Kurssit

Työ- ja organisaatiopsykologia (35 op) aineopinnot UEF, 35 op


Aika
19.1.2021 - 31.7.2022

Hinta
580.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Työ- ja organisaatiopsykologia
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
11.1.2021
Luennoitsija
Widemo Anne
Sisältö

Opinnot peruttu. Opinnot järjestetään mahdollisesti syksyllä 2021.


Huom. Opinto-oikeus 4 lukukautta 19.1.2021 - 31.12.2022!


Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Työ- ja organisaatiopsykologian (25 op) perusopinnot (UEF). Aineopintokokonaisuutta ei voi koostaa, mikäli opiskelija ei ole ensin tehnyt perusopintokokonaisuutta. Yksittäisiä opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa, mikäli perusopinnot puuttuvat.


Opinnoissa mukana tuurori KM Anne Widemo.


TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA

Aineopinnot 35 op

Intermediate Studies in Work and Organisational Psychology, 35 ects


Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organi-saatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopin-noista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi, digiajan työelämä ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. valmentavaan johtajuuteen sekä ohjaukseen työtoimijuuden edistäjänä.

Opiskelija suorittaa 27 opintopistettä vapaavalintaisista teema-alu-eista MUUTTUVA TYÖELÄMÄ ja INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Opintojen loppuvaiheessa jokai-nen tekee teema-alueeseen TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS kuuluvan pakollisen opintojakson Projektityö.


MUUTTUVA TYÖELÄMÄ

Digiajan työtaidot ja välineet (ei tarjolla lv. 2020-2021) 4 op

Ikävoimaa työhön 3 op

Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op

Muutosviestintä 3 op

Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op

Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus

työelämässä 3 op

Valmentava johtajuus 4 op


INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia

Kognitiivinen ergonomia (ei tarjolla lv. 2020-2021) 5 op

Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op

Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op

Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op

(Osa 2: Käytäntöön soveltaminen 3 op ei tarjolla lv. 2020-2021)

Osaamisen kehittäminen 3 op

Positiivinen työpsykologia 3 op

Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op

Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

Työssä oppiminen - teorioista käytäntöön 3 op


TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS II

Projektityö 8 opMUUTTUVA TYÖELÄMÄ

Changing work


AY7025201 Digiajan työtaidot ja välineet, 4 op

Digital skills and tools in the workplace, 4 ects (ei tarjolla lv. 2020-2021)

Sisältö: Opintojaksolla syvennetään digitalisoituvan työelämän ym-märrystä ja kehitetään digiajan työelämässä tarvittavaa osaamista. Opinnoissa tutustutaan uudistuvan työn muotoihin, sen työtapoihin ja -välineisiin sekä tarkastellaan digitalisoituvan työelämän psykolo-gisia vaikutuksia yksilöihin ja organisaatioihin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida, miten digitalisaatio muuttaa työtä, työtapoja ja -välineitä ja millaista osaamista se edel-lyttää. Hän osaa hyödyntää digiajan työtapoja verkosto- ja virtuaali-työssä. Hän osaa analysoida digitalisaation psykologisia vaikutuksia työelämään. Edeltävät opinnot: Opiskelija on suorittanut työ- ja organisaatiopsy-kologian perusopintojen opintojakson Digiajan työelämä (3 op) tai muuten hankkinut vastaavan osaamisen.

Oppimateriaali: 1) Derks, D. & Bakker, A. (2013). The psychology of digital media at work. 2) Chmiel, N., Fraccaroli, F. T. & Sverke, M. (2017). An introduction to work and organizational psychology: An international perspective. Third edition, kappaleet 6, 7, 20.

Opetus ja suoritustavat: Opiskelija perehtyy kirjallisuuteen ja muu-hun oheismateriaaliin. Hän tuottaa valitsemaansa aiheeseen liittyvän oppimistehtävän, joka koostuu esseestä ja monimediaisesta tiivistel-mästä.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Opettaja: opettaja ilmoitetaan myöhemmin

Ajankohta: Ajasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiske-lua. Ei tarjolla lv. 2020-2021.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ-ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


AY7025202 Ikävoimaa työhön, 3 op

Work and active ageing, 3 ects

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään ikääntymisen, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemisen kysymyksiä yksilön, työyhteisön ja yh-teiskunnan näkökulmasta. Opiskelija perehtyy ikääntymisen ja työ-elämän vuorovaikutusta valottavaan tutkimukseen, ikääntymisen ja työn yhteensovittamiseen liittyviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä eläköitymisen ja ikäjohtamisen kysymyksiin Suomessa ja Euroo-passa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmär-tää, mitä ikääntyminen tuo tullessaan yksilöille työyhteisöissä. Hän hahmottaa ikääntymisen kysymyksiä ja ikäkäytäntöjä laajemmin yh-teiskunnan, työelämän ja muutosten näkökulmasta. Lisäksi hän tun-tee ja osaa arvioida eri-ikäisten työntekijöiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksiä työyhteisöissä ja työelämässä. Opiske-lija myös tunnistaa työelämän laatutekijöitä ja ikäjohtamisen kysy-myksiä. Oppimateriaali: 1) Lundell, S., Tuominen. E., Hussi, T., Klemola, S., Lehto, E., Mäkinen, E., Oldenbourg, R., Saarelma-Thiel, T. & Ilmarinen, J. (2011). Ikävoimaa työhön. 2) Takala, E-P., Seitsamo, J., Henriksson, L., Härmä, M., Gould, R., Nivalainen, S. & Kuivalainen, S. (2015). Ikään-tyvien työhön osallistuminen. 3) Wallin, M. 2014. Ikäjohtaminen Eu-roopassa: näkemykset parhaista ikäjohtamiskäytännöistä EU27-maissa. Opetus ja suoritustavat: Opintojakso suoritetaan perehtymällä itse-näisesti lähdemateriaaliin (pakollinen kirjallisuus ja vapaasti valit-tava oheiskirjallisuus) ja tekemällä yksilötyönä oppimistehtävä. Arvostelu: 0–5

Opettaja: HTM, KM Krista Sutinen

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


AY7025203 Monipaikkainen mobiili tietotyö, 3 op

Mobile Knowledge Work, 3 ects

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan globaalin työelämän työnteon ta-voista ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista yksilön ja työyh-teisön hyvinvointiin. Opiskelija tutustuu aihepiiriin liittyvään tutki-mukseen ja ajankohtaiseen teoreettiseen keskusteluun.

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan monipaikkaisen liikkuvan tietotyön mahdollisuuksia ja haasteita. Hän osaa analysoida uutta opittua ja soveltaa sitä mobiilin tietotyön arjessa.

Oppimateriaali: 1) Aaltonen, I., Ala-Kotila, P., Järnström, H., Laarni, J., Määttä, H., Nykänen, E., Schembri, I., Lönnqvist, A., Ruostela, J., Lai-honen, H., Jääskeläinen, A., Oyue, J., Nagy, G. (2012). New Ways of Working State-of-the-Art Report on Knowledge Work. 2) Allen, T. D. (2015). How Effective Is Telecommuting? Assessing the Status of Our Scientific Findings. Psychological Science in the Public Interest, 16(2), 40-68. 3) Greene, C. (2011). Space for thought: Designing for knowledge workers. Facilities, 29(1/2), 19-30. 4) Kojo, I. V. I. (2015). Places for multi-locational work - opportunities for facilities manage-ment. Facilities, 33(1/2), 20.

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä.

Arvostelu: 0–5

Opettaja: PsM Roope Rytkönen

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


AY7025204 Muutosviestintä, 3 op

Change Management Communication, 3 ects

Sisältö: Opintojaksolla pohditaan muutosviestinnän merkitystä ja tehtäviä työyhteisössä. Opiskelija perehtyy muutosviestinnän vaihei-siin ja analysoi, millainen vuorovaikutus edesauttaa muutoksen on-nistumista. Muutosta tarkastellaan yhteisesti jaettuna vuorovaiku-tusprosessina, jossa kaikki työyhteisön jäsenet ovat osallisina.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää muutosviestinnän merkityksen ja tehtävät työyhteisössä. Hän saa vä-lineitä muutostilanteiden sanattoman ja sanallisen viestinnän analy-sointiin ja osaa tarkastella muutosta viestinnän vastavuoroisena ja monimerkityksellisenä prosessina.

Oppimateriaali: Opettajan erikseen määrittelemistä materiaaleista vähintään kaksi teosta ja kaksi artikkelia.

Opetus ja suoritustavat: Oppimistehtävät

Arvostelu: 0–5

Opettaja: FM Esteri Savolainen

Ajankohta: Ajasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiske-lua. Ajankohta avoin.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


AY7025205 Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus, 3 op

Psychological agreement and equity within organisations, 3 ects

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan työelämän muutostekijöihin ja niiden vaikutuksiin yksilön selviytymisen ja elämänhallinnan kan-nalta. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee psykologisen sopimuksen ja oikeudenmukaisuuden teoreettisia pe-rusteita ja käytäntöjä.

Oppimateriaali: Tehtävävaihtoehdon mukainen lähdemateriaali Opetus ja suoritustavat: Oppimistehtävä yksilötyönä

Arvostelu: 0–5

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


AY7025206 Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus työ-elämässä, 3 op

Social inequality and diversity in work, 3 ects

Sisältö: Opintojaksossa tutustutaan ajankohtaisiin keskusteluihin so-siaalisesta eriarvoisuudesta ja monimuotoisuudesta työelämässä. Käytännön tarkastelunkohteina ovat sosiaalista eriarvoisuutta luovat ja ylläpitävät yhteiskunnalliset rakenteet, ihmisten omat kokemukset ja tulkinnat työelämän siirtymissä ja erilaisilla työelämän kentillä sekä sukupuolen, seksuaalisuuden ja sosiaalisten ja etnisten identi-teettien monimuotoisuuden ammatillinen kohtaaminen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tun-nistaa ja eritellä, millaisia eriarvoisuuden kokemuksia ihmisillä on työelämässä esimerkiksi ikään, sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja so-siaaliseen tai etniseen taustaan liittyen, ja miten nämä kokemukset muovaavat yksilöiden asemaa, toimijuutta ja hyvinvointia työssä. Hän osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti niitä rakenteita ja käytäntöjä, jotka luovat ja ylläpitävät eriarvoisuutta työelämässä ja työyhtei-söissä. Opiskelija tuntee myös sosiaalisen monimuotoisuuden amma-tilliseen kohtaamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa nimetä keinoja, joilla voidaan edistää monimuo-toisuutta ja siihen  liittyvää tasa-arvoa työelämässä.

Oppimateriaali: opettajan myöhemmin ilmoittama materiaali

Opetus ja suoritustavat: Opintojakso suoritetaan tenttimällä kirjal-lisuus ja kaikille yhteinen materiaali) avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Kirjatentille vaihtoehtoinen suoritustapa on essee

Arvostelu: 0–5

Opettaja: PsT Maija Korhonen

Ajankohta: Paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


AY7025207 Valmentava johtajuus, 4 op 
Coaching leadership, 4 ects

Sisältö: Nykyajan työelämä vaatii erilaisia otteita myös johtamiseen ja johtajuuteen. Esimiehen rooli on muuttunut suorittamisen valvo-jasta yhä enemmän onnistumisten valmentajaksi. Uudet roolit edel-lyttävät uusia taitoja. Opintojaksossa perehdytään valmentavaan joh-tamiseen ja opitaan arvioimaan sen käyttöä tai käyttöönottoa osana organisaation sekä sen henkilöstön kehittymistä ja kehittämistä. Tässä opintojaksossa perehdytään valmentavaan johtamiseen ni-menomaan esimies-alais -suhteen kautta.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy valmentavaan johtajuuteen motivoinnin ja kannustamisen välineenä. Lisäksi hän tunnistaa val-mentavan johtajuuden vahvuuksia ja haasteita sekä oppii arvioimaan valmentavan johtajuuden käyttöä tai käyttöönottoa osana organisaa-tion kehittämistä.

Oppimateriaali: Vähintään kaksi tieteellistä artikkelia sekä vähin-tään kolme muuta kirjallisuuslähdettä. Kirjallisuuden voi valita oman tarkastelunäkökulman mukaisesti.

Opetus ja suoritustavat: Vapaaehtoiset verkkoluennot, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilö-työnä.

Arvostelu: 0–5

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvin-vointia

HUMAN WORK: individuality, communality and well being


AY4441701 Kognitiivinen ergonomia, 5 op

Cognitive ergonomics, 5 ects (ei tarjolla lv. 2020-2021)

Sisältö: Kognitiivinen ergonomia ergonomian osa-alueena, kognitii-vinen kuormittuminen ja palautuminen työssä, kognitiivisen er-gonomian haasteet työelämässä. Opintojakso sisältää opetettavaan aiheeseen liittyen jossakin määrin kestävän kehityksen aiheita (KEKE-aines B: terveys, työympäristö).

