Kurssit

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (UEF, AY7025100 (2018-2019), 25 op


Aika
24.10.2018 - 31.12.2019

Hinta
510.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Työ- ja organisaatiopsykologia
Paikka
Vaasa
Viimeinen ilmoittautuminen
30.4.2019
Luennoitsija
Matti Kuittinen, Henna Kokkonen, Minna Helkavaara, Tiina Immonen, Arja Hämäläinen, Henna Kokkonen, Maj-Britt Kentz, Tiina Tarvainen, Kati Rissanen, Juha Leskinen, Arttu Puhakka, Minna Helkavaara
Sisältö

Aika:   24.10. klo 17 alkaen

Paikka:  Vaasan yliopisto, Tervahovi, sali D217

Ensimmäisen kokoontumisen 24.10. yhteydessä ac-välitteiset luennot verkkoyhteyden välityksellä koskien jaksoa Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan.
Samalla tutustutaan opintojen sisältöön ja suoritustapoihin tuutorin johdolla ja sovitaan tuutoriryhmän kokoontumisista/ohjauksesta.

1. tuutorikokoontuminen 27.11. klo 16.30  Paikka:  VY Tervahovi sali D219    lisätiedot: anne.widemo@vamia.fi

Tuutori:  KM Anne Widemo

Sisältö
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot antavat yleiskuvan työelämän eri osa-alueista. Keskeisiä aiheita ovat mm. johtaminen, työhyvinvointi, sosiaaliset verkostot, digiajan työelämätaidot sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan soveltamismahdollisuudet työelämässä.

Kohderyhmä:   
Työ- ja organisaatiopsykologia tarjoaa erilaisissa työtehtävissä toimiville, omaa ammatillista osaamista kehittäville, opiskelijoille ja muuten aiheesta kiinnostuneille tukea työelämän muuttuviin tilanteisiin.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

    henkilöstöhallinnon tehtävissä toimiville
    sosiaali- ja terveysalan toimijoille
    täydennyskoulutuksesi
    tutkinto-opintoihin sivuaineeksi

Opintojen kuvaus:
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä mm. digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Opintojen rakenne:

Pakolliset opintojaksot (15 op):

 •     Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan (3 op) - AY7025101
 •     Organisaatioiden johtaminen (3 op) - AY7025102
 •     Työ ja psyykkinen hyvinvointi (3 op) - AY7025103
 •     Työelämän sosiaalipsykologia (3 op) - AY7025104
 •     Viestintä ja vuorovaikutus (3 op) - AY7025105

Valinnaiset opintojaksot (10 op):

 •     Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot (3 op) - AY7025106
 •     Digiajan työelämä (3 op) - AY7025107
 •     Elinvoimainen organisaatio (3 op) - AY7025108
 •     Eri-ikäiset työyhteisössä (2 op) - AY7025109
 •     Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa (2 op) - AY7025110
 •     Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä (3 op) - AY7025111
 •     Oman osaamisen tunnistaminen (3 op) - AY7025112
 •     Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta (2 op) - AY7025113

 
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan (3 op) - AY7025101

Aika: 24.10.2018 klo 17- n.klo 20
(ac-välitteiset verkkoluennot Itä-Suomen yliopistosta Vaasaan) 

Paikka: Vaasan yliopisto

Luennoitsija:  Matti Kuittinen

Mukana tuutori Anne Widemo

Opintojen kuvaus:
Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista sekä ymmärtää psykologisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet organisaatioiden tutkimiseen ja niiden kehittämiseen. Opiskelija tuntee kaikille organisaatioille yhteiset piirteet ja tietää organisaatioiden tehtävät ja tavoitteet. Hän tuntee työpsykologian, erityisesti työmotivaation ja asenteiden sekä ryhmäkäyttäytymisen perusteita ja osaa soveltaa niitä omaan työkäyttäytymiseen sekä asennoituu myönteisesti työyhteisön ja itsensä kehittämiseen.

