Kurssit

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (JY) 25-29 op /Ennakkotieto


Aika
1.10.2019 - 31.12.2020

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Suomi toisena ja vieraana kielenä
Paikka
Vaasan yliopisto
Viimeinen ilmoittautuminen
23.9.2019
Luennoitsija
tuutori Anja Sjöholm
Sisältö

Alkaen  syksy 2019 / Ennakkotieto / Tiedot täydentyvät !

Opinnoissa joustavasti lähiopetusta, videovälitteisiä luentoja, verkko-opintoja, tuutorointia.

Suomen kielen perusopintojen kanssa yhteiset opintojaksot

Tutkinto-ohjelman perusopinnot (7 op)
    KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 2 op - kirjatentti (suositeltava aloitusjakso)
    KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta 5 op - itsenäiset tehtävät (suoritetaan opintojen lopuksi)

Kielitieto ja kielen rakenne (10 op)
    SKIP203 Äänteistä puheeksi 3 op - lähiopetus ja tentti
    SKIP204 Sanoista lauseiksi 4 op - lähiopetus ja tentti
    SKIP205 Merkitysten äärellä 3 op - lähiopetus ja oppimistehtävät tai laajemmat itsenäiset oppimistehtävät

Tekstit ja tekstitaidot (3 op)
   SKIP304 Akateemiset tekstitaidot 3 op - lähiopetus ja verkko-osuus

Kieli ja yhteiskunta (2 op)
   SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset 2 op - kirjatentti

S2-perusopintojen muut jaksot

Oppijankieli ja oppimateriaalit (7 op)
    STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen 3 op - lähiopetus  ja oppimistehtävät
    STKP102 Tutustuminen oppijankieleen ja oppimateriaaleihin 4 op - verkkokurssi tai itsenäiset verkkotehtävät

Osaamistavoitteet:
Opinnot suoritettuaan opiskelija

    tuntee S2-alan keskeisiä ulottuvuuksia ja käsitteitä
    tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy niiden avulla analysoimaan suomen kielen rakennetta sekä sanojen ja tekstien merkitystä
    osaa nähdä suomen kielen oppijan näkökulmasta
    osaa kirjoittaa ja analysoida eri tekstilajeja edustavia akateemisia tekstejä
    tuntee toisen kielen oppimisen tutkimuksen tärkeimmät näkökulmat ja suuntaukset
    tuntee suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -alan aseman monikielistyvässä Suomessa ja kansainvälisellä tasolla.

 

Sisältö:

Kohderyhmä ja yleiset tavoitteet

Erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -perusopinnot on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat työssään tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Opinnot soveltuvat esimerkiksi lastentarhanopettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, vieraiden kielten opettajille sekä ylipäätään kaikille opettajille, joilla on luokassaan maahanmuuttajaoppilaita. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille sekä muille suomen kielen perusopinnot suorittaneille suositellaan suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoja.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintojen toteutettava laajuus on 26 opintopistettä. Edeltäviä suomen kielen opintoja ei vaadita. Perusopintojen tavoitteena on tutustua monipuolisesti S2-alan keskeisiin alueisiin. Opinnoissa on kielentutkimukseen, suomen kielen rakenteeseen ja kieleen yhteiskunnallisena ilmiönä perehdyttäviä jaksoja sekä suuntautumisopintoja opettajuuteen. Nämä jaksot ovat yhteisiä suomen kielen perusopintojen kanssa. Lisäksi S2-perusopinnot tutustuttavat toisen kielen oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin, ja opintojaksoissa päästään tutustumaan muun muassa oppijankieleen sekä S2-opetussuunnitelmiin ja -oppimateriaaleihin. Tavoitteena on suomen kielen rakenteen ja kielellisten piirteiden tuntemuksen sekä S2-näkökulman kehittyminen opintojen aikana.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot eivät anna oikeutta tai pätevyyttä suomen kielen aineopintojen suorittamiseen, mutta niiden jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoihin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suositellaan suomen kielen perusopintoja, sillä S2-opinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Suomen kielen perusopintojen ohella S2-perusopinnoista on mahdollista suorittaa erikoistumisjaksot.       

Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.

 

Suomen kielen perusopintojen kanssa yhteiset opintojaksot:


Tutkinto-ohjelman perusopinnot (7 op)


KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, 2 op

Sisältö:    

Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.

Osaamistavoitteet:    

Kurssin käytyään opiskelija

    osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena
    tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
    osaa tarkastella kieltä sen eri konteksteissa (esim. kieli ja yhteiskunta)
    tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen tarkastelunäkökulmien eroja ja yhtäläisyyksiä
    osaa nimetä erilaisia kielentutkimuksen alueita
    tunnistaa keskeiset kielitieteen kuvaustasot (fonologia, morfologia, syntaksi, leksikologia, semantiikka, pragmatiikka) ja niiden peruskäsitteitä
    osaa nimetä keskeisiä kielentutkimuksen historian suuntauksia
    osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
    ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa

Suoritustavat:    

    kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointi:    

Arvosteluasteikko:  Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet:  aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

 

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta, 5 op

Sisältö:  Kurssilla tutustutaan kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijan toimenkuvaan sekä tutkimus- että kokemusperustaisesti.

Osaamistavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    ymmärtää tutkimustiedon ja tieteellisen näkökulman merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.
    osaa tarkastella kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena ja välineenä
    tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimisen eroja ja yhtäläisyyksiä
    tuntee kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin peruskäsitteitä ja -tapoja
    tunnistaa kielten opetukseen vaikuttavia kielikoulutuspoliittisia tekijöitä ja instituutioita
    ymmärtää koulutusalan asiantijuuden monimuotoisuuden
    osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja verkkosivustoilta
    osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan

Suoritustavat:    

kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Lisätiedot:  Kurssin suoritus on edellytyksenä opintojakson KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen osallistumiselle

Arviointi:    Arvosteluasteikko  0–5

Arviointiperusteet:  Aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %) ja oppimistehtävä.

 

Kielitieto ja kielen rakenne (10 op)


SKIP203 Äänteistä puheeksi, 3 op

Sisältö:    

Opintojaksolla perehdytään suomen kielen äännerakenteeseen ja puhutun kielen keskeisiin piirteisiin sekä variaatioon. Näitä tarkastellaan suhteessa kirjoitettuuun kielimuotoon. Teoriaopetuksen lisäksi opintojaksoon sisältyy käytännön harjoituksia.

Osaamistavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen erot
    ymmärtää puhutun kielen primaariuden, monimuotoisuuden ja eri kielimuotojen tasavertaisuuden
    hallitsee suomen kielen äännerakenteen ja variaation kuvauksessa käytetyn keskeisen terminologian
    tuntee suomen kielen murteiden ryhmittelyn ja päämurteiden tärkeimmät erot
    tuntee nykypuhekielen keskeiset piirteet ja niiden murretaustan
    pystyy analysoimaan puhuttua kieltä ja sen äänteellistä variaatiota.


Suoritustavat:    

    kontaktiopetus, verkkotyöskentely, tentti
    Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Arviointi:    Arvosteluasteikko 0-5

Arviointiperusteet:  aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); tenttisuoritus

 

SKIP204 Sanoista lauseiksi, 4 op

Sisältö:    

Opintojaksolla perehdytään suomen kielen muoto- ja lauseopin perusteisiin. Teoriaopetuksen lisäksi opintojaksoon sisältyy käytännön harjoituksia.

Osaamistavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    hallitsee suomen kielen morfologian ja syntaksin keskeisen terminologian ja osaa hyödyntää sitä kielen analysoinnissa
    tuntee suomen kielen rakenteen perusasiat, kuten nominien ja verbien taivutuksen, sananmuodostuksen, eri sanaluokkien muodostamat lausekkeet, syntaktiset roolit ja lausetyypit
    osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta
    ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet
    ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta.


Suoritustavat:  kontaktiopetus, verkkotyöskentely, tentti

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Arviointi: Arvosteluasteikko  0-5

Arviointiperusteet:  aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); tenttisuoritus.


SKIP205 Merkitysten äärellä, 3 op


Sisältö:    

Kurssilla käsitellään semantiikan ja pragmatiikan alan kysymyksiä.

Osaamistavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    tuntee merkityksen tutkimuksen lähtökohdat ja oivaltaa merkin ja merkityksen välisen suhteen ja merkitysten neuvoteltavuuden
    tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden suhteen sanaston ja rakenteen kuvaukseen
    tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä kuvatessaan sanojen, lauseiden ja puhuttujen, kirjoitettujen ja multimodaalisten tekstien merkityksiä
    osaa tarkastella merkitystä sekä yksilön että yhteisön kannalta

Suoritustavat:    

    Kontaktiopetus ja oppimistehtävät TAI laajemmat oppimistehtävät
    Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:    

    Kangasniemi, Heikki 1997: Sana, merkitys, maailma: katsaus leksikaalisen semantiikan perusteisiin. Helsinki: Finn Lectura.
    Kuiri, Kaija 2012: Johdatus semantiikkaan. Helsinki: Finn Lectura. TAI Saeed, John I. 2003: Semantics (ei lukuja 9–10). 2nd edition. Malden, MA: Blackwell
    Larjavaara, Matti 2007: Pragmasemantiikka s. 399–426. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1077. Helsinki: SKS.
    Nikula, Tarja 2000: Pragmaattinen näkökulma kieleen. – K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.), Kieli, diskurssi & yhteisö. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 2 s. 331–358. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Arviointi:    Arvosteluasteikko 0-5

Arviointiperusteet:  aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä

 

Tekstit ja tekstitaidot (3 op)


SKIP304 Akateemiset tekstitaidot, 3 op

Sisältö:    

Opintojaksolla perehdytään lukemisen ja kirjoittamisen tapoihin ja funktioihin akateemisessa kontekstissa. Lisäksi tutustutaan oman alan keskeisiin lähteisiin sekä luetaan ja kirjoitetaan yliopistoopiskelussa tarvittavia tekstilajeja.

Osaamistavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. essee, tenttivastaus, luentopäiväkirja, tutkimusesittely) ja niiden konventiot
    osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja käyttää sitä lähteenä omissa teksteissään
    osaa kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstilajeja
    ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen
    osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä.

Suoritustavat:  10 tuntia kontaktiopetusta ja verkkotyöskentely

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Näissä opinnoissa on käytössä Optima-verkko-oppimisympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka postitetaan automaattisesti niille opiskelijoille, joilla ei ole aktiivista tunnusta.

Arviointi:    

Arvosteluasteikko 0-5

Arviointiperusteet:  aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

 

Kieli ja yhteiskunta (2 op)

 

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset, 2 op

Sisältö:    

Opintojaksolla perehdytään eri kielten asemaan Suomessa sekä suomalaiseen monikielisyyteen. Lisäksi tutustutaan Suomessa ja lähialueilla vaikuttavaan kieli- ja kielikoulutuspolitiikkaan.
Osaamistavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
    ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
    tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua ja osaa perustella omia niihin liittyviä näkemyksiään
    ymmärtää, että jokainen on kielipoliittinen toimija.

Suoritustavat:    

    Kirjatentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä
    Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Arviointi:    

Arvosteluasteikko 0-5

Arviointiperusteet: Tenttisuoritus

 

S2-perusopintojen muut jaksot:


Oppijankieli ja oppimateriaalit (7 op)


STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen, 3 op

Sisältö:    

Opintojaksolla tutustutaan toisen ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksen pääsuuntauksiin ja keskeisiin kysymyksiin sekä pohditaan näiden vaikutusta opetukseen ja oppimiseen. Lisäksi jaksolla käsitellään suomen kieltä toisen kielen oppimisen kohteena.
Osaamistavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    tuntee toisen ja vieraan kielen oppimista koskevan tutkimuksen pääsuuntauksia ja keskeisiä kysymyksiä
    ymmärtää erilaisten kielenoppimiskäsitysten vaikutuksen opetukseen ja oppimiseen
    tuntee suomen kielen yleispiirteitä toisen kielen oppimisen kannalta
    ymmärtää oppijoiden erilaisuuden.

Suoritustavat:    

    Luennot (8 tuntia) ja oppimistehtävät.
    Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:    

    Dufva, Hannele, Suni, Minna, Aro, Mari & Salo, Olli-Pekka  2011: Languages as objects of learning: language learning as a case of multilingualism. Apples. Journal of Applied Language Studies 5, 1, s. 109–124. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
    Dufva, Hannele 2013: Kognitio, kieli ja oppiminen: hajautettu näkökulma. – T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen & M. Siromaa (toim.), AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (5) s. 57–73. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
    Larsen-Freeman, D. 2007. Reflecting on the Cognitive-Social Debate in Second Language Acquisition. The Modern Language Journal, 91, Focus Issue (2007) s. 773–787. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
    Dörnyei, Zoltán & Ryan, Stephen 2015: The psychology of the language learner revisited. New York & London: Routledge.
    Piippo, Irina, Vaattovaara, Johanna & Voutilainen, Eero 2016: Kielen taju. Vuorovaikutus, asenteet ja ideologiat. Helsinki: Art House. Luvut 1 ja 8, s. 23–52 ja 204–240.

Arviointi:    

Arvosteluasteikko 0–5

Arviointiperusteet

Kontaktiopetus (lähtökohtaisesti 100 %) ja oppimistehtävä.

 

STKP102 Tutustuminen oppijankieleen ja oppimateriaaleihin, 4 op

Sisältö:    

Opintojaksolla tarkastellaan kielenoppimista dynaamisena ja käytössä kehittyvänä ilmiönä. Jaksolla havainnoidaan puhuttua ja kirjoitettua oppijankieltä sekä tutustutaan S2-oppimateriaaleihin. Oppijankieltä, oppimateriaaleja ja opetuskäytänteitä harjoitellaan tarkastelemaan erilaisten kielenoppimiskäsitysten valossa.
Osaamistavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    ymmärtää, kuinka kielitaito ja kielitieto otetaan haltuun käyttämällä kieltä kontekstissa
    ymmärtää kielen kehittymisen dynaamisena ja monensuuntaisena prosessina
    osaa havainnoida oppijankielen kehittymistä erilaisten kielenoppimiskäsitysten näkökulmasta
    osaa tarkastella omaa opetustaan ja opetuskäytänteitään suhteessa erilaisiin kielenoppimisen suuntauksiin
    tuntee alan oppimateriaaleja.

Esitiedot:    STKP010 Johdatus oppijankieleen.

Suoritustavat:  Itsenäiset verkkotehtävät.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Tässä opintojaksossa on käytössä Optima-verkko-oppimisympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi.

Arviointi:    

Arvosteluasteikko 0–5

Arviointiperusteet:   Aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %). Oppimistehtävä.

Lisätiedot:  info@vaasankesayliopisto.fi

Maksut:  ilmoitetaan myöhemmin

Muutokset mahdollisia.