Kurssit

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Nepsy 2020


Aika
17.3.2020 - 11.11.2020

Hinta
2750.00 €

Voi maksaa erissä

Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Vaasan yliopisto, Fabriikki
Viimeinen ilmoittautuminen
17.3.2020
Luennoitsija
KM, erityisopettaja, erityisohjauksen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Lehto
Sisältö

Koulutus alkaa ti 17.3.2020. Mukaan mahtuu vielä, tervetuloa!   

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista. Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin.


Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:
- Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
- Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
- Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
- Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
- Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
- Positiivisen psykologian perusteet
- Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
- Syventävä Asperger-tietous
- Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
- Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
- Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
- Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
- Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

"Koulutus oli erittäin hyvä. Sain paljon vinkkejä niin omaan elämään kuin työhönkin."
"Koulutus oli monipuolinen, tiukkaa faktaa ja käytäntöä oli sekoitettu sopivasti."
 

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa, käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa sekä perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen.

Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Kouluttaja

Pääkouluttajana toimii KM, erityisopettaja, erityisohjauksen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Lehto. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.

"Suvi on asiantunteva, tunnepohjainen kouluttaja, joka on aito oma itsensä. Hänellä on paljon kokemusta ja tietoa, jotka hän jakaa teorian ja käytännön esimerkkien avulla."

Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta ja koulutusmateriaalista.

Edeltävät opinnot

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Suoritustapa

Lähiopetuspäiviä on yhteensä 12 päivää, jotka toteutetaan 2 päivän jaksoissa n. 1 – 2 kuukauden välein. Koulutus vastaa laajuudeltaan n. 30 opintopistettä. Koulutuksen kokonaiskesto n. 7kk. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit. Neuropsykiatrinen valmentaja -tutkinto ei ole nimikesuojattu tutkinto.

Lähiopiskelu sisältää:
- Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
- Vierailevien asiantuntijoiden luennot
- Valmennusharjoittelu
- Workshop-tyyppinen työskentely
- Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
- Omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
- Henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
- Perehtyminen alan kirjallisuuteen, 6-7 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
- Vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
- Vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
- Oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
- Valmennuspäiväkirja
- Kirjareflektio kahdesta kirjasta
- Valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sekä sähköpostia että Classroom - verkkoalustaa mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.
 

Aikataulu ja maksut


1. lähijakso: 17.-18.3.2020     - opetus verkossa Zoomin kautta 
2. lähijakso: 21.-22.4.2020     - opetus verkossa Zoomin kautta 
3. lähijakso: 2.-3.6.2020         - salissa F250 (Fabriikki, 2. krs)
4. lähijakso: 25.-26.8.2020     - salissa F250 (Fabriikki, 2. krs)
5. lähijakso: 6.-7.10.2020
6. lähijakso: 10.-11.11.2020

Kaikki luennot pidetään Vaasan yliopiston tiloissa klo 9.00-16.00.

Maksut

2750€, maksu on mahdollista suorittaa myös erissä.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos haluat suorittaa maksun erissä tai jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

 
Muutokset mahdollisia.
 

Lisätiedot


Elvira Kurmaeva, koulutuskoordinaattori
Vaasan kesäyliopisto
elvira.kurmaeva(a)vaasankesayliopisto.fi
044 754 5783