Kurssit

Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi, verkko (ayKSUO9211) 5 op VY


Aika
12.4.2021 - 18.6.2021

Hinta
130.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Suomen kieli
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
4.4.2021
Luennoitsija
Kalliokoski Eija
Sisältö

Aika: 12.4.-18.6.2021 (verkkokurssi 10 viikkoa) --> Huom. uusi aikataulu päivitetty 10.3.2021!


Luennoitsija: Eija Kalliokoski

Osaamistavoitteet

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää kirjoitustaidon ja tieteellisen tutkimusprosessin osaksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa keskustella tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvistä teoreettisista käsitteistä ja periaatteista, joihin kuuluvat myös eettiset periaatteet. Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja tulkita tiedeyhteisön kirjoituskäytäntöjä, kuten tekstilajin rakenne- ja argumentaatiokäytäntöjä, lähdeviitteiden ja -luettelon merkintätapoja ja täsmällistä kielen käyttöä. Opiskelija tunnistaa tieteellisen kielen käytön (erityisesti oikeakielisyyden) säännöt. Opiskelija osaa arvioida omaa oikeakielisyytensä ja tekstinsä tasoa. Opiskelija oppii tuottamaan ja arvioimaan omaa tekstiään lukijalähtöisesti ja ilmaisemaan itseään suomeksi täsmällisesti, johdonmukaisesti ja oikeakielisesti.

Sisältö

1) Opiskelija tutustuu tutkimuksen kirjoittamisprosessiin ja siihen liittyvään teoriaan esitelmöiden, kirjoittaen ja/tai keskustellen. 2) Opiskelija laatii tutkimussuunnitelman. 3) Opiskelija laatii analyysin tieteellisestä tekstistä ja/tai tiedettä yleistajuistavan tekstin. 3) Opiskelija tarkastelee pienryhmässä muiden kurssin opiskelijoiden tuottamien tieteellisten tekstien rakennetta ja kieltä. 4) Opiskelija valmistautuu tieteellisen kirjoittamisen tenttiin lukemalla tenttikirjallisuutta ja tekemällä oikeakielisyyden tehtäviä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen/verkkokeskusteluihin ja harjoitustöiden tekeminen. Tieteellisen kirjoittamisen tentti. Arviointi: 1-5 / hylätty

Toteutustavat

Kokonaan verkko-opetuksena.

Oppimateriaalit
  • Tutki ja kirjoita (2006 tai uudempi). Toim. Sirkka Hirsijärvi, Pirkko Remes & Paula Sajavaara. Helsinki: Tammi.
  • Iisa, Oittinen & Piehl (2006 tai uudempi): Kielenhuollon käsikirja. Helsinki: Yrityskirjat.
  • Kniivilä, Lindblom-Ylänne & Mäntynen (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.
  • Tiedekunnan kirjoitusohjeet
  • Muu opettajan ohjeistama materiaali
Lisätiedot

Vaihtoehtoinen Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi (5 op) -opintojakson kanssa.

Kurssikirjallisuus
  1. Hirsjärvi, S., Remes, P. ja Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita 2009 978-951-31-4836-2
  2. Iisa, Katariina, Hannu Oittinen & Aino Piehl Kielenhuollon käsikirja 2012 978-952-6601-20-5
  3. Kniivilä, Sonja Tiede ja teksti tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen 2007 978-951-0-30060-2
Esitietovaatimukset

Suositellaan Suomen kielen suullinen viestintä (2 op) ja kirjallinen viestintä (3 op).

Arviointiasteikko

0-5

Kielet

suomi

Taso

Kieliopinnot

Oppiaine

Nykysuomi


Maksut


Maksut: 130 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 80 € maksetaan ilmoittautuessa ja avoimen yliopiston VY-maksu 50 € maksetaan ILPA ilmoittautumisen yhteydessä  (saat tähän ohjeet sähköpostitse, kun kurssin toteutuminen on vahvistettu).

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2018 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään sähköpostitse antamaasi laskutusosoitteeseen

HUOM!
tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan puoltoa opintoihin ennen niiden alkua.

 

LisätiedotTina Martins
tina.martins(at)vaasankesayliopisto.fi

MUUTOKSET MAHDOLLISIA.