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen ergonomian kehityslinjat, käsitteet ja teemat. Hän tun-nistaa kognitiivisen kuormittumisen biopsykososiaaliset vaikutukset sekä osaa ehdottaa toimenpiteitä haitallisen kognitiivisen kuormituk-sen tunnistamiseksi, ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan Moodlessa.

Opetus ja suoritustavat: Opintojakso suoritetaan perehtymällä itse-näisesti lähdemateriaaliin (pakollinen kirjallisuus ja vapaasti valit-tava oheiskirjallisuus) ja tekemällä yksilötyönä oppimistehtävä.

Arvostelu: 0–5

Opettaja: yliopistonlehtorit Pirjo Hakkarainen ja Marja Randelin

Ajankohta: ei tarjolla lv. 2020-2021

Tarjontatieto: ergonomian ja työhyvinvoinnin tutkinto-opiskeli-joille sekä työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille ja avoimen yliopiston opintoina.


AY7025208 Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä, 3 op

Appropriate Workplace Communication, 3 ects.

Sisältö: Opintojaksolla pohditaan kohtaamisen, kuuntelemisen ja ar-vostamisen merkitystä vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija saa väli-neitä oman viestintäkäyttäytymisen analysointiin ja osaamisen kehit-tämiseen esimerkiksi palautteen antajana ja vastaanottajana. Viestin-nän roolia tarkastellaan hyvinvoinnin näkökulmasta.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kohtaamisen, kuuntelemisen ja arvostamisen merkityksen työn vuo-rovaikutustilanteissa. Hän tiedostaa viestinnän roolin työyhteisöä voimaannuttavana ja kuormittavana tekijänä. Hän saa myös välineitä viestinnän analysointiin ja viestintäosaamisen kehittämiseen. Lisäksi hän osaa käsitellä haastavia vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskei-sesti.

Oppimateriaali: Opettajan erikseen määrittelemistä materiaaleista kolme teosta ja yksi artikkeli.

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot ja oppimistehtävä yksilö-työnä

Arvostelu: 0–5

Opettaja: FM Esteri Savolainen

Ajankohta: Paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Ajan-kohta avoin.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


AY5211239 Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona, 6 op

Trust as an Asset and Skill in Management and Leadership, 6 ects

Sisältö: Verkkoluennoilla ja oppimistehtävillä kirjallisen materiaalin, omakohtaisen pohdinnan sekä case-analyysin kautta opiskelija osaa selittää, analysoida, pohtia ja reflektoida luottamusta ja sen roolia yh-teistyön perustana työpaikoilla. Opiskelija kehittää valmiuksia opitun analysointiin ja soveltamiseen käytännössä luottamuksen rakentami-seen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työelämän kontekstissa.

• Mitä luottamus on: luottamuksen käsitettä ja luonnetta & voi-mavarana.

• Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaiku-tuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset).

• Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, teki-jöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa.

• Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen.

• Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilan-teita, korjaamiskeinoja ja prosessia.

• Esimiehen ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voi-mavarasta taidoksi), esimies-alaissuhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille.

Osaamistavoitteet:

Tiedolliset:

Opiskelija ymmärtää luottamuksen käsitteen ja sen luonteen voima-varana, tiedostaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä ja niiden johtamisessa.

Tunnistaa ja osaa kuvata luottamuksen rakentamisen keinoja, ym-märtää miten epäluottamus kehittyy sekä osaa nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä, ymmärtää palauttamisen tärkeyden, haasteet ja keinoja sekä osaa selittää sen keskeisiä tapoja tai prosessia.

Taidolliset:

Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa omakohtaisten luotta-muskokemusten reflektoinnissa sekä luottamuksen rakentamiseen ja

säilyttämiseen esimiehenä/työyhteisön jäsenenä. 

Oppimateriaali: 1) Lahdes, T. & Ryynänen, A. (2015). Yhteistoi-minta ja luottamus. Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta 2. 2) Ar-tikkelit ja muu materiaali

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät yksilötyönä.

Arvostelu: Oppimistehtävät 1–2 arvostelu asteikolla 0–5, oppimis-tehtävä 3 arvostelu asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opettajat: sisältö ja verkkoluennot: KTT Taina Savolainen

oppimistehtävät: KTM Satu Mättö, KTT Mirjami Ikonen

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla kauppatieteen tutkinto-opiskelijoille sivuaineena, työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille sekä avoimen yliopiston opintoina.


AY7025210 Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op

Counselling at work

AY7025210A: Kirjallisuus 2 op

AY7025210B: Käytäntöön soveltaminen 3 op (ei tarjolla lv. 2020-2021)

Sisältö: Opiskelija perehtyy ohjaukseen työtoimijuuden edistäjänä. Hän tutustuu työelämäohjauksen käsitteeseen ja teoreettisiin perus-teisiin, käytäntöihin ja menetelmiin sekä ohjaukseen työtoimijuuden edistäjänä. Lisäksi opiskelija perehtyy ohjaukselliseen vuorovaiku-tukseen ja konsultatiiviseen työotteeseen. Hän saa kokemuksia oh-jauksesta sekä ohjattavan että ohjaajan/konsultin näkökulmista.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jä-sentää ohjaustyötä työtoimijuuden edistäjänä, tuntee työelämäoh-jauksen teoreettisia perusteita, käytäntöjä ja menetelmiä, osaa hyö-dyntää niitä omassa työssään sekä tunnistaa ohjaustyön mahdolli-suuksia työorganisaatioissa.

Oppimateriaali: Opettajien erikseen määrittelemä kirjallisuus. 

Opetus ja suoritustavat:

7025210A: Kirjallisuus 2 op
1. verkkoluennot
2. kirjallisuuteen pohjautuvan esseen kirjoittaminen yksilö- tai parityönä
Tämän osion voi suorittaa yksittäisenä opintojaksona ilman B-osiota.

7025210B: Käytäntöön soveltaminen 3 op
Tämän opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut A-osion. Kiintiö 25 opiskelijaa.
1. työpajatyöskentely (9 t lähityöskentelyä, Joensuun kampus)
2. opintopiirityöskentely ja siitä raportointi (verkossa, työpaja-työskentelyn jälkeen).

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Opettajat: kirjallisuus: PsL Ritva Ruponen, työpajat: opettaja ilmoite-taan myöhemmin

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua (kirjallisuusosio). Työpajat eivät tarjolla lv. 2020-2021.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille


AY7025211 Osaamisen kehittäminen, 3 op

Development of Expertise, 3 ects

Sisältö: Opintojakson päämääränä on, että työ- ja organisaatiopsyko-logisen tiedon hyödyntämisen avulla tuetaan organisaatio- ja henki-löstöstrategioiden toteutumista. Lisäksi inhimillisen pääoman eetti-sesti ja liiketaloudellisesti perustellun kehittämisen yleiset tarttuma-pinnat tulevat tutuiksi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmot-taa kestävän työuran rakenteelliset ehdot ja vaihtoehdot. Hän tutus-tuu nykyaikaisten organisaatioteorioiden näkemyksiin organisaation ohjattavuudesta sekä suunnitteluparadigmoihin. Niiden lisäksi opis-kelija paneutuu organisaatioiden näkökulmasta inhimillisen pää-oman ja tietovirtojen ohjailuun. Opiskelija oppii suunnitellun muutoksen ja muutosvastarinnan dynamiikan. Hän osaa rytmittää muutostyöskentelyn oppimisen psykologisia lainalaisuuksia vastaavaksi sekä henkilöstön kehittämisen menetelmät tulevat tutuksi.

Oppimateriaali: 1) Haslam, A.S., Reicher, S. D. & Platow, M. J. (2012). Uusi johtamisen psykologia JA Varila, J. (2014). Työvointi. TAI 2) Schein, E. (2009). Yrityskulttuuri – selviämisopas. JA Varila, J. (2014). Työvointi

Opetus ja suoritustavat: Oppimistehtävä, jossa opiskelija paneutuu yksilötyönä ongelman hahmotukseen eli sen kehystämiseen. Kun il-miö on hahmotettu, käytännön ratkaisut jäsentyvät helposti.

Arvostelu: 0–5

Opettaja: KT Juha Varila

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ-ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


AY7025212 Positiivinen työpsykologia, 3 op

Positive psychology in work, 3 ects.

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan positiivisesta työpsykologiasta ja sen käsitteistä, teorioista ja soveltavasta tutkimuksesta, erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta. Jaksolla perehdytään siihen, mikä ih-misiä kannattelee työssä, mikä tekee siitä mielekkään ja mikä auttaa selviytymään ja jopa nauttimaan työstä myös työn kuormittaessa ja muuttuessa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva positiivisesta työpsykologista ja sen käsitteistä, siihen liit-tyvistä teorioista, lähestymistavoista ja sovellutusmahdollisuuksista työelämässä.

Oppimateriaali: 1) Demerouti, E. (2006). Job characteristics, flow, and performance: the moderating role of conscientiousness. Journal of Occupational Health Psychology, 11(3), 266–280. 2) Hakanen, J. (2005). Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. TAI Hakanen, J. (2011). Työn imu. 3) Juuti, P. (2013). Jaetun johtajuuden taito, osa 3: Jaetun johtajuuden raken-taminen ja ylläpito. TAI Juuti, P. (2016). Johtamisen kehittäminen s. 21–90. Miten esimiestyöstä tulee jaettua innostusta? 4) Kumpulai-nen, K. (2013). Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi. Pitkittäisseu-ranta muuttuvassa koulutusorganisaatiossa. 5) Mäkikangas, A., Feldt, T. ja Kinnunen, U. (2005). Positiivisen psykologian näkökulma työhön ja työhyvinvointiin. Teoksessa Kinnunen, U., Feldt, T. Ja Mauno, S (toim.) Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. 6) Perhoniemi, R. ja Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia 48 (02), 2013. 7) Räikkönen, T. (2016). Työtä luonnon ehdoilla? Resilienssiajattelu ja kestävä työ. 8) Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology. An Introduction. American Psychologist. 55 (1). 5–14.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin sekä oppimistehtävän suorittaminen yksilötyönä.

Arvostelu: 0–5

Opettaja: PsT Pauli Kallio

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ-ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


AY7025213 Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana, 3 op

Mindfulness promoting well-being, 3 ects.

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan tietoisuustaito-käsitteen syn-tyhistoriasta, sen taustavaikuttimista sekä mekanismeista. Opinto-jaksossa kuvataan mindfulness-taitojen merkityksiä, menetelmiä ja sovellutusmahdollisuuksista. Teemaa tarkastellaan sekä yksilön että työyhteisön lähestymiskulmista.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva siitä, mitä tietoisuustaidoilla (mindfulness) tarkoitetaan ja millä tavoin niitä voidaan soveltaa yksilön ja/tai työyhteisön hyvin-voinnin vahvistamiseksi. Tarkastelujen tavoitteena on löytää sellai-sia sovellutusmahdollisuuksia, joilla työntekijä itse voi kehittää työssä selviytymisen kykyjään. Lisäksi pyrkimyksenä on löytää esi-miestyöhön näkökulmia, joiden kautta työyhteisön hyvinvointia voi vahvistaa niin, että yhteisestä työstä muodostuu mielekkäämpää ja tavoitteellisempaa. Oppimateriaali: Opettajan erikseen määrittelemästä materiaalista kaksi teosta ja kaksi artikkelia.

Opetus ja suoritustavat: Opintojakso suoritetaan perehtymällä kir-jallisuuteen sekä verkko- ym. materiaaliin. Niiden pohjalta tehdään oppimistehtävä yksilötyönä.

Arvostelu: 0–5

Opettaja: FT, PsM Timo Suhola

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


AY7025214 Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin, 3 op

Human relations at workplaces: conflicts and conflict resolution, 3 ects

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan työyhteisöön liittyvistä konflik-teista ja niiden hallinnasta. Työpaikan ristiriitojen tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen ovat työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeitä. Oikein hyödynnettyinä konfliktit ovat luovuuden, muutok-sen ja oppimisen kannalta merkityksellisiä. Ratkaisemattomat kon-fliktit kuluttavat psyykkisiä voimavaroja ja lamaannuttavat työyhtei-sön kehitykseen.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy erityyppisiin konflikteihin, niiden syihin sekä niiden hallintaan ja ratkaisemiseen. Hän pohtii va-paavalintaisen syventävän näkökulman kautta konfliktien syntyä ja hallintaa. Näkökulmina voivat olla esimerkiksi tunteet työyhteisössä, johtaminen ja esimiestyö tai kiusaaminen ja syrjintä.

Oppimateriaali (valitaan viisi): 1) Järvinen, I. & Luhtaniemi, T. (2013). Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu. 2) Laine, N. & Salo-nen, M. (2014). Ratkaise työpaikan ristiriidat. 3) Lohi-aalto, P. (2010). Reilu peli – toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen. 4) Mustonen, J. (2013). Guide for a good work community – instructions for problem situations. 5) Pehrman, T. (2011). Paremmin puhumalla: Restoratiivinen sovittelu työyhtei-sössä. 6) Skurnik-Järvinen, H. (2013). Ratkaise työpaikan ongelmati-lanteet.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, omakohtaisen lähdemateriaalin hankinta ja oppimistehtävien teke-minen yksilötyönä.

Arvostelu: 0–5

Opettaja: PsM Anni Narsakka

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoisia tehtävän palautuspäiviä 11 lukuvuoden ai-kana.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


AY7025215 Työssä oppiminen - teorioista käytäntöön, 3 op

Learning at work: from theory to practical applications, 3 ects

Sisältö: Opiskelija tutustuu työssä oppimisen perusteisiin, asiantun-tijuuden olemukseen sekä kestävän työuran kaareen. Hän ohjaa omaa oppimisen prosessiaan jo alusta alkaen. Tiedon ohella, edellä ja li-säksi, hän pääsee myös kehittämään havainnollista taitoaan.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa työssä oppimisen monipuolisuuden ja näkee sen käyttökelpoisuuden henkilöstön kehittämisen kannalta.

Oppimateriaali: Valitaan kaksi kohtaa seuraavasta kirjallisuudesta: 1) Heikkilä. K. (2006). Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja op-pimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena. Sivut 19-143. 2) Rautamäki, H. (2012). ”Omassa firmassa ei tunteja lasketa”. Psykolo-ginen omistajuus ja työnilo matkailun perheyrittäjien kertomana. 3) Sivonen, S. (toim.) (2002). Yhteisö kehittämisen kentällä. Sivut 83–134. SEKÄ Varila, J. (2016). Tuuliko tuo työnilon?

Opetus ja suoritustavat: Oppimistehtävä yksilötyönä.

Arvostelu: 0–5

Opettaja: KT Juha Varila

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ-ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS II

Research methods in Work and Organisational Psychology


AY7025216 Projektityö, 8 op

Project work, 8 ects

Sisältö: Opiskelija perehtyy opettajan kanssa sovitun aihepiirin uu-simpaan tutkimukseen ja ajankohtaiseen teoreettiseen keskusteluun mm. väitöskirjoihin, tieteellisiin artikkeleihin ja muihin aineistoihin. Projektityössä sovelletaan organisaatioteorioita ja uusinta tieteellistä tutkimustietoa. Projektityön tavoitteena on saada organisaatioteoriat elämään ja löytää tutkimustiedosta välineitä arkisten työpaikoilla esiintyvien kysymysten käsittelyyn.

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii soveltamaan organisaatioteori-oita sekä uusinta tieteellistä tutkimustietoa. Hän osaa muotoilla on-gelmia ja etsiä aiheyhteyksiä sekä käyttää tehokkaasti oheisteoksia ja itse valitsemiaan lähteitä ja myös hakea tietoa monipuolisesti. Lisäksi hän saa valmiuksia itsenäiseen uuden tiedon hankkimiseen ja esittä-miseen sekä sen kriittiseen arviointiin. Oppimateriaali: Opettajan kanssa sovittu projektityön aihepiiriin liittyvä aineisto.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin sekä projektityön suorittaminen yksilötyönä. Opiskelija laatii sovitusta teemasta laajahkon kirjallisuuskatsauksen. TAI opiskelija suunnittelee ja toteuttaa projektityön. TAI opiskelija toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen.

Edeltävät opinnot: Jos opiskelija ei ole aikaisemmin perehtynyt tie-teellisen tutkimuksen perusteisiin, suositellaan ennen tätä opintojak-soa tehtäväksi perusopintojen opintojakso Tieteellinen tutkimus tu-tuksi.

Arvostelu: 0–5

Opettaja: PsT Petri Karkkola

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Tarjontatieto: Opinnot tarjolla avoimen yliopiston opintoina sekä työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.


Aikataulu ja maksut

Opinnot alkavat ti 19.1.2021 tutortapaamisella. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja ne järjestetään noin kerran kuukaudessa. Tapaamisiin on mahdollista osallistua etänä.

Opinto-oikeus on 31.12.2020 asti, eli neljä lukukautta.

Hinta:  580 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 260 € (maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä) + UEF-maksu 320 € (maksetaan suoraan UEF:ille).

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautuessasi. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään sähköpostitse maksulinkkinä antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätiedot

Tina Martins      
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781

Huom! Muutokset mahdollisia.