Vårdvetenskap

Åldrande och gerontologiskt vårdarbete 5 sp

 

Målsättningar och innehåll:

Syftet med kursen är att fördjupa kunskap om det naturliga åldrandet och tydliggöra den äldre människans sårbarhet och resurser samt visa på vikten av att värna om den äldres grundbehov. Vidare hur dessa kan beaktas utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv . Kursen förmedlar kunskap om den äldres livsvärld, gerontologi, gerontologiskt vårdarbete, personcentrerat förhållningssätt samt vårdvetenskap.

Kursens hemsida: http://www.abo.fi/student/oppnauni

Lärandemål: Efter avslutad kurs skall studerande kunna: -beskriva det naturliga åldrandet och visa på förståelse för personcentrerad omsorg, -beskriva den äldre människan speciella särdrag för den grundläggande hälsan; nutrition och rörelse, -beskriva vad som avses med gerontologiskt vårdande, -ge exempel på hur den äldres resurser kan beaktas för att säkra delaktighet i vården, -beskriva centrala vårdvetenskapliga aspekt av betydelse för vården av den äldre människan.

Tidpunkt:

To 7.3.2019 kl. 17.00 - 21.15

Fre 8.3.2019 kl. 17.00 - 21.15

Lö 9.3.2019 kl. 9.00 - 18.00

Lärare: Regina Santamäki Fischer

Allmänfärdigheter: Läsning av vetenskaplig text. Sökning i databaser. Träning i reflektivt tänkande och argumentation för egna ställningstaganden och beslutsfattande

Undervisningsformer: Inläsning av kurslitteratur inför lär-tillfällen. Föreläsningar. Skriftliga övningsarbeten.

Examinationsformer: Skriftligt arbete

Hur sker kursutvärdering: Via e-lomake

 

Kursmaterial:

Författare: Norberg, A., Lundman, B. & Santamäki Fischer, R. (red) Förlag: Studentlitteratur. Upplaga/år: 2012

Titel: Det goda åldrandet Tilläggsinformation: 275s.

 

Författare: Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Hylen Ranhoff, A. (red.) Förlag: Liber Upplaga/år: 2010

Titel: Geriatrisk omvårdnad: god omsorg och vård till den äldre. Tilläggsinformation: Kap1-5 65s

 

Författare: Fagerström, L. (red.) Förlag: Studentlitteratur. Upplaga/år: 2011

Titel: Avancerad klinisk sjuksköterska: avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis. Tilläggsinformation: Kap 2, 3, 6 136s.

 

Författare: Tornstam, L. Förlag: Norstedt. Upplaga/år: 2011

Titel: Åldrandets socialpsykologi. Tilläggsinformation: s25-29,103-148,103-148,280-303. 167s.

 

Författare: Ekman, I. (red.) Förlag: Liber Upplaga/år: 2014

Titel: Personcentrering inom hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik. Tilläggsinformation: Kap1, 2. 62s.

 

Annat kursmaterial: Fischer RS, Norberg A, Lundman B.(2008)Embracing opposites: meanings of growing old as narrated by people aged 85. Int J Aging Hum Dev. 67(3):259-71. Fischer RS, Lundman B, Norberg A. (2010) Feeling whole: the meaning of being consoled narrated by very old people. J Pastoral Care Counsel.;64(1):3.1-12.

 

 

 

Anmäl dig till:

Marie-Louise Björndahl

Sakkunnig / filialföreståndare

Arbis / Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Tel. 7863510

marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi