Kurssit

Talousmatematiikan perusteet (VY, ayORMS1030) VY, 5 op


Aika
1.1.2019 - 30.6.2019

Hinta
145.00 €

Uusi aikataulu vahvistetaan myöhemmin / kevät - kesä 2019

Kurssitiedot

Oppiaine
Talousmatematiikka
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
21.8.2018
Luennoitsija
Opettajatieto puuttuu
Sisältö

HUOM!  Kurssin aloitus siirtyy, uusi aika ilmoitetaan syksyn aikana!

JOUSTAVAT SUORITUSTAVAT! Mukana verkkototeutusta!

Aika:  28.8.- 20.9.2018 seuraavasti:

28.8.  klo 16.30-20.30
29.8.  klo 16.30-20.30
30.8.  klo 16.30-20.30
 
4.9.    klo 16.30-20.30
5.9.    klo 16.30-20.30
6.9.    klo 16.30-20.30
 
11.9.  klo 16.30-20.30
12.9.  klo 16.30-20.30
13.9.  klo 16.30-20.30
 
18.9.  klo 16.30-20.30
19.9.  klo 16.30-20.30
20.9.  klo 16.30-20.30
 
sekä verkkotehtäviä
 

Luennoitsija:  Matti Laaksonen

HUOM.

Kurssin materiaali löytyy kattavasti Moodlesta, joten kurssia on mahdollista seurata olematta läsnä.

Kurssi ei ole varsinaisesti verkkokurssi, eikä siihen liity videoituja luentoja.

Harjoitukset eivät yleensä ole kotilaskuja vaan demonstraatioita.  Opettaja voi sovitusti lisätä kurssille materiaaliin myös oikeita kotiharjoituksia (vapaaehtoisia). Niiden avulla opiskelija pysyy hyvin mukana ja testaa samalla oppimaansa.

Osaamistavoitteet:

opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa derivoida ja integroida polynomifunktion ja eksponenttifunktion, opiskelija osaa
muodostaa mallin ja ratkaista sen (LP-malli, varastomalli, voitonmaksimointi), opiskelija osaa diskontata kassaerän ja laskea
kassavirran nykyarvon, opiskelija osaa laskea tasaerälainan annuiteetin, opiskelija osaa verrata investointiprojektien
kannattavuutta eri mittareilla, opiskelija osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän, osaa laskea matriiseilla, osaa laskea determinantin ja määrittää käänteismatriisin, opiskelija osaa käyttää Cramerin kaavoja, opiskelija osaa selittää panos-tuotos -analyysin periaatteen.
Opintojakso kehittää kriittistä ja analyyttistä ajattelua,  IT-taitoja (Excel), ongelmanratkaisu-ja päätöksentekotaitoja ja suullisia taitoja
(esitykset laskuharjoitustilaisuuksissa).

Sisältö: finanssilaskentaa, ääriarvotehtäviä, integraalilaskentaa, lineaarialgebraa, differentiaalilaskentaa, indeksit

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Matti Laaksonen, Talousmatematiikan perusteet (luentomoniste)

Oheislukemista:
Sudsaeter K. & Peter Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall

Toteutustavat: luennot 48 h ja harjoitukset 20 h

Opiskelijan työmäärä: 135h, josta lähiopetusta 68 h

Suoritustavat:
a) hyväksytty osallistuminen harjoituksiin ja välikokeisiin (hyväksytyn osallistumisen kriteeri ilmoitetaan
ensimmäisellä luennolla ja opintojakson verkkosivulla) tai
b) tentti

Opetus- ja suorituskieli:  suomi

Arvostelu: asteikolla 1-5 tai hylätty

Maksut: kesäyliopiston kurssimaksu 95e + VY-hallintomaksu 50e

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2015 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.
HUOM!  tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan puoltoa opintoihin ennen niiden alkua.

Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski

s-posti:  ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi

puh. 044-7545782