Grundstudier i krispsykologi, 25/30 sp

För avläggande av grundstudier krävs 5 delkurser á 5 studiepoäng (totalt 25 sp), men vi erbjuder också en sjätte delkurs för den som vill (totalt 30 sp).

Som lokal arrangör fungerar Vasa sommaruniversitet/filialen i Jakobstad, vilket i praktiken är det samma som Arbis. Kursplatsen är Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20 invid Skolparken i centrala Jakobstad. Vaktmästaren Sassa finns på plats där vid varje kurstillfälle och visar dig till rätt utrymme.

 

1) Introduktion till krispsykologi, 5 sp

Mål och innehåll:

Kursen innehåller en genomgång av den grundläggande teorin och praktiken inom
krispsykologi. Mera i detalj gås grunder angående de vanligaste krisreaktionerna och
symptombilderna bland barn och vuxna samt grunder kring behandlingsmodeller
igenom.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
- kunna redogöra allmänt för grundläggande teorier inom krispsykologi
- kunna beskriva hur de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna ser ut
- kunna redogöra allmänt för de vanligaste behandlingsmodellerna.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Ann-Charlotte Kjerulf

Tidpunkt: fredag 21.9.2018 kl. 16.00 – 19.15 lektion 1-4 (inkl. kaffepaus) lördag 22.9.2018 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 (inkl. kaffepaus)
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 - 14.45 lektion 9-10
fredag 28.9.2018 kl. 16.00 – 19.15 lektion 11-14 (inkl. kaffepaus)
lördag 29.9.2018 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 (inkl. kaffepaus)
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Litteratur: Raundalen, M. & Schulz, J-H.. Krispedagogik - hjälp till barn och unga i kris. 2007. Studentlitteratur.
Dyregrov, A.. Sorg hos barn - En handledning för vuxna. 2007. Studentlitteratur.
Fahrman, M.. Barn i kris. 1993. Studentlitteratur.
Examination:
inlämningsuppgift

 

2) Chock, 5 sp

Mål och innehåll:
Kursen fokuserar på teori och praktik kring akuta traumarelaterade stressreaktioner, närmare bestämt grunderna i psykotraumatologi och stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de meningsfulla stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta skedet. Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
- kunna beskriva människors reaktioner i chockfasen mera ingående, såväl ur psykologisk som ur stressfysiologisk synvinkel
- göra en åtskiljning på normala och störande reaktioner

Studenterna utvecklar förmåga för kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete, och samarbete med andra.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Ann-Charlotte Kjerulf

Tidpunkt:
fredag 26.10.2017 kl. 16.00 – 19.15 lektion 1-4 (inkl. kaffepaus)
lördag 27.10.2018 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 (inkl. kaffepaus)
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 9-10
fredag 9.11.2018 kl. 16.00 – 19.15 lektion 11-14 (inkl. kaffepaus)
lördag 10.11.2018 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 (inkl. kaffepaus)
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Litteratur: Michel, P-O., Lundin, T. & Otto, U.. Psykotraumatologi. bedömning, bemötande och behandling av stresstillstånd. 2001. Studentlitteratur.
Van der Kolk, A., Mcfarlane, A. C. & Weisaeth, L.. Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on body, mind and society. 1996. Guilford Press.

Examination: inlämningsuppgift

 

3) Intervention, 5 sp

Mål och innehåll:
Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris. Fokus ligger på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, psykologisk debriefing samt defusing och peer support. Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
- kunna ge en ingående beskrivning av hur sorg och förlust tar sig uttryck
- beskriva grunderna i metodträning, psykologisk debriefing och defusing och peer
support
- kritiskt lista för- och nackdelar med olika behandlingsmetoder

Studenterna utvecklar förmåga för kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete, och samarbete med andra.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Ann-Charlotte Kjerulf

Tidpunkt:
fredag 30.11.2018 kl. 16.00 – 19.15 lektion 1-4 (inkl. kaffepaus)
lördag 1.12.2018 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 (inkl. kaffepaus)
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 9-10
fredag 14.12.2018 kl. 16.00 – 19.15 lektion 11-14 (inkl. kaffepaus)
lördag 15.12.2018 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 (inkl. kaffepaus)
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15-14.45 lektion 19-20

Litteratur:
Boss, P.. Loss, Trauma and Resilience - therapeutic work with ambigous loss. 2006. Norton.
Hammarlund, C-O.. Bearbetande samtal. 2001. Natur och Kultur.
Poijula, S.. Surutyö. 2005. Kirjapaja.

Examination: inlämningsuppgift

 

4) PTSD / Långtidsverkningar

Mål och innehåll:
Kursen presenterar diagnoser, teori och praktik kring posttraumatisk stress och relaterade diagnoser. Kursinnehållet fokuserar på varför trauman består i minnet och hur detta tar sig uttryck, samsjuklighet mellan PTSD och andra diagnoser, och hur man kan främja psykisk hälsa på lång sikt efter ett trauma.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
- kunna ge en ingående beskrivning av symptombilden och aktuella teorier beträffande posttraumatiskt stressyndrom
- beskriva förekomst av PTSD, riskfaktorer, och komorbiditet
- beskriva lämpliga diagnosticerings- och behandlingsmetoder och främjande av psykisk hälsa efter kriser

Studenterna utvecklar förmåga för kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete, och samarbete med andra.

Omfattning: 20 lektioner

Tidpunkt: torsdag 24.01.2019 kl. 18.00 – 21.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus
fredag 25.01.2019 kl. 18.00 – 21.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
lördag 26.01.2019 kl. 09.00 – 12.15 lektion 9-12 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 13-14
söndag 27.01.2019 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Lärare: Ferdinand Garoff

Litteratur: Friedman, M. J., Keane, T. M. & Resick, P. A.. Handbook of PTSD. Science and practice. 2007. Guilford Press.
Examination: inlämningsuppgift

 

5) Storolyckor / Katastrofberedskap, 5 sp

Mål och innehåll:
Kursen presenterar diagnoser, teori och praktik kring posttraumatisk stress och relaterade diagnoser. Kursinnehållet fokuserar på varför trauman består i minnet och hur detta tar sig uttryck, samsjuklighet mellan PTSD och andra diagnoser, och hur man kan främja psykisk hälsa på lång sikt efter ett trauma.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
- kunna ge en ingående beskrivning av symptombilden och aktuella teorier
beträffande posttraumatiskt stressyndrom
- beskriva förekomst av PTSD, riskfaktorer, och komorbiditet
- beskriva lämpliga diagnosticerings- och behandlingsmetoder och främjande av psykisk hälsa efter kriser

Studenterna utvecklar förmåga för kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete, och samarbete med andra.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Ann-Charlotte Kjerulf m.fl.

Tidpunkt: fredag 22.3.2019 kl. 16.00 – 19.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus
lördag 23.3.2019 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 9-10
fredag 29.03.2019 kl. 16.00 – 19.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus
lördag 30.3.2019 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Litteratur: Dyregrov, A. (2002) Katastrofpsykologi. Studentlitteratur.
Leppävuori,T,Paimio, S.,Avikainen,T., Nordman,T., Puustinen,K., Riska,
M.(2009) Suuronnettomuustilanteiden kriisityö.Tammi

Examination: inlämningsuppgift

 

6) Massmediers roll vid kriser, 5 sp

Mål och innehåll:
I kursen presenteras massmediernas roll vid krissituationer ur de drabbades, myndigheternas, allmänhetens, och journalistens synvinkel. Mera bestämt presenteras massmediers arbets- och tankesätt vid kriser, vilka lagar som relaterar till mediernas arbete på krisplatser, och vad forskningen visat om mediers roll i kriser. Rekommendationer för hur en organisation ska planera sitt möte med medier vid en krissituation ges också.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
- besitta grundläggande kunskaper om hur man som organisation/myndighet ska planera mötet med massmedier i en krissituation
- besitta grundläggande kunskaper om hur journalister arbetar i en kris
- besitta grundläggande kunskaper om vad lagstiftningen säger o om massmedierapportering i krissituationer
- besitta grundläggande kunskaper om vad forskningen säger om hur krisrapportering kan inverka på de drabbade och allmänheten

Studenterna utvecklar förmåga för kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete, och samarbete med andra.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Klas Backholm

Tidpunkt: fredag 26.4.2019 kl. 17.00 – 20.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus
lördag 27.4.2019 kl. 09.00 – 12.15 lektion 5-8 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 9-10
fredag 10.5.2019 kl. 17.00 – 20.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus
lördag 11.5.2019 kl. 09.00 – 12.15 lektion 15-18 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

Litteratur: Simpson, R. & Cote, W.. Covering violence. 2006. Columbia University Press.
Finns även i elektroniskt format via Ebrary, som man hittar i Nelli-portalen Huhtala, H. & Hakala, S.. Kriisi ja viestintä. 2007. Gaudeamus.
Raittila, P, et al.. Jokelan koulusurmat mediassa. 2008. Tampereen Yliopisto.
http://tampub.uta.fi/tiedotusoppi/978-951-44-7376-0.pdf

Examination: inlämningsuppgift

 

 

Anmäl dig till:

Marie-Louise Björndahl

Sakkunnig / filialföreståndare

Arbis / Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Tel. 7863510

marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi