem, 5 sp

Mål och innehåll:

Det övergripande målet med kursen är att belysa missbruksproblematiken i det moderna samhället. Kursen behandlar olika former, definitioner och synsätt i relation till missbruk, bakgrunden och orsaker till missbruk samt olika samhälleliga insatser för att hantera missbruksproblematiken.  

Efter godkänd kurs ska studeranden a) känna till olika former av missbruk, vanliga sätt att definiera missbruk samt olika synsätt på hur missbruk kan förstås, b) kunna identifiera olika bakomliggande faktorer och förhållanden som leder till missbruk, c) kunna urskilja och värdera olika insatser för att hantera missbruksproblematiken i samhället, d) kunna värdera och utarbeta lösningsmodeller för ett specifikt missbruksproblem 

Efter avklarad kurs ska studeranden kunna ta del av information och litteratur gällande missbruk samt att tillämpa denna kunskap i praktiskt arbete bland olika missbrukargrupper 

Omfattning: 16 lektioner

Lärare: Ghita Bodman

Tidpunkt:       

fredag 14.9.2018                     kl. 18.00 – 21.15                     lektion 1-4 inkl. kaffepaus                        lördag 15.9.2018                     kl. 09.00 – 12.15                     lektion 5-8 inkl. kaffepaus

                                                kl. 12.15 – 13.15                     lunch (på stan)

                                                kl. 13.15 – 14.45                     lektion 9-10

Söndag 16.9.2018                  kl. 09.00 – 12.15                     lektion 11-14 inkl. kaffepaus

                                                kl. 12.15 – 13.15                     lunch (på stan)

                                                kl. 13.15 – 14.45                     lektion 15-16

Undervisningsformer: Föreläsningar 16 h, litteraturstudier, essä.

 

Examinationsformer: Godkänd skriftlig tentamen (bedöms med vitsordet 0-5), godkänd essä  

 

Tentdatum: torsdagarna 15.11.2018, 13.12.2018 samt 17.1.2018

 

Litteratur:      

Författare: Billinger, K. & Hübner, L. Förlag: Gleerups Upplaga/år: 2009

Titel: Alkohol och droger. Samhällsvetenskapliga perspektiv ISBN/ISSN:

Tilläggsinformation: Nätpublikation: Nej, Tidskrift: Nej

 

Författare: Storbjörk, J. Förlag: Stockholms universitets förlag Upplaga/år: 2012

Titel: Samhället, alkoholen och drogerna. Politik, konstruktioner och dilemman, ISBN/ISSN: 978-91-7656-681-7

Tilläggsinformation: Nätpublikation: Nej, Tidskrift: Nej

 

Författare: Christie, N. & Bruun, K. Förlag: Rabén & Sjögren Upplaga/år: 1985

Titel: Den goda fienden : narkotikapolitik i Norden, ISBN/ISSN: 91-29-57199-5

Tilläggsinformation: Nätpublikation: Nej,Tidskrift: Nej

 

Författare: Room, R. Förlag: Nordic Council for Alcohol and Drug Research (NAD) Upplaga/år: 2002, Titel: The effects of Nordic Alcoholm policies, ISBN/ISSN: 951?53?2450?5

 

Tilläggsinformation: Tillgänglig på nätet: http://www.dldocs.stir.ac.uk/documents/nad42.pdf, Nätpublikation: Ja, Tidskrift: Nej

Annat kursmaterial:  Övrig litteratur i överenskommelse med kursansvarig.

 

2) Socialpolitik och mångkulturalism, 5 sp

 

Mål och innehåll:

Kursen behandlar mångkulturalism som begrepp och fenomen, samt de återverkningar och utmaningar detta medför för samhället och socialpolitiken.

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: a) känna till centrala begrepp och olika inriktningar i diskussionen om mångkulturalism, invandring, integrering, samt rasism, b) kunna beskriva huvuddragen i de teorier som används inom området, c) kunna använda dessa begrepp och teorier i analysen av samhälleliga fenomen, d) kunna ta ställning till och kommentera information och diskussioner inom området.

Kursen tränar de studerande i argumentation och kritisk diskussion.

Lärare: Emily Gichuhi

Omfattning: 20 lektioner

Tidpunkt:        fredag 5.10.2018                     kl. 18.00 – 21.15                     lektion 1-4 inkl. kaffepaus

                        lördag 6.10.2018                     kl. 09.00 – 12.15                     lektion 5-8 inkl. kaffepaus

                                                                        kl. 12.15 – 13.15                     lunch (på stan)

                                                                        kl. 13.15 – 14.45                     lektion 9-10

                        fredag 26.10.2018                   kl. 18.00 – 21.15                     lektion 11-14

                        lördag 27.10.2018                   kl. 09.00 – 12.15                     lektion 15-18 inkl. kaffepaus

                                                                        kl. 12.15 – 13.15                     lunch (på stan)

                                                                        kl. 13.15 – 14.45                     lektion 19-20

Undervisningsformer: Föreläsningar, litteraturstudier, övningsarbete.

Examinationsformer: Godkänt övningsarbete.

Ämnesansvarig: Mikael Nygård

Litteratur:

Rastas, A., Huttunen, L., & Löytty, O. (toim) (2005) Suomalainen vieraskirja- kuinka käsitellä monikultuurisuutta

 

Murphy, M. (2012) Multiculturalism  - A critical introduction

 

Kaufmann, E. (2004) Rethinking ethnicity

 

Pécoud & de Guchteneire (ed) 2007) Migration without borders. Essays on the free movement of people.

 

 + annan litteratur som ges ut under kursen.

 

 

 

Anmäl dig till:

Marie-Louise Björndahl

Sakkunnig / filialföreståndare

Arbis / Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Tel. 7863510

marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi