Kurssit

Etäopetuksen digityökalut


Aika
26.3.2020 - 16.4.2020

Hinta
50.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Verkkokoulutukset etäopetuksen tueksi
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
25.3.2020
Luennoitsija
Mat­lee­na Laak­so, digi­pe­da­go­gi­nen asi­an­tun­ti­ja ja kou­lut­ta­ja
Sisältö

Nel­jäs­sä vink­ki­we­bi­naa­ris­sa esi­tel­lään suo­sit­tu­ja ja pal­jon ope­tuk­ses­sa käy­tet­ty­jä työ­ka­lu­ja, jot­ka so­pi­vat hy­vin sekä etä- että lähi­o­pe­tuk­seen.
Kaik­kien so­vel­lus­ten pe­rus­käyt­tö on opet­ta­jil­le mak­su­ton­ta.
Tun­nin we­bi­naa­rin jäl­keen voit ha­lu­tes­saan jää­dä ky­se­le­mään apua on­gel­ma­koh­tiin tai ja­ka­maan omia koke­muk­sia muul­le ryh­mäl­le.
 

To 26.3. klo 16.30-17.30
Help­po­käyt­tö­so­vel­luk­set vi­de­o­yh­tey­den tu­ek­si 
Aloi­tam­me tu­tus­tu­mal­la ver­kon help­poi­hin ja il­man op­pi­jan kir­jau­tu­mis­ta toi­mi­viin so­vel­luk­siin. Niis­tä moni so­pii käy­tet­tä­väk­si sil­loin, kun työs­ken­nel­lään yh­des­sä vi­de­o­neu­vot­te­lu­yh­tey­del­lä. Esil­lä ovat mm. sana­pilvet, ajas­ti­met, Class­roomSc­reen ja moni­puo­li­nen Pad­let-muis­ti­tau­lu. Li­säk­si saat vink­ke­jä etä­o­pe­tuk­sen ja di­gin hyö­dyn­tä­mi­sen tu­ek­si koos­te­tuis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta ja oh­jeis­ta.

To 2.4. klo 16.30-17.30
Si­säl­lön tuot­ta­mi­nen so­vel­luk­sil­la 
Toi­ses­sa vink­ki­we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan si­säl­lön tuot­ta­mi­sen so­vel­luk­siin. Nii­den avul­la opet­ta­ja voi teh­dä oppi­ma­te­ri­aa­le­ja tai oh­jei­ta ja op­pi­jat osoit­taa osaa­mis­taan. Opis­kel­tu­aan tie­tyn ko­ko­nai­suu­den, op­pi­ja voi koos­taa sii­tä kuva­ta­ri­nan, mi­hin pu­huu oman se­los­tuk­sen tai teh­dä tie­tyn ta­pah­tu­man syis­tä pie­nen animaa­ti­on tai kir­jas­ta trai­le­rin. Muu­ta­ma so­vel­lus esi­tel­lään pe­rus­teel­li­sem­min, osa vin­ka­taan ly­hy­es­ti. Esil­lä ovat esim. Ado­be Spark, Bi­te­ab­le-ani­maa­tio ja Sway.

To 9.4. klo 16.30-17.30
Ky­se­lyt etä­o­pe­tuk­sen tu­ke­na 
Eri­lais­ten ky­se­lyi­den avul­la op­pi­jat ja opet­ta­ja saa­vat pa­lau­tet­ta op­pi­mi­ses­ta. Ka­hoo­tin voi ny­kyi­sin an­taa koti­teh­tä­väk­si ja ko­ro­nan vuok­si opet­ta­jat saa­vat sii­tä nyt Pre­mium-omi­nai­suu­det käyt­töön­sä ke­sään asti. Tu­tus­tum­me myös mm. Qui­zizz-moni­va­lin­toi­hin ja Liik­ku­van kou­lun X-breik­kiin.

To 16.4. klo 16.30-17.30
Vir­tu­aa­li­nen luok­ka­ret­ki 
Ke­vään luok­ka­ret­kis­tä suu­rin osa on pe­rut­tu, mut­ta voit luo­da op­pi­joil­le­si unel­mien vir­tu­aa­li­sen retken. Thing­Lin­kis­sä käy­tös­sä­si on 360-ku­via UNES­COn maa­il­man­pe­rin­tö­koh­teis­ta. Mi­hin niis­tä vei­sit oppija­si ja mitä heil­le koh­teis­ta ker­toi­sit? Mui­ta oppi­ma­te­ri­aa­le­ja voit luo­da ta­val­li­sis­ta valo­ku­vis­ta tai ruudun­kaap­paus­ku­vis­ta tai ku­va­ta vi­de­on ja li­sä­tä sii­hen ta­geil­la kir­joi­tet­tu­ja oh­jei­ta, link­ke­jä tai ää­nit­tää kom­ment­te­ja. Tämä kaik­ki on­nis­tuu Thing­Lin­kin mak­sut­to­mal­la ver­si­ol­la. Jos käy­tös­sä­si on opet­ta­ja- tai kou­lu­li­sens­si, voi­vat myös op­pi­jat tuot­taa si­säl­tö­jä.

 

Aikataulut ja maksut 


Aika

26.3.-16.4.2020 klo 16.30-17.30, verk­ossa
Opetuskieli: suomi

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Hinta

50 €

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.
 

Lisätiedot


Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­ta:

-re­aa­li­ai­kai­nen ja vuo­ro­vai­kut­tei­nen kou­lu­tus ver­kos­sa
-osal­lis­tu­mi­nen mah­dol­lis­ta Suo­mes­sa ja ulko­mail­la
-voit osal­lis­tua tie­to­ko­neel­la, tab­le­til­la tai äly­pu­he­li­mel­la
-tar­vit­set toi­mi­van net­ti­yh­tey­den ja tie­to­ko­neen pe­rus­käyt­tö­tai­dot
-saat säh­kö­pos­tii­si osal­lis­tu­mis­lin­kin en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua
-kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suus cha­tis­sa
-kou­lu­tuk­sen jäl­keen saat tal­len­teet käyt­töö­si
-hen­ki­lö­kun­tam­me aut­taa si­nua kou­lu­tuk­sen ai­ka­na tek­ni­sis­sä asi­ois­sa