Kurssit

Psykologian perusopinnot (JY) 2019-2020, 25 op


Aika
24.9.2019 - 31.7.2020

Ajankohdat:
ti: 18.00-20.00
Hinta
360.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Psykologia
Paikka
Vaasan yliopisto, Tervahovi
Viimeinen ilmoittautuminen
31.1.2020
Luennoitsija
Anne Widemo
Sisältö

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin.

Psykologian opiskelu on monimuotoista eli se sallii yksilölliset omaan elämäntilanteeseesi sopivat valinnat ja kiinnostuksesi mukaiset opiskelutavat. Opiskelutavoissa ja opintosisällöissä on monia vaihtoehtoja, joista voit valita itsellesi sopivat suoritusmuodot ja joita voit tehdä sinulle sopivassa järjestyksessä. Opinnoista voi suorittaa myös osia. Opinnot on mahdollista suorittaa etäopiskellen.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Opintojaksot:

 • Kehityspsykologia I (5 op) - PSYP110
 • Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet I (5 op) - PSYP120
 • Persoonallisuuspsykologia I (5 op) - PSYP130
 • Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op) - PSYP140
 • Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op) - PSYP201
   

Opetusohjelma:

KEHITYSPSYKOLOGIA I (5 OP)

Opintojen kuvaus: Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustiedot kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja kokonaiskuva ihmisen kehityksestä. Kehityspsykologian opintojaksossa perehdytään ihmisen kehitykseen fyysisen ja motorisen, psykososiaalisen sekä kognitiivisen osa-alueen kautta. Kehitystä tarkastellaan elämän eri vaiheissa, ja pohditaan myös perimän ja ympäristön suhdetta ihmisen kehityksessä.

Suoritustapa:

Tehtävät Moodlessa 
- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, esitelmä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.

Oppimistehtävät:
Nuoruudesta aikuisuuteen
Aikuisuuden matkassa: elämänkulku ja käännekohdat

Luentopäiväkirja ja oppimistehtävä (kaikki materiaali verkossa)
Nuoruuden äärellä
Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Näet ohjeet Kopassa noin puolen tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi. Kirjaudu Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Opintojakso on psykologian perusopintojen aloitusjakso, johon sisältyy opintosuunnitelman laatiminen, työskentely Moodlessa ja opiskelukirjoittamista ohjaava palaute.
 

Kirjallisuus:

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., & Nolen-Hoeksema, S. (2000). Hilgard’s introduction to psychology (13. painos). New York: Harcourt Brace Jovanovich. Luvut 3, 9, 12
TAI
Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredricson, B.L., Loftus, G.R., Bem, D.J., & Maren, S.M. (2003). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology (14. painos). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning. Luvut 3, 9, 12
TAI
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus, G., & Wagenaar, W. (2009). Atkinson & Hilgard’s Introduction to psychology (15. painos). Cengage Learning , U.K. Luvut 3, 9, 12

Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., & Ruoppila, I. (2006). Ihmisen psykologinen kehitys. Porvoo: WSOY
Salokoski, T. & Mustonen, A. 2007. Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin ? katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja ?säätelyn käytäntöihin. Helsinki : Mediakasvatusseura. (http://en.mediakasvatus.fi/publications/)
Sahlman, K. (2012). Johdatusta kehityspsykologiaan. Luentotallenne. Tallenne katsottavissa oppimateriaali-Kopassa.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.

 • Koulutuksen ajankohta: 24.09.2019 - 31.7.2020
 • Opetuskieli: suomi
 • Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
 • Opetustapa: Etäopetus
 • Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskeluVerkko-opiskelu
 • Tunniste: PSYP110

KOGNITIIVISEN PSYKOLOGIAN JA NEUROPSYKOLOGIAN PERUSTEET I (5 OP)

Opintojen kuvaus: Opintojakso perehdyttää kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin painottaen havaitsemisen, oppimisen ja muistamisen kognitiivisia ja hermostollisia mekanismeja sekä hermoston kehitystä, rakenteita ja muotoutuvuutta.

Kognitiivisen psykologian opiskelussa on tavoitteena selvittää ihmisen tiedonkäsittelyn prosesseja kuten tarkkaavuutta, muistia ja ajattelua sekä tarkastella niiden muutoksia ihmisen eri toimintaympäristöissä ja elämänvaiheissa. Neuropsykologia on psykologian haara, joka on kaikista psykologian alueista lähimpänä lääketiedettä ja biologiaa. Neuropsykologiassa opitaan tuntemaan hermoston osat ja erilaiset hermoston häiriötilat sekä perehdytään psyykkisten ilmiöiden biologiseen perustaan.