Suoritustapa:  Vapaaehtoiset orientaatioluennot (3 h). Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Kirjallisuus:
1) Chmiel, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect.
2) Juuti, P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet.
3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen.
4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2010). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.
6) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach.
7) Viitala, R. (2007). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.
Arvostelu:  hyväksytty/hylätty
 

Organisaatioiden johtaminen (3 op) - AY7025102
Opintojen kuvaus:
Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja organisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategian ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.

Suoritustapa: Orientoivat verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkotentti.

Opettaja: Henna Kokkonen

Kirjallisuus:      
Peltonen, T. 2008 (tai 2007). Johtaminen ja organisointi : teemoja, näkökulmia ja haasteita

Arvostelu:  hyväksytty/hylätty
 

Työ ja psyykkinen hyvinvointi (3 op) - AY7025103
Opintojen kuvaus:
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä ymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.

Suoritustapa:  Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Opettaja:  Minna Helkavaara

Kirjallisuus:    
1) Ahola, K. & Hakanen, J. (2010). Terveysammattilaisten työuupumus: erityisenä haasteena vuorovaikutus auttamistyössä. Duodecim, 126, 2139–2146.
2) Einarsen, S. & Nilsen, M.B. (2015). Workplace bullying as an antecedent of mental health problems: a five-year prospective and representative study. International Archives of
Occupational and Environmental Health, 88, 131–142.
3) Hakanen, J. (2002). Työn imu ja työuupumus - laajennetun hyvinvointimallin kehittäminen ja testaaminen. Psykologia, 4, 291–301.
4) Hansen, Å.M., Hogh, A., Garde, A.H. & Persson, R. (2014). Workplace bullying and sleeping difficulties: a 2-year follow-up study. International Archives of Occupational and
Environmental Health, 87, 285-294.
5) Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Soveltuvin osin.
6) Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Työyhteisön ja työkavereiden merkitys työhyvinvoinnille. Teoksessa P. Juuti & P. Salmi (toim.) Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Sivut 93–113.
7) Luukkala, J. (2011). Jaksaa, jaksaa, jaksaa... -työhyvinvointitaitojen kirja. Soveltuvin osin.
8) Perhoniemi, R. & Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia, 2, 88–101.
9) Reknes, I., Einarsen, S., Knardahl, S. & Lau, B. (2014). The prospective relationship between role stressors and new cases of self-reported workplace bullying. Scandinavian Journal of
Psychology, 5, 45–52.
10) Salin, D. (2015). Risk factors of workplace bullying for men and women: The role of the psychosocial and physical work environment. Scandinavian Journal of Psychology, 6, 69–77.
11) Tirkkonen, M. & Kinnunen, U. (2013). Palautumisen tehostaminen kasvattaa työhyvinvointia. Psykologia, 3, 196–208.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty


Työelämän sosiaalipsykologia (3 op) - AY7025104
Opintojen kuvaus: Opintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, teorioista ja menetelmistä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelämään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaalipsykologian perusteista.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä

Opettaja: Tiina Immonen

Kirjallisuus:
Tentittävä kirjallisuus:
1) Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2011). Arjen sosiaalipsykologia. Ja
2) Ahokas, M. ym. (2013). Sosiaalipsykologia. Tai Lahikainen, A. R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2000). Sosiaalipsykologian perusteet.

Oppimistehtävä:
Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2011). Arjen sosiaalipsykologia.
Lisäksi vähintään yksi seuraavista tai jokin muu valitsemaasi aihepiiriin sopiva sosiaalipsykologian alaan kytkeytyvä teos:
1) Ahokas, M., Ferchen, M., Hankonen, N., Lautso, A. & Pyysiäinen, J. (2014). Sosiaalipsykologia. 3.-5. painos.
2) Burr, V. (2004). Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä.
3) Brown, R. (2000). Group processes: Dynamics within and between groups.
4) Erwin, P. (2005). Asenteet ja niihin vaikuttaminen.
5) Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. (2013). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 3.–9. painos.
6) Hewstone, M. & Stroebe, W. (eds.) (2001). Introduction to social psychology.
7) Hogg, M-A. & Tindale, S. (eds.) (2007). Blackwell handbook of social psychology. Group processes.
8) Kuusela, P. (toim.) (2007). Sosiaalipsykologia: yksilöstä yhteiskuntaan.
9) Lahikainen, A.R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2000). Sosiaalipsykologian perusteet.
10) Lahikainen, A.R. ym. (toim.) (2012). Sosiaalipsykologian sukupolvet.
11) Levine, J. M. (ed.) (2013). Group processes.
12) Liebkind, K. (toim.) (2000). Monikulttuurinen Suomi: etniset suhteet tutkimuksen valossa.
13) Pennington D. (2005). Pienryhmän sosiaalipsykologia.
14) Pirttilä-Backman ym. (toim.) (2005). Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen.
15) Pohjanheimo, E. (2012). Johda ihmistä: sosiaalipsykologiaa johtajille.
16) Solares, E. & Liebkind, K. (2012). Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen. Psykologia 05–06/2012, 357–368.


Viestintä ja vuorovaikutus (3 op) - AY7025105

Aika:  19.-20.11. klo 16.30-20.30

Paikka: Vaasan yliopisto, Tervahovi, sali D219

Opettaja:  työyhteisökouluttaja, YTM Arja Hämäläinen

Opintojen kuvaus:
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle.
Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.

Suoritustapa: Osallistuminen kontaktiopetukseen ja opetukseen liittyvien oppimistehtävien tekeminen pienryhmissä kirjallisesti lähdekirjallisuutta apuna käyttäen tai oppimistehtävien tekeminen kirjallisesti yksilötyönä.

Kirjallisuus:
2–3 seuraavista:
1) Dunderfelt, T. (2011). Konttorikemiaa.
2) Goffman, E. (2012). Vuorovaikutuksen sosiologia.
3) Goleman, D. (2008). Tunneäly työelämässä.
4) Goleman, D. (2014). Aivot ja tunneäly, uusimmat oivallukset.
5) Griffin E. (8. painos 2012 tai 9. painos 2014). A First look at communication theory.
6) Haddington, P. & Kääntä, L. (toim.) (2011). Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan.
7) Isokorpi, T. (2008). Napit vastakkain.
8) Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (2006). Diskurssianalyysi liikkeessä.
9) Järvinen, P. (2011). Esimies työn vaikeus ja viisaus.
10) Keltikangas-Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot.
11) Kopakkala, A. (2005). Porukka, tiimi, jengi.
12) Kuusela, S. (2013). Esimiehen vuorovaikutustaidot.
13) Miller, K. (2014). Organizational communication. Approaches  and processes.
14) Mönkkönen, K. & Roos., S. (2010). Työyhteisötaidot.
15) Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus - dialoginen asiakastyö.
16) Rasila, M & Pitkonen, M. (2010). Erilaisuuden riesa ja rikkaus.
17) Rieke, R. D., Sillars, M. O. & Peterson, R. (2013). Argumentation and critical decision making.
18) Räisänen, K. & Roth, K. (2012). Hankalat tyypit työelämässä.
19) Saarinen, M. & Aalto-Setälä, P. (2009). Perkele - tunneosaamisen oppikirja esimiehille.
20) Vartia, M., Lahtinen, M., Joki, M. & Soini, S. (2009). Työyhteisötörmäyksiä - ristiriitojen käsittely työpaikalla.

Artikkelit (lisämateriaaleja):
1) Albert, L. S. & Moskowitz, D. S. (2014). Quarrelsomeness in the workplace: An exploration of an interpersonal constract within the organisational context. Organizational Psychology Review 2014. Vol. 4(1), 27–48.
2) George, J.M. (2010). Dual tuning.
3) Cote, S. & Hideg, I. (2011). The ability to influence others via emotional displays.
4) Groth, M. & Grandey, A. (2012). From bad to worse.
5) Samnani, A-K. (2013). Workplace bullying and employee performance.
6) Scott, B.A. (2012). A conceptual framework for the study of popularity at workplace.
7) Van Gleef, G.A. (2012). Emotional influence at work. Take it EASI.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


Valinnaiset opintojaksot (10 op):

Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot (3 op) - AY7025106
Opintojen kuvaus:
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työyhteisötaitoja, niiden tunnistamista ja ymmärtämisen merkitystä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy siihen, mitä alais- ja esimiestaidoilla tarkoitetaan sekä hallitsee työyhteisötaitoihin liittyvän kokonaiskuvan.

Suoritustapa:  Johdantoluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Opettaja:  KTM Henna Kokkonen

Kirjallisuus:
1) Keskinen, S. (2005). Alaistaito - luottamus, sitoutuminen ja sopimus.
2) Mönkkönen, K. & Roos, S. (2010). Työyhteisötaidot.
3) Roos, S. & Mönkkönen, K. (2015). Ihmisiksi työssä - työyhteisötaidoilla yhteistä vaikuttavuutta.

Arvostelu:  hyväksytty/hylätty


Digiajan työelämä (3 op) - AY7025107
Opintojen kuvaus:
Sisältö: Opintojaksossa määritellään yhteisöllisesti tutkimukseen perustuen digiajan työelämätaidot. Opiskelun pedagoginen malli on rakennettu siten, että siinä opitaan hyödyntämään digiajan tiimioppimisen ja yksilöllisen oppimisen työskentelytapoja vuorotellen. Opinnoissa tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla työn ja uusien työpaikkojen organisoitumista verkkoon (internet). Tuotokset kootaan yhteen, yhteiseen digitaaliseen työympäristöön, jossa ne vertaisarvioidaan. Opintojakson aikana hyödynnytettävät sovellukset ovat päätelaiteriippumattomia ja opiskelussa voidaan hyödyntää myös opiskelijoiden omia älypuhelimia tai tablet-laitteita.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää sosiaalista mediaa organisaatio- ja henkilöstöviestinnässä, myynnissä ja markkinoinnissa sekä soveltaa sosiaalisen median työvälineitä omassa työssä. Hän myös osaa tilannekohtaisesti valita tehtävälle/projektille parhaiten soveltuvat digitaaliset työvälineet ja toimintaympäristöt niin itsenäiseen kuin tiimipohjaiseen työhön. Lisäksi hän tuntee sosiaaliseen mediaan liittyvät suositukset, ohjeistukset ja lainsäädännön yksilön ja työorganisaation näkökulmasta, osaa toimia oikein ongelmatilanteissa (kiusaaminen, häirintä), tuntee tietoturvallisuuteen ja tekijänoikeuksiin liittyvät käytänteet.

Suoritustapa:
1. Osallistuminen verkko-opetukseen sekä teemoihin liittyvien yksilö-, pari- ja ryhmätehtävien tekeminen verkossa sekä kirjallisuuteen perehtyminen tai
2. kirjallisuuteen ja tallenteisiin tutustuminen, some-projektitehtävien sekä monimedia oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Opettaja: KM Maj-Britt Kentz

Kirjallisuus:
1) Aalto, T. & Uusisaari, M.Y. (2010). Löydy - Brändää itsesi verkossa.
2) Isokangas, A. & Kankkunen, P. (2011). Suora yhteys. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset.
3) Vilmilä M. (2011). Brändi ja rekrytointi digitaalisessa maailmassa. Sosiaalinen Media HR – Työkaluna (Pro gradu -tutkielma).
4) Karppi, T. (2014). Disconnect.Me. User Engagement and Facebook (Disconnect.Me - Käyttäjien sitoutuminen ja Facebook).
5) Martikainen, J. & Villi, M. (2013). Mobiilit mediasisällöt. Sisältöjen tuottaminen, jakelu ja kulutus sosiaalisessa mediassa.
6) Norrena, J. (2013). Opettaja tulevaisuuden taitojen edistäjänä. "Jos haluat opettaa noita taitoja, sinun on ensin hallittava ne itse".

Arvostelu: hyväksytty/hylätty
 

Elinvoimainen organisaatio (3 op) - AY7025108
Opintojen kuvaus:
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä sekä kirjallisuudessa että käytännössä organisaation elinvoiman käsitteeseen. Opintojaksolla opiskelija arvioi kohdeorganisaation elinvoimaa, sen vahvuuksia ja kehityskohteita suhteessa organisaation elinvoiman käsitteeseen. Elinvoimaiset organisaatiot ylläpitävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja siten elinvoiman elementtien tunnistaminen ja tiedostaminen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelija oppii myös pohtimaan organisaation kehittämistä elinvoimaisemmaksi a) tunnistaen sen heikkoudet ja arvioiden niiden kehittämistä ja b) ennen kaikkea tunnistaen organisaation elinvoiman lähteet ja suunnitellen näiden elinvoimatekijöiden turvaamisen ja vahvistamisen.

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan organisaation elinvoimaisuuden osa-alueita ja oppii ymmärtämään näiden tekijöiden välisiä suhteita. Hän saa valmiuksia oman organisaation elinvoiman ja kilpailukyvyn arvioimiseen sekä hahmottaa oman organisaation elinvoimatekijät sekä kehityskohteet.

Suoritustapa:  Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä yksilötyönä.

Opettaja:  KTM Tiina Tarvainen

Kirjallisuus:
Tarvainen, T. (2015). Opas organisaation elinvoimaan. Ote väitöskirjasta. Itä-Suomen yliopisto.
Lisäksi muu omavalintainen aihetta tukeva kirjallisuus esim. oppaan lähdeluettelossa mainituista lähteistä.

Arvostelu:  hyväksytty/hylätty


Eri-ikäiset työyhteisössä (2 op) - AY7025109
Opintojen kuvaus:
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.

Suoritustapa:   Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Opettaja:  PsT Kati Rissanen

Kirjallisuus:
Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat.

Lisäksi vähintään kahta muuta seuraavista:
1) Alasoini, T. (2014). Työn organisoinnin muutostrendit: teknis-taloudellinen ja sosio-kulttuurinen näkökulma. TEM/Työn tulevaisuus -seminaari 5.5.2014.
2) Ilmarinen, J. (2005). Työtoveri toista sukupolvea.
3) Lämsä, A-M. & Hautala, T. (2004). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.
4) Petäjäniemi, T. (2005). Eri-ikäiset samassa työyhteisössä. Artikkeli Ilmarinen.
5) Pyöriä, P. (toim.) (2012). Työhyvinvointi ja organisaation menestys.
6) Pyöriä, P., Saari, T., Ojala, S. & Siponen, K. (2013). Onko Y-sukupolvi toista maata? Nuorten työorientaatio 1980-, 1990- ja 2000-luvuilla. Hallinnon tutkimus, 32(3), 197–212.
7) Siltala, J. (2007). Työelämän huonontumisen lyhyt historia - mukana uudet huononnukset. Muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpailuun. 2. uudistettu laitos.
8) Turunen, T. (2012). Työorientaatiot muutoksessa? Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen sekä työhön kohdistuvat odotukset eurooppalaisessa vertailussa. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:4.

Arvostelu:  hyväksytty/hylätty
 

Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa (2 op) - AY7025110
Opintojen kuvaus:
Sisältö: Opintojakso perehdyttää henkilöstön kehittämisen monipuoliseen kenttään sekä teorian että käytännön näkökulmista.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvaan henkilöstön kehittämiseen ja sen eri keinoihin sekä tekee konkreettisen kehittämissuunnitelman.

