Grundstudier i allmän pedagogik, 25 sp

Som lokal arrangör fungerar Vasa sommaruniversitet/filialen i Jakobstad, vilket i praktiken är det samma som Arbis. Kursplatsen är Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20 invid Skolparken i centrala Jakobstad. Vaktmästaren Sassa finns på plats där vid varje kurstillfälle och visar dig till rätt utrymme.

Nedan följer info om de fem delkurserna.

1) Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp

Mål och innehåll:
Kursen ger en sammanfattning av den västerländska pedagogikens idéhistoriska utveckling. Pedagogiska idéströmningar relateras till olika samhälls- och kulturhistoriska skeenden, med tonvikt på Finland. Utvecklingen exemplifieras genom centrala pedagogers och filosofers bidrag till pedagogiken. Efter godkänd kurs förväntas studerande förstå hur pedagogiska idéer uppkommit och utvecklats genom tiderna, förhållandet mellan pedagogiska idéer och deras företrädare, politik och samhälle samt den finska skolans utveckling från 1800-tal till nutid.
Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Siv Saarukka

Tidpunkt:
fredag 13.9.2019 kl. 18.00 – 21.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus
lördag 14.9.2019 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 9-10
fredag 27.9.2019 kl. 18.00 – 21.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus
lördag 28.9.2019 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Undervisningsformer:
Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer

Examinationsform:
Skriftlig uppgift (kursportfolio)

Litteratur:
Författare: Kroksmark (red.) Förlag: Lund: Studentlitteratur.
Titel: Den tidlösa pedagogiken.
Författare: Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) Förlag: Helsinki SKSUpplaga/år: 2011
Titel: Valistus ja koulunpenkki
Författare: Bergstedt, B. & Herbert A. Förlag: Lund: Studentlitteratur. Upplaga/år: 2011
Titel: Pedagogik för förändring : frihet, jämlikhet och demokrati
Författare: Anders Burman Förlag: Studentlitteratur Upplaga/år: 2014
Titel: Pedagogikens idéhistoria: uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år
Litteratur enligt tentators anvisningar

2) Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp

Mål och innehåll:
Kursen behandlar fenomenet pedagogiskt ledarskap utifrån ett historiskt och ideologiskt perspektiv samt ett samtidsorienterat policy-perspektiv på bildning och utbildning. Ur filosofiskt pedagogiskt perspektiv studeras hur ideologier upprätthålls och förändras och hur de påverkar utbildningen. För att konkretisera detta analyseras policy och styrmekanismer som reglerar och möjliggör strategisk utbildningsutveckling i relation till pedagogisk teori.
Efter genomgången kurs ska de studerande ha en grundläggande insikter för hur olika styrmekanismer har uppstått och utvecklats för att påverka utbildning och utbildningspolitik på olika nivåer i finländskt och internationellt perspektiv.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Rolf Sundqvist

Tidpunkt:
torsdag 24.10.2019 kl. 18.00 – 21.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus
lördag 2.11.2019 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 - 14.45 lektion 9-10
torsdag 7.11.2019 kl. 18.00 – 21.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus
lördag 16.11.2019 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Undervisningsformer: föreläsningar, eget arbete

Litteratur:
Författare: Sahlberg, P. Förlag: Lund: Studentlitteratur. Upplaga/år: 2012
Titel: Lärdomar från den finska skolan.
Tilläggsinformation: Samma bok finns också i engelsk version: Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in Finland? New York: Teachers College Press.
Författare: Simola, H. Förlag: New York: Routledge. Upplaga/år: 2014
Titel: The Finnish Education Mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland.
Författare: Uljens, M. & Nyman, C. Förlag: Dordrecht: Springer. Upplaga/år: 2013
Titel: Educational leadership in Finland or building a nation with Bildung. I: L. Moos (red.) Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership
Annat kursmaterial: Aktuella utbildningspolitiska dokument, avhandlingar och artiklar enligt lärarens anvisningar.

3) Pedagogikens psykologi, 5 sp

Mål och innehåll:
Efter godkänd kurs förväntas studerande:
•kunna identifiera och beskriva centrala utvecklingspsykologiska teorier
•ha insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv
•kunna observera psykologiska och sociala fenomen i skilda åldersgrupper och utbildningskontexter
•kunna observera psykologiska och initierat resonera om lärandesituationer utgående från olika lärandeteorier
Kursen syftar till att introducera psykologi som vetenskap med tyngdpunkt på centrala pedagogiskt psykologiska teorier. Utgående från dessa teorier diskuteras människans utveckling i ett helhetsperspektiv: kognitivt, språkligt, emotionellt och socialt samt utvecklingskriser. Kursen betonar kunskap och insikter som berör individens självkännedom och lärande samt välbefinnande.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Siv Saarukka

Tidpunkt:
fredag 10.1.2020 kl. 18.00 – 21.15 lektion 1-4
inkl. kaffepaus
lördag 11.1.2010 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 9-10
fredag 24.1.2020 kl. 18.00 – 21.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus
lördag 25.1.2010 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
kl. 12-15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Undervisningsformer:
Föreläsningar, seminarier, litteraturläsning och individuella uppgifter.

Examinationsform: Aktivt deltagande samt portfolio

Litteratur:
Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Natur och kultur.

Imsen, G. (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Studentlitteratur.

Jerlang, E., Egeberg, S., Halse, J., Jonassen, A J., Ringsted, S, Wedel-Brandt, B. (2008). Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion. Liber.

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur.

Lundgren, U. P., Säljö, R., & Liberg, C. (2017). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Natur och kultur.

Sommer, D. (2005). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. Liber.

Woolfolk, A & Karlberg, M. (2014). Pedagogisk psykologi. Pearson.

Övrig litteratur/ artiklar enligt lärarens anvisningar.

4) Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp

Mål och innehåll:
Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning.
Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan privata organisationer (organisationsteori) och offentliga institutioner (institutionalism). Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och -modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt perspektiv.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Rolf Sundqvist

Tidpunkt:
torsdag 6.2.2020 kl. 18.00 – 21.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus
lördag 8.2.2020 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 - 14.45 lektion 9-10
torsdag 20.2.2020 kl. 18.00 – 21.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus
lördag 7.3.2020 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Undervisningsformer: föreläsningar, eget arbete

Examinationsform: Skriftlig uppgift (kursportfolio) samt essä
Litteratur:
Författare: Sandberg, J. & Targama, A. Förlag: Lund: Studentlitteratur. Upplaga/år: 1998
Titel: Ledning och förståelse : Ett kompetensperspektiv på organisationer
Författare: Bolman, L. G. & Deal, T. E. Förlag: Lund: Studentlitteratur. Upplaga/år: 2005
Titel: Nya perspektiv på organisation och ledarskap

Författare: Eriksson-Zetterquist, U. Förlag: Stockholm: Liber. Upplaga/år: 2012
Titel: Institutionell teori - idéer, moden, förändring
Kompletterande material enligt lärarens anvisningar

5) Pedagogikens sociologi, 5 sp

Mål och innehåll:
Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens- och samhällsutveckling med särskilt fokus på det finländska samhället. Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha kännedom om grundbegrepp inom sociologin, samt central teoribildning inom pedagogikens sociologi, ha förståelse för relationen mellan fostran, utbildning och socialisation, ha grundläggande insikter i sambandet mellan samhällsutveckling och lärande samt ha förmåga att förstå och diskutera sociologiska frågeställningar.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Siv Saarukka

Tidpunkt:
fredag 3.4.2020 kl. 18.00 – 21.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus
lördag 4.4.2020 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 9-10
fredag 17.4.2020 kl. 18.00 – 21.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus
lördag 18.4.2020 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
kl. 12-15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Undervisningsformer:
Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer

Examinationsform: aktivt deltagande, portfolio samt essä

Litteratur:
Författare: Giddens, A Förlag: Göteborg: Daidalos Upplaga/år: 1999
Titel: Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken
Författare: Berger, P Förlag: Stockholm: Rabén & Sjögren Upplaga/år: 2011 el. tidigare
Titel: Invitation till sociologi: ett humanistiskt perspektiv

Författare: Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J. & Huotelin, H. Förlag: New York: Routledge Upplaga/år: 1996
Titel: Living in a learning society : life-histories, identities and education

Författare: Månsson, P Förlag: Stockholm: Norstedts. Upplaga/år: 2010
Titel: Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker

Annat kursmaterial enligt tentators anvisningar

 

Anmäl dig till:

Marie-Louise Björndahl

Sakkunnig / filialföreståndare

Arbis / Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Tel. 7863510

marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi