Kurssit

Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi, verkko (ayKSUO9211) VY, 5 op


Aika
11.4.2023 - 18.6.2023

Hinta
124.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Suomen kieli
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
3.4.2023
Luennoitsija
Kalliokoski Eija
Sisältö

Aika: Kurssi Moodlessa 11.4.-18.6.2023

Luennoitsija: Eija Kalliokoski

Sisältö 

1) Opiskelija tutustuu tutkimuksen kirjoittamisprosessiin ja siihen  liittyvään teoriaan esitelmöiden, kirjoittaen ja/tai keskustellen.
2)  Opiskelija laatii tutkimussuunnitelman.
3) Opiskelija laatii analyysin  tieteellisestä tekstistä ja/tai tiedettä yleistajuistavan tekstin.
4)  Opiskelija tarkastelee pienryhmässä muiden kurssin opiskelijoiden  tuottamien tieteellisten tekstien rakennetta ja kieltä.
5) Opiskelija  valmistautuu tieteellisen kirjoittamisen tenttiin lukemalla  tenttikirjallisuutta ja tekemällä oikeakielisyyden tehtäviä.

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää kirjoitustaidon ja  tieteellisen tutkimusprosessin osaksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija  osaa keskustella tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvistä  teoreettisista käsitteistä ja periaatteista, joihin kuuluvat myös  eettiset periaatteet. Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja tulkita  tiedeyhteisön kirjoituskäytäntöjä, kuten tekstilajin rakenne- ja  argumentaatiokäytäntöjä, lähdeviitteiden ja -luettelon merkintätapoja ja  täsmällistä kielen käyttöä. Opiskelija tunnistaa tieteellisen kielen käytön (erityisesti oikeakielisyyden) säännöt. Opiskelija osaa arvioida  omaa oikeakielisyytensä ja tekstinsä tasoa. Opiskelija oppii tuottamaan  ja arvioimaan omaa tekstiään lukijalähtöisesti ja ilmaisemaan itseään  suomeksi täsmällisesti, johdonmukaisesti ja oikeakielisesti.

Suoritustapa: Aktiivinen  osallistuminen lähiopetukseen/verkkokeskusteluihin ja harjoitustöiden  tekeminen. Tieteellisen kirjoittamisen tentti.

Edeltävät opinnot: Suositus Kandidaatin tutkintoon sisältyvät suomen kielen opinnot (5 op) tai vastaavat tiedot.

Suositellaan suoritettavaksi ennen tutkielmaprosessin aloittamista tai mahdollisimman pian aloittamisen jälkeen.
Vaihtoehtoinen Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi (5 op) -kurssin kanssa.

Arviointi: 1−5 / hylätty.

Kirjallisuus:
1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (toim.). (2006 tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Tammi.
2. Kotimaisten kielten keskus: Kielitoimiston ohjepankki. Saatavilla osoitteessa http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
3.  Katajamäki, H. (toim.). (2020). Tieteellinen kirjoittaminen  tiedeyhteisössä. VAKKI. Saatavilla osoitteessa  https://vakki.net/index.php/2020/09/16/tieteellinen-kirjoittaminen-tiedeyhteisossa/
4.  Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja  teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY.
5. Vaasan yliopiston kirjoitusohjeet. Saatavilla osoitteessa  https://www.uwasa.fi/fi/opiskelijat/kirjoitusohjeet-ja-plagiaatintunnistus/kirjoitusohjeet
6. Muu opettajan ohjeistama materiaali.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Osallistujamäärä: max. 22 hlö 


 

Maksut


Maksut: 124 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 99 € maksetaan ilmoittautuessa ja avoimen yliopiston VY-maksu 25 € maksetaan ILPA ilmoittautumisen yhteydessä  (saat tähän ohjeet sähköpostitse, kun kurssin toteutuminen on vahvistettu).

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun. Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY/VYY:lle maksamiin maksuihin. 

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen

HUOM!
tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan puoltoa opintoihin ennen niiden alkua.

 

LisätiedotTina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781

MUUTOKSET MAHDOLLISIA.