Opintojaksossa käsitellään mm. seuraavia sisältöjä:
- tiedonkäsittelyn prosessit: aistiminen ja havaitseminen, oppiminen, muisti, ajattelu ja ongelmanratkaisu
- hermoston rakenne ja toiminta
- erilaisten kognitiivisten toimintojen hermostollinen perusta
- neuropsykologiset häiriöt

Suoritustapa:

Tehtävät Moodlessa.

- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.

Luento-opetus (myös verkossa). Luento-opetus on katsottavissa myös verkkotallenteena.
Osallistutaan luento-opetukseen/katsotaan verkosta luentotallenne ja tehdään siihen liittyvät tehtävä(t)

Oppimistehtävät (kaikki materiaali verkossa)
Muistin kognitiivinen ja hermostollinen perusta
Muistihäiriöiden kuntoutus

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Näet ohjeet Kopassa noin puolen tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi. Kirjaudu Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

Klein, S.B., & Thorne, B.M. (2007). Biological psychology. New York: Worth Publishers.
Hämäläinen, H., Laine, M., Aaltonen, O., & Revonsuo, A. (toim.) (2006). Mieli ja aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.

 • Koulutuksen ajankohta: 24.09.2019 - 31.7.2020
 • Opetuskieli: suomi
 • Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
 • Opetustapa: Etäopetus
 • Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskeluVerkko-opiskelu
 • Tunniste: PSYP120
   

PERSOONALLISUUSPSYKOLOGIA I (5 OP)

Opintojen kuvaus: Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista, tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä persoonallisuuspsykologian keskeisiin teorioihin ja persoonallisuuden ydinprosesseihin. Opintojakson aihepiireihin kuuluvat mm. persoonallisuuspsykologian klassiset teoriat ja peruskäsitteet ja niiden historiallinen muuttuminen, samoin kuin nykyteorian keskeiset tutkimuskysymykset, käsitteet ja tutkimustulokset.

Suoritustapa:

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Näet ohjeet Kopassa noin puolen tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi. Kirjaudu Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.

Kirjallisuus:

Pervin, A. (2003). Science of personality (2. painos tai vastaavat kohdat 1. painoksesta). New York: Wiley. Luvut 1-4, 7-10 ja 12.
Salmela-Aro, K., & Nurmi, J.-E. (toim.) (2002). Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.

 • Koulutuksen ajankohta: 24.09.2019 - 31.7.2020
 • Opetuskieli: suomi
 • Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
 • Opetustapa: Etäopetus
 • Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskeluVerkko-opiskelu
 • Tunniste: PSYP130
   

KLIININEN PSYKOLOGIA I: TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN PSYKOLOGIA (5 OP)

Opintojen kuvaus: Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietoa mielenterveyden lähestymistavoista ja peruskäsitteistä ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyshäiriöitä. Lisäksi opiskelija tunnistaa psykologin ammattikäytäntöön liittyvät terveyden ja mielenterveyden interventiot (tutkimukset, neuvonta? ja ohjantatyö sekä psykoterapia) sekä on alustavasti perehtynyt psykologin asiantuntijuuteen ja sen sovelluksiin terveydenhuollossa.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä ihmisen mielenterveyttä, sen ylläpitoa sekä mielenterveyden häiriöitä koskeviin kysymyksiin. Jakso perehdyttää mielenterveyden lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin, mielenterveyden häiriöiden selitysmalleihin ja esiintyvyyteen, elämänkaareen liittyviin kriittisiin vaiheisiin, kriiseihin ja mielenterveyden ongelmiin, mielenterveyshäiriöiden luokittelujärjestelmiin, terveyden ja mielenterveyden interventioihin sekä psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

Suoritustapa:

Tentti
Opintojakson voit suorittaa tenttimällä:

 • Tenttitehtävä näkyy klo 16.30-20.30 tentin palautuslaatikossa seuraavina tenttipäivinä:
 • 2019: 10.9, 8.10, 5.11, 3.12.
 • 2020: 27.1, 18.2, 10.3, 7.4, 12.5, 9.6.
 • Tenttiin ei ennakkoilmoittautumista

Lukemispäiväkirja ja oppimistehtävä
Yhden mielenterveyden häiriön tarkastelu

Oppimistehtävät
Mielenterveys ja sen häiriöt
Diologinen verkostotyö psykoosien ja skitsofrenian hoidossa

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Näet ohjeet Kopassa noin puolen tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi. Kirjaudu Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi. 

Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.

 • Koulutuksen ajankohta: 24.09.2019 - 31.7.2020
 • Opetuskieli: suomi
 • Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
 • Opetustapa: Etäopetus
 • Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskeluVerkko-opiskelu
 • Tunniste: PSYP140

Kirjallisuus:

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., & Nolen-Hoeksema, S. (1996 tai 1998 tai 1999 tai 2000). Hilgard’s introduction to psychology (13. painos). New York: Harcourt Brace Jovanovich. Luvut 14–16
TAI
Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Bem, D.J., & Maren, S.M. (2003). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology (14. painos). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning
TAI
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus, G., & Wagenaar, W. (2009). Atkinson & Hilgard’s Introduction to psychology (15. painos). Cengage Learning , U.K. Luvut 14–16.
Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henrikson, M., Marttunen, M., & Partonen, T. (2007). Psykiatria. Helsinki: Duodecim. Luvut 1-4, 17, 27–28, 30 ja 33.
Seikkula, J., & Arnkill, T. E. (2005 tai 2009). Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi. (2009) painos verkkojulkaisuna: http://www.thl.fi/thl?client/pdfs/93ae45f6b7c4?403f?9dff?643b813972bf
Poijula, S. (2007). Lapsi ja kriisi: selviytymisen tukeminen. Helsinki: Kirjapaja.
Lahti, A. (2012). Johdatus mielenterveyden psykologiaan. Luentotallenne 7.6.2012.
Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.

PSYKOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT I (5 OP)

Opintojen kuvaus: Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät, tutkimuksen teon vaiheet ja näihin liittyvät eettiset kysymykset.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on kehittää tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen teon valmiuksia tutustumalla tieteellisen ajattelun periaatteisiin, psykologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin sekä tutkimuksen teon keskeisiin vaiheisiin. Tutkimusta tarkastellaan kokonaisprosessina ja hahmotetaan psykologisen tiedonmuodostuksen reunaehtoja liittyen mm. tutkimusprosessin kulkuun ja menetelmävalintoihin. Kriittinen ja arvioiva tiedonasenne on osa opintojen tavoitteena olevaa tieteellisen ajattelun taitoa.

Suoritustapa:

Tehtävät Moodlessa.

- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.

Lukemispäiväkirja ja oppimistehtävä

Tutkimusstrategiat psykologiassa

Oppimistehtävät

Määrällisen tutkimuksen perusteet psykologiassa
Laadullinen tutkimus tiedonkeruumenetelmänä
Opiskelutapa 3:n oppimateriaali-Koppaan palautetut tehtävät otetaan arviointiin seuraavasti: vkolla 43/, vkolla 5/, vkolla 13/ tai vkolla 21/

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Näet ohjeet Kopassa noin puolen tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi. Kirjaudu Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

 • Koulutuksen ajankohta: 24.09.2019 - 31.7.2020
 • Opetuskieli: suomi
 • Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
 • Opetustapa: Etäopetus
 • Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskeluVerkko-opiskelu
 • Tunniste: PSYP201

Kirjallisuus:

Coolican, H. (2004). Research methods and statistics in psychology (4.painos). London: Hodder & Stoughton. Luvut 1-9 ja 20-21
TAI
Coolican, H. (2009). Research methods and statistics in psychology. (5.painos) London: A Hodder Arnold Publication. Luvut 1-10 ja 23-24.

Metsämuuronen, J. (2008). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: International Methelp.
Kakkuri-Knuutila, M.-L., & Heinlahti, K. (2006). Mitä on tutkimus? Helsinki: Gaudeamus.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.

 

Aikataulu


Infotilaisuus opinnoista 24.9.2019 klo 18.00- 20.00 Tervahovi SALI A201, Vaasan yliopisto

Aloitusinfossa käydään läpi mm. opiskelujen sisältöä suoritusmuotoja, avoimen yliopiston / kesäyliopiston käytänteitä, tuutoritoimintaa sekä oppimateriaali-Kopan sisältöä ja käyttöä. Paikalla on tuutori Anne Widemo.

HUOM !

TUUTORIRYHMÄ KOKOONTUU:  8.10.2019 klo 18-20 VY Tervahovi SALI D215

TUUTORIRYHMÄ KOKOONTUU:  22.10.2019 klo 18-20 VY Tervahovi SALI D215

TUUTORIRYHMÄ KOKOONTUU:  03.12.2019 klo 18.30-20.30 VY Tervahovi SALI D215

Maksut

Kokonaisuus (25 op): Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 360€ (sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston opintomaksun, laskutus erissä)

Yksittäinen kurssi (5 op): Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 75€ + JY-maksu 30€

Huom. muutokset mahdollisia. Opiskelijat voivat tiedustella mahdollista puoltoa opintoihin omasta tiedekunnasta.

Lisätietoja


Vaasan kesäyliopisto
Camilla Järf-Wartiovaara
camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789