Kurssit

Ratkaisukeskeinen työote psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaamisessa (5 op)


Aika
8.3.2024 - 15.11.2024

Hinta
850.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
23.2.2024
Luennoitsija
Lindgren Asta
Sisältö

Koulutuksen pääteemat koostuvat oppilaan osallisuudesta, turvallisuuden tunteesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. 

- Mikä kaikki on psyykkistä oireilua?

 - Mistä tiedän milloin oppilas tarvitsee apua ja milloin kuria? 

 - Kuuluuko oppilaan psyykkinen oireilu aineenopettajalle vai voiko hän vain sulkea silmänsä ja opettaa? 

 - Avoimen keskustelun avaimet. 

 - Motivoiva vuorovaikutus ja oppilaan läsnäoleva sekä arvostava kohtaaminen.

 - Tunnetaidot.

 - Milloin ja miten oppilas siirtyy AstElla -ryhmään?

 - Voimauttavat ja psyykkistä hyvinvointia tukevat toimintatavat AstElla -mallissa.

 - Pystyvyysusko.

 - VSOP = Vuosiluokkiin Sitomaton Opetus eli oppilas etenee opinnoissa omassa tahdissaan.

 - Moniammatillinen yhteistyö.

 - Psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden luominen aidon kohtaamisen kautta.

 - Työhyvinvoinnin ja itsensä johtamisen edistäminen oman työn reflektoinnin kautta.


Kohderyhmä

Koulutus on suunnattuu kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään psyykkisesti oireilevien oppilaiden koulunkäyntiä ja luomaan uusia toimintatapoja. Erityisen hyödyllinen se on peruskoulun opettajille, erityisopettajille ja koulunkäynninohjaajille. Koulutuksen kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, taiteen perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ammattilaisille.

Suositeltavaa on, että samasta kouluyksiköstä osallistuu työpareja tai useita henkilöitä, jolloin koulutuksen vaikuttavuus lisääntyy. 


Tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa:

-     tunnistaa erilaista psyykkistä oireilua ja ohjata tarvittaessa nuorta eteenpäin 

-     ottaa käyttöönsä käytännönläheisiä ja ratkaisukeskeisiä puuttumisen keinoja heti lasten ja nuorten ongelmia kohdatessaan

-     tunnistaa tarpeen muutokselle ja on valmis miettimään niihin erilaisia ratkaisuja

-     etsiä jokaisen lapsen vahvuuksia vahvistamalla pystyvyysuskoa

-     käyttää erilaisia voimauttavia ja oppilaan psyykkistä hyvinvointia tukevia toimintatapoja

-     käyttää ratkaisukeskeistä ajattelutapaa apuna suunnitellessaan toimia oppilaan hyvinvoinnin edistämiseksi

-     kohdata oppilaan niin, että oppilaalle jää tunne nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta

-     toimia niin, että luokassa säilyy kannustava ilmapiiri

-     kyseenalaistaa omia rajoittavia uskomuksiaan ja ajatuksiaan

-     tukea oppilasta hänen tarvitsemallaan tavalla

-     huomioida oppilaan itsemääräämisoikeuden

-     rohkeasti ottaa puheeksi haastavaltakin tuntuvat aiheet oppilaan ja huoltajan kanssa

-     ottaa oppilaan ja huoltajat mukaan suunnittelemaan oppilaalle parasta mahdollista opetuksen järjestämistä

-     kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiinsa, huomioida omat rajat ja säädellä omaa jaksamistaan kasvattajana, pedagogina ja ihmisenä.

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja on valmis ja halukas kehittämään itseään edelleen ammatillisesti pitkäkestoisesti. Ratkaisukeskeisyydestä tulee ajattelutapa, jolloin hän pystyy hyödyntämään koulutuksessa opittuja asioita ja materiaalia tulevaisuudessakin. Myös oppilas hyötyy peruskoulussa saamastaan tuesta, kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta pitkäkestoisesti vielä jatko-opinnoissaankin.    


Suoritustapa

Opetus järjestetään  monimuotokoulutuksena, johon sisältyy:

-     5 opetuspäivää verkon välityksellä klo 9.00-16.00

-     2 x 1,5 tuntia pienryhmätyöskentelyä etänä

-     4 x 2 tuntia vertaisryhmätyöskentelyä etänä

-     Koulutukseen sisältyy myös luettavaa kirjallisuutta sekä oman työn kehittämistehtävä.


Kouluttajat

Asta Lindgren. Erityisluokanopettaja, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (Siria sertifioitu), Nuottivalmentaja.
Astalla on pitkä kokemus sekä koulumaailman että kriisityön kautta tulleista erilaisista haasteista.  Hänen erityisvahvuutenaan on toisen ihmisen välittävä kohtaaminen  ja kuunteleminen.

Ella Henttula. Terveydehoitaja AMK, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (koulutuksessa). Ellan supervoima on pienryhmätyöskentelytaidot ja yksilöohjaus. Hän  toimii avarakatseisesti sekä tarttuu tilanteeseen kuin tilanteeseen määrätietoisesti ja rohkeasti.

Koulutuksen aikataulu

1. etäpäivä 8.3.2024   klo 9.00-16.00 

2. etäpäivä 9.3.2024   klo 9.00-16.00

23.4.2024 pienryhmätyöskentely etänä klo 15.00-16.30

3. etäpäivä 30.8.2024   klo 9.00-16.00 

4. etäpäivä 31.8.2024   klo 9.00-16.00 

25.9.2024 pienryhmätyöskentely etänä klo 15.00-16.30

5. etäpäivä 15.11.2024   klo 9.00-16.00 

Muutokset mahdollisia

Maksut

850€, maksu on mahdollista suorittaa myös erissä.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos haluat suorittaa maksun erissä tai jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja

koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
puh. 044 754 5780
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi