Kurssit

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25op (UEF, AY7025100 (2021-2022) verkko-opinnot, 25 op


Aika
15.8.2021 - 31.12.2022

Hinta
415.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Työ- ja organisaatiopsykologia
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
30.5.2022
Luennoitsija
Rönnbäck Anne
Sisältö

Sovitut tutortapaamiset

Opintoihin kuuluu vapaaehtoiset tuutoritapaamiset n. kerran kuukaudessa. 

Aloitustapaaminen: 17.8.2021 klo 17.00-18.30

1. tiistai 7.9.2021 klo 17-18.30 

2. tiistai 5.10.2021 klo 17-18.30 

3. tiistai 2.11.2021 klo 17-18.30 

4. tiistai 7.12.2021 klo 17-18.30 

--  kevät 2022 --

5. tiistai 11.1.2022 klo 17-18.30

6. tiistai 1.2.2022 klo 17-18.30

7. tiistai 22.2.2022 klo 17-18.30 -> Huom! Uusi aikataulu

8. tiistai 5.4.2022 klo 17-18.30

9. tiistai 3.5.2022 klo 17-18.30 

10. keskiviikko 1.6.2022 klo 17-18.30 -> Huom! Uusi aikataulu

-- syksy 2022 --

11. tiistai 16.8.2022 klo 17-18.30

12. tiistai 6.9.2022 klo 17-18.30

11. tiistai 4.10.2022 klo 17-18.30

11. tiistai 15.11.2022 klo 17-18.30

11. keskiviikko 7.12.2022 klo 17-18.30

Paikka: Zoom. Osallistumislinkki ja  -ohjeet osallistumiseen lähetetään aina muutama päivä ennen tapaamista.

---

Aika: 2021-2022


Kokonaisuus suoritetaan verkko-opintoina, mutta mukana on tuutori Anne Widemo, jonka kanssa sovitaan tuutoritapaamisista kokonaisuuden alussa. Tuutorointia on tarjolla kaikilla opintojaksoilla, mutta se ei ole pakollista. Tuutorointi jäjestetään etänä Zoomin kautta.

Tavoite: Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja  organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön  liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä  sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä  esimerkiksi digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen  toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Kohderyhmä: Työ- ja organisaatiopsykologia tarjoaa erilaisissa työtehtävissä toimiville, omaa ammatillista osaamista kehittäville, opiskelijoille ja muuten aiheesta kiinnostuneille tukea työelämän muuttuviin tilanteisiin.

Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja esimerkiksi:

    henkilöstöhallinnon tehtävissä toimiville
    sosiaali- ja terveysalan toimijoille
    täydennyskoulutuksesi
    tutkinto-opintoihin sivuaineeksi

Opintojen kuvaus:

Opinnoissa tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin  perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin. Opinnot koostuvat yhdestä pakollisesta 3 opintopisteen opintojaksosta ja valinnaisista opintojaksoista (22 op), joista  muodostetaan 25 opintopisteen kokonaisuus.

  

Pakollinen opintojakso 3 op:

 

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: työn teorioita ja käytäntöjä, 3 op

 

Valinnaiset opinnot 22 op:

 

Monimuotoinen työelämä:

Elinvoimainen organisaatio, 3 op

Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa, 2 op

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3 op

Monipaikkainen mobiili tietotyö, 3 op

Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op

Organisaatioiden johtaminen, 3 op

Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op

 

Työstä hyvinvointia:

Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot, 2 op

Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 2 op

Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op

Viestintä ja vuorovaikutus,  3 op

 

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: 

Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op


Tämä opetussuunnitelma on voimassa 31.7.2022 saakka, jonka jälkeen muutokset ovat mahdollisia.


Suoritustapa: Opinnot suoritetaan joustavasti verkko- eli etäopintoina. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

  

 

OPINTO-OHJELMA

Huom! Tarkemmat suoritustavat, kurssikirjallisuudet ja palautuspäivät oppimisympäristössä!


PAKOLLINEN OPINTOJAKSO 3 op:

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: työn teorioita ja käytäntöjä, AY7025101, 3 op 

Opettaja PsT Petri Karkkola, PsM Tuuli Paajanen

Sisältö

Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.    

Suoritustapa: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Kirjallisuus:
1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect.
2) Juuti, P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen.
3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen.
4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.
6) Peeters, M., de Jonge, J., & Taris, T. ym. (2014). An Introduction to contemporary work psychology.
7) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach.
8) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.

Lisäksi muuta opettajan määrittelemää lähdemateriaalia

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista sekä ymmärtää psykologisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet organisaatioiden tutkimiseen ja niiden kehittämiseen. Opiskelija tuntee kaikille organisaatioille yhteiset piirteet ja tietää organisaatioiden tehtävät ja tavoitteet. Hän tuntee työpsykologian, erityisesti työmotivaation ja asenteiden sekä ryhmäkäyttäytymisen perusteita ja osaa soveltaa niitä omaan työkäyttäytymiseen sekä asennoituu myönteisesti työyhteisön ja itsensä kehittämiseen.
Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi

Arviointi: Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

 

VALINNAISET OPINNOT 22 op:

 

Elinvoimainen organisaatio, AY7025108, 3 op

Opettaja KTM Tiina Tarvainen

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on perehtyä sekä kirjallisuudessa että käytännössä organisaation elinvoiman käsitteeseen. Opintojaksolla opiskelija arvioi kohdeorganisaation elinvoimaa, sen vahvuuksia ja kehityskohteita suhteessa organisaation elinvoiman käsitteeseen. Elinvoimaiset organisaatiot ylläpitävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja siten elinvoiman elementtien tunnistaminen ja tiedostaminen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelija oppii myös pohtimaan organisaation kehittämistä elinvoimaisemmaksi a) tunnistaen sen heikkoudet ja arvioiden niiden kehittämistä ja b) ennen kaikkea tunnistaen organisaation elinvoiman lähteet ja suunnitellen näiden elinvoimatekijöiden turvaamisen ja vahvistamisen.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä yksilötyönä.

Kirjallisuus:
Tarvainen, T. (2015). Opas organisaation elinvoimaan. Ote väitöskirjasta. Itä-Suomen yliopisto.
Lisäksi muu omavalintainen aihetta tukeva kirjallisuus esim. oppaan lähdeluettelossa mainituista lähteistä.

Tavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan organisaation elinvoimaisuuden osa-alueita ja oppii ymmärtämään näiden tekijöiden välisiä suhteita. Hän saa valmiuksia oman organisaation elinvoiman ja kilpailukyvyn arvioimiseen sekä hahmottaa oman organisaation elinvoimatekijät sekä kehityskohteet.
Kohderyhmä

Arviointi: Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.


Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa, AY7025110, 2 op

Opettaja KTM Henna Kokkonen

Sisältö

Opintojakso perehdyttää henkilöstön kehittämisen monipuoliseen kenttään sekä teorian että käytännön näkökulmista.

Suoritustapa: 
Johdantoluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Kirjallisuus:

1) Hyppänen, R. (2013). Esimiesosaaminen -liiketoiminnan menestystekijä.
2) Kauhanen, J. (2012). Henkilöstövoimavarojen johtaminen.
3) Viitala, R. (2014). Henkilöstöjohtaminen - strateginen kilpailutekijä.

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvaan henkilöstön kehittämiseen ja sen eri keinoihin sekä tekee konkreettisen kehittämissuunnitelman.

Arviointi: Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.


Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, AY7025111, 3 op

Opettaja FT Juha Leskinen

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin. Suoritustapa: Johdantoluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Kirjallisuus aiheen mukaisesti soveltuvin osin:
1) Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot.
2) Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito.
3) Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä.
4) Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. (2008). Neuvotellen tulokseen.
5) Leinonen T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta.
6) Miettinen, S. & Torkki, J. (2008). Neuvotteluvalta - miten tulen huippuneuvottelijaksi.
7) Paasolainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä.
8) Repo, I. (2008). Viestintätaitoopas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin.
9) Surakka, T. (2006). Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoitteisiin.
10) Vaahtio E.-L. (2008). Pärjää palaverissa!
11) Vanha-aho P. & Mäkelä K. (2007). Neuvottelutaidon opas

Tavoitteet 

Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaikentyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja  tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotteluun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.
Kohderyhmä

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.


Monipaikkainen mobiili tietotyö, AY7025203, 3 op

Opettaja PsM Roope Rytkönen

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan globaalin työelämän työnteon tavoista ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin. Opiskelija tutustuu aihepiiriin liittyvään tutkimukseen ja ajankohtaiseen teoreettiseen keskusteluun.

Oppimateriaali: 
1) Aaltonen, I., Ala-Kotila, P., Järnström, H., Laarni, J., Määttä, H., Nykänen, E., Schembri, I., Lönnqvist, A., Ruostela, J., Laihonen, H., Jääskeläinen, A., Oyue, J., Nagy, G. (2012). New Ways of Working State-of-the-Art Report on Knowledge Work.
2) Allen, T. D. (2015). How Effective Is Telecommuting? Assessing the Status of Our Scientific Findings. Psychological Science in the Public Interest, 16(2), 40-68.
3) Greene, C. (2011). Space for thought: Designing for knowledge workers. Facilities, 29(1/2), 19-30.
4) Kojo, I. V. I. (2015). Places for multi-locational work - opportunities for facilities management. Facilities, 33(1/2), 20.

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä.

Tavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan monipaikkaisen liikkuvan tietotyön mahdollisuuksia ja haasteita. Hän osaa analysoida uutta opittua ja soveltaa sitä mobiilin tietotyön arjessa.

Arviointi asteikolla 0–5.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.


Oman osaamisen tunnistaminen, AY7025112, 3 op 

Opettaja: KM, YTM Anne Airaksinen

Sisältö: 

Opintojaksolla perehdytään omaan osaamiseen tehtävien sekä vertaiskeskustelujen kautta. Opiskelija tarkastelee ja pohtii laajasti omaa osaamistaan. Oman osaamisen ja identiteetin tunnistaminen auttaa vahvistamaan käsitystä omista vahvuusalueista, jolloin se toimii itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävänä, voimaannuttavana tekijänä. Lisäksi se auttaa hahmottamaan omaa ammatillista identiteettiä. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa lisäksi hahmottamaan henkilökohtaisia kehityskohteita ja konkretisoi tulevaisuuden ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja erityisesti mahdollisuuksia.

Tavoitteet: 

Opiskelija saa valmiuksia omien vahvuuksien, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin tunnistamiseen. Hän tunnistaa vahvuusalueitaan ja eri tavoin hankkimaansa osaamista. Opiskelija osaa sanoittaa omaa osaamistaan. Hän saa varmuutta oman osaamisen hallintaan ja kehittämiseen sekä oppii hahmottamaan sitä viitekehystä, jossa omalle osaamiselle olisi käyttöä.

Oppimateriaali: opettajan myöhemmin ilmoittama materiaali

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä verkossa. Opintojakso toteutetaan kolme kertaa lukuvuoden aikana. Opintojaksolle 30 opiskelijan kiintiö/suoritusaika.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Ajankohta: Paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Kolme vaihtoehtoista suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana. Kiintiö ilmoittautumisjärjestyksessä 60 opiskelijaa/suoritusajankohta.


Organisaatioiden johtaminen, AY7025102 3 op

Opettaja KTM Henna Kokkonen

Sisältö

Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.

Suoritustapa: 
Orientoivat verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkotentti tai verkkokurssi.

Kirjallisuus: Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja organisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategian ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.
Kohderyhmä

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ajankohta: Paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Verkkokurssi tarjolla kaksi kertaa lukuvuodessa. Verkkokurssille kiintiö ilmoittautumisjärjestyksessä 50 opiskelijaa/suoritusajankohta. Vaihtoehtoisia verkkotenttipäiviä kahdeksan lukuvuodessa.


Työelämän sosiaalipsykologia, AY7025104, 3 op

Opettaja PsM Marika Kontturi

Sisältö

Opintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, teorioista ja menetelmistä.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Oppimateriaali:
1) Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos.
2) Helkama ym. (2015) Johdatus sosiaalipsykologiaan. 10. uudistettu painos.

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelämään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaalipsykologian perusteista.
Kohderyhmä

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ajankohta: Paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoisia yleisiä tenttipäiviä yksitoista, verkkotenttejä viisi.


Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot,  AY7025106, 2 op

Opettaja KTM Henna Kokkonen

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään työyhteisötaitoja, niiden tunnistamista ja ymmärtämisen merkitystä.

Suoritustapa: Johdantoluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Kirjallisuus:
1) Keskinen, S. (2005). Alaistaito - luottamus, sitoutuminen ja sopimus.
2) Mönkkönen, K. & Roos, S. (2010). Työyhteisötaidot.
3) Roos, S. & Mönkkönen, K. (2015). Ihmisiksi työssä - työyhteisötaidoilla yhteistä vaikuttavuutta.

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy alais- ja esimiestaitojen perusteisiin sekä hallitsee työyhteisötaitoihin liittyvän kokonaiskuvan.
Kohderyhmä

Arviointi
asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.


Eri-ikäiset työyhteisössä, AY7025109, 2 op

Opettaja PsM Anni Narsakka

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?

Suoritustapa: 
Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat. Lisäksi vähintään kahta muuta opettajan erikseen määrittelemistä materiaaleista.

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.
Kohderyhmä

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.


Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, AY7025113, 2 op

Opettaja YTM Arttu Puhakka

Sisältö

Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista sekä niiden soveltamisesta käytännössä omassa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi työyhteisössä.

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot sekä itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali:

1) Verkkoluentojen luentomateriaali.
2) Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, L. (2003). Ratkaisukes-keinen ajattelutapa. Miten päästä liikkeelle oikeaan suuntaan? Te-oksessa Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. Voimavarat käyttöön. Hyvää oloa ja onnellisuutta, 14–17.
3) De Jong, P. & Berg, I.K. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppi-kirja. Lyhyt-terapia instituutti. Luvut 1–7, 15. Tai sen tilalla yksi seuraavista: Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tai Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tai Hirvihuhta, H. & Litovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 2, 3, 4 ja 6.

Tavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. Lisäksi hän oppii havainnoimaa omaa ja toisten toimintaa ratkaisukeskeisyyden näkökulmasta.

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Kuusi vaihtoehtoista oppimistehtävien palautuspäivää lukuvuoden aikana.


Työ ja psyykkinen hyvinvointi, AY7025103, 3 op

Opettaja KM, YTM Anne Airaksinen

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.

Suoritustapa: Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Kirjallisuus:
Erikseen määritelty oppimistehtäväkohtainen materiaali

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekäymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoisia oppimistehtävien palautuspäiviä yksitoista lukuvuodessa.


Viestintä ja vuorovaikutus,  AY7025105, 3 op

Opettaja YTM, työyhteisökouluttaja Arja Saimaala

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Opetus ja suoritustavat:
Opintojakson voi suorittaa tällä hetkellä tekemällä oppimistehtäviä yksilötyönä.

Oppimateriaali: Valitaan 2−3 opettajan erikseen määrittelemistä materiaaleista.

Tavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.
Kohderyhmä

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ajankohta: Vapaaehtoiset lähiopetuspäivät: yhdet syyslukukaudella ja kahdet kevätlukukaudella. Kiintiö lähiopetukseen ilmoittautumisjärjestyksessä 30 opiskelijaa/lähiopetusjakso.

 

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: 

Tieteellinen tutkimus tutuksi, AY7025114, 2 op

Opettaja PsT Matti Kuittinen

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.

Oppimateriaali 
(valitaan vähintään kolme):
1) Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita.
2) Kuula, A. (2015). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.
3) Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (myös verkkokirjana).
4) Vilkka, H. (2015 tai 2017). Tutki ja kehitä.

Tavoitteet


Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet. Hän tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät sekä tietää tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset. Lisäksi opiskelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa.
Kohderyhmä

Arviointi hyväksytty/hylätty

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.Muutokset mahdollsia!


Huom! Mikäli haluat ilmoittautua ainoastaan yksittäisille jaksoille, mainitse jaksot ilmoittautumisen lisätietokentässä!Lisätiedot ja maksut


Maksut

Koko kokonaisuus (25 op) 415 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 190 € (maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä) + UEF-maksu 225 € (maksetaan suoraan UEF:ille opintojaksoille rekisteröityessä. Opintomaksu 9€/opintopiste. Rekisteröintiohje lähetetään ennen opintojen alkua sähköpostitse).

Yksittäinen jakso (3 op) 75 € 
Kesäyliopiston kurssimaksu 45 € (laskutetaan)  +  UEF-maksu 9€/opintopiste(maksetaan suoraan UEF:ille).

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautuessasi. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään sähköpostitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot

Tina Martins      
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781