Suoritustapa:   Johdatusluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Opettaja:   KTM Henna Kokkonen

Kirjallisuus:
1) Hyppänen, R. (2013). Esimiesosaaminen -liiketoiminnan menestystekijä.
2) Kauhanen, J. (2012). Henkilöstövoimavarojen johtaminen.
3) Viitala, R. (2014). Henkilöstöjohtaminen - strateginen kilpailutekijä.

Arvostelu:  hyväksytty/hylätty


Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä (3 op) - AY7025111
Opintojen kuvaus:
Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaikentyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja  tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotteluun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.

Suoritustapa:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen yksilötyönä tai perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Opettaja:  FT Juha Leskinen

Kirjallisuus:
(aiheen mukaisesti soveltuvin osin):
1) Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot.
2) Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito.
3) Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä.
4) Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. (2008). Neuvotellen tulokseen.
5) Leinonen T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta.
6) Miettinen, S. & Torkki, J. (2008). Neuvotteluvalta - miten tulen huippuneuvottelijaksi.
7) Paasolainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä.
8) Repo, I. (2008). Viestintätaito-opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin.
9) Surakka, T. (2006). Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoitteisiin.
10) Vaahtio E.-L. (2008). Pärjää palaverissa!
11) Vanha-aho P. & Mäkelä K. (2007). Neuvottelutaidon opas

Arvostelu:  hyväksytty/hylätty
 

Oman osaamisen tunnistaminen (3 op) - AY7025112
Opintojen kuvaus:
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä omaan osaamiseen tehtävien sekä vertaiskeskustelujen kautta. Opintojaksolla opiskelija tarkastelee ja pohtii omaa osaamistaan ja myös ammatillista identiteettiään. Oman osaamisen ja identiteetin tunnistaminen auttaa hahmottamaan markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa myös hahmottamaan henkilökohtaisia kehityskohteita ja konkretisoi tulevaisuuden ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja erityisesti mahdollisuuksia.

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa valmiuksia omien vahvuuksien, osaamisen ja tieto- ja taitopotentiaalin tunnistamiseen. Hän saa varmuutta oman osaamisen hallintaan ja kehittämiseen sekä oppii tunnistamaan niitä markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Opettaja:  KTM Tiina Tarvainen

Kirjallisuus:
1) Elmore, L. (2010). Personal branding 2.0. Women in business, March, 2–14.
2) Labrecque, L.I., Markos, E. & Milne, G.R. (2011). Online personal branding: processes, challenges, and implications. Journal of Interactive Marketing, 25, 37–50.
3) Parantainen J. (2013). Tuotteistamisen perusteet. Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi.
4) Uski, S. ja Lampinen, A. (2014). Social norms and self-presentation on social network sites: Profile work in action. New Media & Society, 17, 1–18.
Arvostelu:  hyväksytty/hylätty


Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta (2 op) - AY7025113
Opintojen kuvaus:
Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista sekä niiden soveltamisesta käytännössä omassa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi työyhteisössä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. Lisäksi hän oppii havainnoimaa omaa ja toisten toimintaa ratkaisukeskeisyyden näkökulmasta.

Suoritustapa: Orientaatioluennot (2 h, Moodle) sekä itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Opettaja: YTM Arttu Puhakka

Kirjallisuus:
1) Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. (2006). Ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Voimavarat käyttöön. Terveyskirjaston artikkeli 7.2.2006.
2) Orientaatioluentojen luentomoniste.

Sekä yksi seuraavista:
1) Jong, B. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Lyhytterapia instituutti. Luvut 1–7.
2) Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.
3) Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.
4) Hirvihuhta, H. & Litovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 3, 4 ja 6.

Arvostelu:  hyväksytty/hylätty

Maksut
kesäyliopiston kurssimaksu 290e  + UEF-maksu 220e (UEF-maksu maksetaan kirjauduttaessa UEFiin)
yksittäinen kurssi:  kesäyliopiston kurssimaksu 90e + UEF-maksu 10e/op

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautuessasi. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot
info@vaasankesayliopisto.fi

Muutokset mahdollisia.