Föreningens stadgar

VASA SOMMARUNIVERSITET RF:S STADGAR

Godkända av höstmötet 4.12.2013

 
1 §
Föreningens namn är Vasa sommaruniversitet rf och hemort är Vasa stad. Föreningen är finsk- och svenskspråkig.

2 §
Föreningens syfte är att på grundval av principen om livslångt lärande främja och utveckla sommaruniversitetsverksamhet på finska och svenska främst i Österbotten genom att samordna sin verksamhet med den vuxenutbildning och kulturverksamhet som ges på föreningens verksamhetsområde samt genom att samarbeta med olika universitet och andra vuxenutbildningsorganisationer.

3 §
För att uppnå sitt syfte upprätthåller föreningen ett sommaruniversitet med namnet Vaasan kesäyliopisto – Vasa sommaruniversitet, vars främsta uppgift är att anordna öppen högskoleundervisning. Sommaruniversitetet anordnar dessutom frivillig utbildning som främjar kunskap och färdigheter som krävs i arbetslivet samt annan utbildning som gäller det fria bildningsarbetet. Man kan delta i utbildningen under olika skeden av livet, utan krav på grundutbildning, ålder eller annat och utan något särskilt ansökningsförfarande.

4 §
För att understödja sin verksamhet uppbär föreningen medlemsavgift av sina medlemmar. Föreningen kan dessutom ta emot understöd, donationer och testamenten, med vederbörligt tillstånd anordna penninginsamlingar, äga fastigheter samt idka publiceringsverksamhet.

5 §
Till medlem i föreningen kan antas en kommun eller kommunal sammanslutning, annan sammanslutning med rättskapacitet samt en enskild person som vill verka till förmån för de syften som nämns i föreningens stadgar. Nya medlemmar godkänns av styrelsen.

6 §
En föreningsmedlem anses ha utträtt ur föreningen tre månader efter att medlemmen skriftligen har anmält sitt utträde hos styrelsen eller dess ordförande eller vid föreningens möte muntligen har anmält detta.

En föreningsmedlem kan genom styrelsens beslut uteslutas ur föreningen, om medlemmen trots påminnelse har underlåtit att betala sin medlemsavgift eller har med sin verksamhet inom eller utom föreningen hindrat uppfyllelse av föreningens mål eller har skadat föreningens rykte.

En medlem har rätt att föra ett av styrelsen fattat beslut om uteslutning till prövning vid ett föreningsmöte genom att skriftligen meddela detta till styrelsens ordförande inom en månad från det medlemmen fått besked om uteslutningen.

7 §
Medlemmarna skall erlägga de av föreningsmötet årligen fastställda medlemsavgifterna, som kan fastställas till olika belopp för personmedlemmar och samfundsmedlemmar.

8 §
Föreningen håller årligen två ordinarie möten, vårmöte i mars-april och höstmöte mellan 1 november och 15 december.

Vid vårmötet behandlas följande ärenden:
1. föreningens verksamhetsberättelse, räkenskaper och revisorernas berättelse för föregående period
2. fastställande av bokslut
3. beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och rektor samt beslut om åtgärder som föreningens förvaltning och revisorerna ger anledning till
4. övriga ärenden som styrelsen har förelagt mötet för behandling samt ärenden som en medlem minst tre veckor före mötet i ett brev ställt till styrelsen har bett att man tar upp till behandling vid mötet.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:
1. fastställande av medlemsavgiften samt arvoden åt styrelsens ordförande, styrelsemedlemmarna och revisorerna
2. beslut om antalet styrelsemedlemmar samt val av nya styrelsemedlemmar
3. val av två revisorer samt två vice revisorer för att granska förvaltning och räkenskaper för följande räkenskapsperiod
4. verksamhetsplan och budget
5. övriga ärenden som styrelsen har förelagt mötet för behandling samt ärenden som en medlem minst tre veckor före mötet i ett brev ställt till styrelsen har bett att man tar upp till behandling vid mötet.

9 §
Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller om minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen kräver det för behandling av ett angivet ärende.

10 §
En skriftlig kallelse skall senast två veckor före mötet postas till alla föreningsmedlemmar. Vid föreningsmöten har alla föreningsmedlemmar rätt att uttala sig och rösta så att medlemskommunerna har en röst för varje påbörjat tusental kommuninvånare. Övriga samfundsmedlemmar har två röster och personmedlemmar en röst.

Medlemskommunernas antal röster beräknas enligt senast offentliggjorda mantalsskrivning. På begäran ska omröstningen förrättas med slutna röstsedlar. Ärendet avgörs vid föreningsmötet med enkel majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgör lotten.
11 §
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som väljs vid föreningsmötet i november-december. Styrelsens mandatperiod varar till slutet av kommande kalenderår. Styrelsen har minst sju och högst elva medlemmar. För fler än fem mandatperioder i rad får ingen väljas in i styrelsen. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

12 §
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förfall för denne, av vice ordförande och är beslutför då ordförande eller vice ordförande och minst tre medlemmar är närvarande.

13 §
Föreningens namn tecknas antingen av styrelsens ordförande eller vice ordförande tillsammans med en funktionär som styrelsen utsett.

14 §
Föreningens räkenskapsperiod börjar den 1 januari och slutar den 31 december. Räkenskaperna skall överlåtas till revisorerna senast i slutet av februari.

15 §
Revisorerna skall granska styrelsens verksamhet, föreningens räkenskaper, kassa och andra tillgångar samt framlägga sin berättelse för årsmötet.
Revisorerna har rätt att när som helst granska föreningens bokföring, övriga erforderliga dokument samt tillgångar och kassa och de har rätt att erhålla erforderliga upplysningar.

16 §
För ändring av föreningens stadgar krävs ett beslut med två tredjedels majoritet räknat av de röster som avgivits vid omröstningen.

17 §
Om föreningen upplöser sig eller upplöses skall återstående tillgångar ges till Vasa stad för att användas på ett sätt som främjar föreningens syfte.

18 §
I övrigt iakttas i föreningens verksamhet stadgarna i gällande föreningslag.