Kurssit

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25op (UEF, AY7025100 (2020) verkko, 25 op


Aika
21.1.2020 - 31.7.2021

Hinta
410.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Työ- ja organisaatiopsykologia
Paikka
Vaasa
Viimeinen ilmoittautuminen
30.4.2021
Luennoitsija
Opettajatieto puuttuu
Sisältö

Sovitut tutortapaamiset

1. tiistai 21.1.2020 klo 16.30-18.00 

2. tiistai 11.2.2020 klo 16.30-18.00

Paikka: D118, Tervahovi, Vaasa yliopisto (Wolffintie 34, 65200, Vaasa). Myös etäosallistuminen Zoomin kautta on mahdollista.

---

Aika: alkaen tammikuussa 2020. Kokonaisuuden opinto-oikeus on 31.7.2021 asti, mutta opinnot voi suorittaa myös nopeammassa aikataulussa. Opinnot voi myös aloittaa joustavasti koko opinto-oikeuden ajan!

Kokonaisuus suoritetaan verkko-opintoina, mutta mukana on tuutori Anne Widemo, jonka kanssa sovitaan tuutoritapaamisista kokonaisuuden alussa. Tuutorointia on tarjolla kaikilla opintojaksoilla, mutta se ei ole pakollista. Tuutoroinnin paikkana on Vaasan yliopisto.

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot antavat yleiskuvan työelämän eri osa-alueista. Keskeisiä aiheita ovat mm. johtaminen, työhyvinvointi, sosiaaliset verkostot, digiajan työelämätaidot sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan soveltamismahdollisuudet työelämässä.

Kohderyhmä:   

Työ- ja organisaatiopsykologia tarjoaa erilaisissa työtehtävissä toimiville, omaa ammatillista osaamista kehittäville, opiskelijoille ja muuten aiheesta kiinnostuneille tukea työelämän muuttuviin tilanteisiin.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

    henkilöstöhallinnon tehtävissä toimiville
    sosiaali- ja terveysalan toimijoille
    täydennyskoulutuksesi
    tutkinto-opintoihin sivuaineeksi

Opintojen kuvaus:
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä mm. digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Opintojen rakenne:

Pakolliset opintojaksot 15 op
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

Valinnaiset opintojaksot 10 op
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Digiajan työelämä 3 op
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

 

OPINTO-OHJELMA

Huom! Tarkemmat suoritustavat, kurssikirjallisuudet ja palautuspäivät oppimisympäristössä!

Pakolliset opintojaksot (15 op):

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan (3 op) - AY7025101

Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.    

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Suoritustapa: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Kirjallisuus (perusteoksiksi valitaan kolme seuraavista):
1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect.
2) Juuti,P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet.
3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen.
4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.
6) Peeters, M., de Jonge, J., & Taris, T. ym. (2014). An Introduction to contemporary work psychology.
7) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach.
8) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.

Lisäksi muuta opettajan määrittelemää lähdemateriaalia

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista sekä ymmärtää psykologisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet organisaatioiden tutkimiseen ja niiden kehittämiseen. Opiskelija tuntee kaikille organisaatioille yhteiset piirteet ja tietää organisaatioiden tehtävät ja tavoitteet. Hän tuntee työpsykologian, erityisesti työmotivaation ja asenteiden sekä ryhmäkäyttäytymisen perusteita ja osaa soveltaa niitä omaan työkäyttäytymiseen sekä asennoituu myönteisesti työyhteisön ja itsensä kehittämiseen.

Arviointi: asteikolla hyväksytty/hylätty.

 

Organisaatioiden johtaminen (3 op) - AY7025102

Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.

Opettaja: KTM Henna Kokkonen

Suoritustapa: Orientoivat verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkotentti tai verkkokurssi. Verkkokurssin suoritusaika: 1.4.-29.5.2020

Kirjallisuus:
Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.

Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja organisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategian ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.

Arvostelu: asteikolla hyväksytty/hylätty

 

Työ ja psyykkinen hyvinvointi (3 op) - AY7025103

Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.

Opettaja: PsM Marianne Oksanen

Suoritustapa: Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Kirjallisuus: Erikseen määritelty oppimistehtäväkohtainen materiaali

Tavoite: Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekäymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.

Arvostelu: asteikolla hyväksytty/hylätty


Työelämän sosiaalipsykologia (3 op) - AY7025104

Opintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, teorioista ja menetelmistä.

Opettaja: PsM Tiina Immonen

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Oppimateriaali: 
1) Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos.
2) Helkama ym. (2015) Johdatus sosiaalipsykologiaan. 10. uudistettu painos. 

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelämään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaalipsykologian perusteista.

Arviointi: asteikolla hyväksytty/hylätty


Viestintä ja vuorovaikutus (3 op) - AY7025105

Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Opettaja: työyhteisökouluttaja, YTM Arja Hämäläinen

Opetus ja suoritustavat:
Opintojakson voi suorittaa joko osallistumalla lähiopetuspäivään ja tekemällä oppimistehtävän yksilö- tai parityönä tai tekemällä oppimistehtäviä yksin.

Oppimateriaali: Valitaan 2−3 opettajan erikseen määrittelemistä materiaaleista.

Tavoite: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.

Arvostelu: asteikolla hyväksytty/hylätty


Valinnaiset opintojaksot (10 op):

Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot (3 op) - AY7025106

Opintojaksolla käsitellään työyhteisötaitoja, niiden tunnistamista ja ymmärtämisen merkitystä.

Suoritustapa: Johdantoluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Kirjallisuus:
1) Keskinen, S. (2005). Alaistaito - luottamus, sitoutuminen ja sopimus.
2) Mönkkönen, K. & Roos, S. (2010). Työyhteisötaidot.
3) Roos, S. & Mönkkönen, K. (2015). Ihmisiksi työssä - työyhteisötaidoilla yhteistä vaikuttavuutta.

Opettaja: KTM Henna Kokkonen

Tavoite: Opiskelija perehtyy siihen, mitä alais- ja esimiestaidoilla tarkoitetaan sekä hallitsee työyhteisötaitoihin liittyvän kokonaiskuvan.

Arvostelu: asteikolla hyväksytty/hylätty


Digiajan työelämä (3 op) - AY7025107

Opintojaksolla pohditaan sitä, miten digitalisaatio muuttaa työelämää sekä millaista osaamista ja työelämätaitoja silloin tarvitaan. Opinnoissa tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla työnmuutosta. Jaksolla harjoitellaan yhdessä digitalisoituvan työelämän taitoja ja välineitä tuottamalla monimediaisia sisältöjä. Tuotokset kootaan yhteen, yhteiseen digitaaliseen työympäristöön, jossa ne vertaisarvioidaan.

Opetus ja suoritustavat: Opiskelija perehtyy kirjallisuuteen ja muuhun ajankohtaiseen oppimateriaaliin sekä suorittaa teemoihin liittyviä oppimistehtäviä yksilö- ja ryhmätehtävinä verkossa sekä osallistuu aktiivisesti verkkokeskusteluun.

Oppimateriaali: 

1) Aalto, T. & Uusisaari, M.Y. (2010). Löydy - Brän-dää itsesi verkossa.
2) Isokangas, A. & Kankkunen, P. (2011). Suora yhteys. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset.
3) Keyriläinen, M. & Sutela, H. (2018). Suomalaisten palkansaajien kokemuksia työn digitalisaatiosta. Työelämätutkimus 16 (4)/2018.
4) Norrena, J. (2013). Opettaja tulevaisuuden taitojen edistäjänä. "Jos haluat opet-taa noita taitoja, sinun on ensin hallittava ne itse".
5) Pönkä, H. (2014). Sosiaalisen median käsikirja.

Opettaja: FM Anne Karhapää 

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy työelämän digitalisoitumiseen ilmiönä ja osaa selittää digitalisaation vaikutuksia työhön ja työorganisaatioihin. Hän tutustuu sosiaalisen median ammatilliseen käyttöön ja osaa hyödyntää sosiaalista mediaa omassa työssä, oman osaamisen näkyväksi tekemisessä ja oman verkkoidentiteetin rakentamisessa. Lisäksi hän osaa tuottaa monimediaisia digitaalisia sisältöjä.

Arvostelu: asteikolla hyväksytty/hylätty
 

Elinvoimainen organisaatio (3 op) - AY7025108

Opintojakson tavoitteena on perehtyä sekä kirjallisuudessa että käytännössä organisaation elinvoiman käsitteeseen. Opintojaksolla opiskelija arvioi kohdeorganisaation elinvoimaa, sen vahvuuksia ja kehityskohteita suhteessa organisaation elinvoiman käsitteeseen. Elinvoimaiset organisaatiot ylläpitävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja siten elinvoiman elementtien tunnistaminen ja tiedostaminen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelija oppii myös pohtimaan organisaation kehittämistä elinvoimaisemmaksi a) tunnistaen sen heikkoudet ja arvioiden niiden kehittämistä ja b) ennen kaikkea tunnistaen organisaation elinvoiman lähteet ja suunnitellen näiden elinvoimatekijöiden turvaamisen ja vahvistamisen.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä yksilötyönä.

Kirjallisuus:
Tarvainen, T. (2015). Opas organisaation elinvoimaan. Ote väitöskirjasta. Itä-Suomen yliopisto.
Lisäksi muu omavalintainen aihetta tukeva kirjallisuus esim. oppaan lähdeluettelossa mainituista lähteistä.

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Tavoite: Opiskelija oppii tunnistamaan organisaation elinvoimaisuuden osa-alueita ja oppii ymmärtämään näiden tekijöiden välisiä suhteita. Hän saa valmiuksia oman organisaation elinvoiman ja kilpailukyvyn arvioimiseen sekä hahmottaa oman organisaation elinvoimatekijät sekä kehityskohteet.

Arvostelu: asteikolla hyväksytty/hylätty


Eri-ikäiset työyhteisössä (2 op) - AY7025109

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat. Lisäksi vähintään kahta muuta opettajan erikseen määrittelemistä materiaaleista.

Opettaja: PsM Anni Narsakka

Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.

Arvostelu: asteikolla hyväksytty/hylätty
 

Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa (2 op) - AY7025110

Opintojakso perehdyttää henkilöstön kehittämisen monipuoliseen kenttään sekä teorian että käytännön näkökulmista.

Suoritustapa: Johdantoluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Kirjallisuus:
1) Hyppänen, R. (2013). Esimiesosaaminen -liiketoiminnan menestystekijä.
2) Kauhanen, J. (2012). Henkilöstövoimavarojen johtaminen.
3) Viitala, R. (2014). Henkilöstöjohtaminen - strateginen kilpailutekijä.

Opettaja: KTM Henna Kokkonen

Tavoite: Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvaan henkilöstön kehittämiseen ja sen eri keinoihin sekä tekee konkreettisen kehittämissuunnitelman.

Arvostelu: asteikolla hyväksytty/hylätty


Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä (3 op) - AY7025111

Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.

Suoritustapa: Johdantoluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Kirjallisuus aiheen mukaisesti soveltuvin osin:
1) Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot.
2) Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito.
3) Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä.
4) Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. (2008). Neuvotellen tulokseen.
5) Leinonen T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta.
6) Miettinen, S. & Torkki, J. (2008). Neuvotteluvalta - miten tulen huippuneuvottelijaksi.
7) Paasolainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä.
8) Repo, I. (2008). Viestintätaitoopas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin.
9) Surakka, T. (2006). Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoitteisiin.
10) Vaahtio E.-L. (2008). Pärjää palaverissa!
11) Vanha-aho P. & Mäkelä K. (2007). Neuvottelutaidon opas

Opettaja: FT Juha Leskinen

Tavoite: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaikentyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja  tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotteluun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.

Arvostelu: asteikolla hyväksytty/hylätty
 

Oman osaamisen tunnistaminen (3 op) - AY7025112

Opintojakson tavoitteena on perehtyä omaan osaamiseen tehtävien sekä vertaiskeskustelujen kautta. Opintojaksolla opiskelija tarkastelee ja pohtii omaa osaamistaan ja myös ammatillista identiteettiään. Oman osaamisen ja identiteetin tunnistaminen auttaa hahmottamaan markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa myös hahmottamaan henkilökohtaisia kehityskohteita ja konkretisoi tulevaisuuden ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja erityisesti mahdollisuuksia.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä verkossa.

Huom! Opintojakso toteutetaan kolme kertaa tulevan lukuvuoden aikana. (2020 aloittava ryhmä: 01.02.-31.03.2020 tai 01.06.–31.07.2020)

Kirjallisuus:
1) Elmore, L. (2010). Personal branding 2.0. Women in business, March, 2–14.
2) Labrecque, L.I., Markos, E. & Milne, G.R. (2011). Online personal branding: processes, challenges, and implications. Journal of Interactive Marketing, 25, 37–50.
3) Parantainen J. (2013). Tuotteistamisen perusteet. Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi.
4) Uski, S. ja Lampinen, A. (2014). Social norms and self-presentation on social network sites: Profile work in action. New Media & Society, 17, 1–18.

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Tavoite: Opiskelija saa valmiuksia omien vahvuuksien, osaamisen ja tieto- ja taitopotentiaalin tunnistamiseen. Hän saa varmuutta oman osaamisen hallintaan ja kehittämiseen sekä oppii tunnistamaan niitä markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää.

Arvostelu: asteikolla hyväksytty/hylätty


Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta (2 op) - AY7025113

Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista sekä niiden soveltamisesta käytännössä omassa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi työyhteisössä.

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot sekä itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali:

1) Verkkoluentojen luentomateriaali.
2) Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, L. (2003). Ratkaisukes-keinen ajattelutapa. Miten päästä liikkeelle oikeaan suuntaan? Te-oksessa Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. Voimavarat käyttöön. Hyvää oloa ja onnellisuutta, 14–17.
3) De Jong, P. & Berg, I.K. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppi-kirja. Lyhyt-terapia instituutti. Luvut 1–7, 15. Tai sen tilalla yksi seuraavista: Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tai Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tai Hirvihuhta, H. & Litovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 2, 3, 4 ja 6.

Opettaja: YTM Arttu Puhakka

Tavoite: Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. Lisäksi hän oppii havainnoimaa omaa ja toisten toimintaa ratkaisukeskeisyyden näkökulmasta.

Arvostelu: asteikolla hyväksytty/hylätty

 

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus 1: Tieteellinen tutkimus tutuksi (2 op) AY7025114

Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.

Oppimateriaali:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita.

Kuula, A. (2015).Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.

Metsämuuronen, J.(2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (myös verkkokirjana).

Vilkka, H. (2015 tai2017). Tutki ja kehitä

Opettaja: suunnittelja Leila Peiponen

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet. Hän tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät sekä tietää tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset. Lisäksi opiskelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Arvostelu: asteikolla hyväksytty/hylätty

Huom! Mikäli haluat ilmoittautua ainoastaan yksittäisille jaksoille, mainitse jaksot ilmoittautumisen lisätietokentässä!

Lisätiedot ja maksut


Maksut

Koko kokonaisuus (25 op) 410 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 190 € (maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä) + UEF-maksu 220 € (maksetaan suoraan UEF:ille).

Yksittäinen jakso (3 op) 75 € 
Kesäyliopiston kurssimaksu 45 € (laskutetaan)  +  UEF-maksu 10€/opintopiste(maksetaan suoraan UEF:ille).

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautuessasi. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot

Tina Martins       
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781