Kurssit

Psykologian tutkimusmenetelmät I , 5 op


Aika
24.9.2019 - 31.7.2020

Hinta
105.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Psykologia
Paikka
Toimipaikka avoin
Viimeinen ilmoittautuminen
31.12.2019
Luennoitsija
Opettajatieto puuttuu
Sisältö

PSYKOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT I (5 OP)

Opintojen kuvaus: Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät, tutkimuksen teon vaiheet ja näihin liittyvät eettiset kysymykset.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on kehittää tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen teon valmiuksia tutustumalla tieteellisen ajattelun periaatteisiin, psykologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin sekä tutkimuksen teon keskeisiin vaiheisiin. Tutkimusta tarkastellaan kokonaisprosessina ja hahmotetaan psykologisen tiedonmuodostuksen reunaehtoja liittyen mm. tutkimusprosessin kulkuun ja menetelmävalintoihin. Kriittinen ja arvioiva tiedonasenne on osa opintojen tavoitteena olevaa tieteellisen ajattelun taitoa.

Suoritustapa: Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opiskelutapa: 

Tehtävät Moodlessa.

- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.

Lukemispäiväkirja ja oppimistehtävä

Tutkimusstrategiat psykologiassa

Oppimistehtävät

Määrällisen tutkimuksen perusteet psykologiassa
Laadullinen tutkimus tiedonkeruumenetelmänä
Opiskelutapa 3:n oppimateriaali-Koppaan palautetut tehtävät otetaan arviointiin seuraavasti: vkolla 43/, vkolla 5/, vkolla 13/ tai vkolla 21/

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Näet ohjeet Kopassa noin puolen tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi. Kirjaudu Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

  • Koulutuksen ajankohta: 24.09.2019 - 31.7.2020
  • Opetuskieli: suomi
  • Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
  • Opetustapa: Etäopetus
  • Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskeluVerkko-opiskelu
  • Tunniste: PSYP201

Kirjallisuus:

Coolican, H. (2004). Research methods and statistics in psychology (4.painos). London: Hodder & Stoughton. Luvut 1-9 ja 20-21
TAI 
Coolican, H. (2009). Research methods and statistics in psychology. (5.painos) London: A Hodder Arnold Publication. Luvut 1-10 ja 23-24.

Metsämuuronen, J. (2008). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: International Methelp.
Kakkuri-Knuutila, M.-L., & Heinlahti, K. (2006). Mitä on tutkimus? Helsinki: Gaudeamus.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.

 

Maksut

Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 75€ + JY-maksu 30€

Huom. muutokset mahdollisia. Opiskelijat voivat tiedustella mahdollista puoltoa opintoihin omasta tiedekunnasta.

Lisätietoja


Vaasan kesäyliopisto
Camilla Järf-Wartiovaara
camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789