Kurssit

Psykologia perusopinnot (2018-2019) (JY), 25 op


Aika
25.10.2018 - 31.7.2019

Hinta
480.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Psykologia
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
18.10.2018
Luennoitsija
Anne Widemo, Kati Sahlman, Annamaija Oksanen, Virpi Uotinen
Sisältö

Aika:  25.10.2018 klo 18  aloitus infotilaisuudella, jossa mukana tuutori, KM Anne Widemo.
Esitellään opintojen sisältöä ja opiskelua sekä sovitaan tuutoriryhmän kokoontumisista. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jolloin suoritustapoja on useita mm. tuutoriryhmä, verkko-opinnot, kirjallisuuden tenttiminen.

Paikka:  Vaasan yliopisto (ilmoitetaan tarkemmin ennakkoon ilmoittautuneille s-postitse n.viikkoa ennen opintojen alkua)

Tuutori:  KM Anne Widemo
 
Ilmoittautuminen: 18.10.2018 mennessä.
n.viikko ilmoittautumisen jälkeen saat infon sähköpostiisi, jossa tarkemmat opiskeluohjeet
 
Osaamistavoitteet:
 
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjestelmät sekä psykologisen
tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien perusteet. Opiskelijalla on perustietämys keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista
elämän eri vaiheissa, kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiasta ja tutkimuskohteista, persoonallisuuden
keskeisistä teorioista ja mekanismeista sekä mielenterveyden lähestymistavoista ja psykologialle ominaisista tavoista
käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä.
Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset.
 
Psykologian perusopinnot koostuvat viidestä saman laajuisesta opintojaksosta (á 5 op), yhteensä 25 opintopisteestä.
Kunkin jakson kirjallisuuden lisäksi perusopintoihin sisältyvät luennot (verkossa). Opetus järjestetään integroituna niin että
opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana.
 
Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksen verkkosivuilta:
https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit
 
Kaikkien jaksojen ajantasaiset tiedot löytyvät Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston omista järjestelmistä, jonne opiskelija
kirjautuu ilmoittauduttuaan ensin Vaasan kesäyliopiston opiskelijaksi ja saatuaan myös tarkemmat ohjeet kirjautumisesta.
 
 
PSYP110 Kehityspsykologia I, 5 op
 
Psykologian perusopinnot aloitetaan tällä opintojaksolla.
 
Sisältö:
Keskeiset kehityspsykologiset prosessit, teoriat ja käsitteet elämän eri vaiheissa.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa.
Esitiedot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
 
Suoritustavat:
Opintojakso on psykologian perusopintojen aloitusjakso, johon sisältyy opintosuunnitelman laatiminen, työskentely Moodlessa ja opiskelukirjoittamista ohjaava palaute.
 
Opiskelutapa:
Tehtävät Moodlessa (sisältää myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisen ja tieteellisen kirjoittamisen harjoituksen).
 
- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.
 
- Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
 
- Katso Moodlessa sijaitsevan kurssin osoite ja kurssiavain opintojakson sivulta oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa.
 
- Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
 
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
  NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (16. painos tai 15.painos) tai SMITH, E. E. ym. (14. painos). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology. Luvut 3, 9 ja 12. (E-kirja)
  NURMI, J.-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I. (2006 tai uudempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (e-kirja)
 
Mediapsykologinen artikkelikokoelma, joka ilmoitetaan vuosittain.
Luentotallenteet
Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia. Katso käytettävä kirjallisuus/lähdemateriaalit valitsemasi opiskelutavan yhteydestä oppimateriaali-Kopassa.
 
 
PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet, 5 op
 
Sisältö:
Opintojaksossa tarkastellaan aistimiseen, havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja muistiin liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta. Opiskelijalle esitellään myös perustiedot hermoston rakenteesta ja kehityksestä sekä sen sähköisestä ja kemiallisesta toiminnasta. Lisäksi tarkastellaan, miten hermosto säätää aisti- ja liikejärjestelmien toimintaa, unta, ravitsemusta, sukupuolisuutta sekä tunteita ja miten se tuottaa oppimisen ja muistamisen.
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta sekä niiden peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä.
 
Esitiedot: 
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
 
Suoritustavat:
Opiskelutapa: Oppimistehtävä. Osa opintojaksosta suoritetaan ryhmässä tehtävällä suorituksella.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
 
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
 
ISBN Teoksen tiedot
978-951-37-6860-7 KALAT, J. W. (2016) Biological psychology. Belmont, CA: Cengage Learning. Twelfth edition (e-kirja) (606 s.)
 
PAAVILAINEN, P. (2016) Toimivat aivot: Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Helsinki: Edita. (368 s.)
 
LUENTOTALLENTEET.
 
Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.
 
 
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I, 5 op
 
Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja erilaisiin persoonallisuuden lähestymistapoihin.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista sekä tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa.
 
Esitiedot:
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
 
Suoritustavat:
Opiskelutapa: Etätentti Kopassa. Ilmoittaudu etätenttiin alla olevien linkkien kautta:
 
- etätentti Kopassa 27.9.2018
- etätentti Kopassa 18.10.2018
- etätentti Kopassa 15.11.2018
- etätentti Kopassa 13.12.2018
- etätentti Kopassa 24.1.2019
- etätentti Kopassa 21.3.2019
- etätentti Kopassa 25.4.2019
- etätentti Kopassa 13.6.2019
 
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.
 
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
 
ISBN Teoksen tiedot
 
HASLAM, N. (2007). Introduction to personality and intelligence. Thousand Oaks, CA: Sage. (e-kirja)
SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2002). Mikä meitä liikuttaa. Jyväskylä: PS-kustannus.
Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.
 
Opintojakson oppimateriaalit
- HASLAM, N. (2007). Introduction to personality and intelligence. Thousand Oaks, CA: Sage. (e-kirja)
- Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot teoksella SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2002). Mikä meitä liikuttaa: modernin motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.
 
 
PSYP140 Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia, 5 op
 
Sisältö:
Perehdytään mielenterveyden lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin, psykologin toimintaan ja orientaatioperustaan terveyden ja mielenterveyden kysymyksissä, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyteen, elämänkaareen liittyviin kriittisiin vaiheisiin, kriiseihin ja mielenterveyden ongelmiin, mielenterveyden häiriöiden luokittelujärjestelmiin, terveyden ja mielenterveyden interventioihin sekä psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.
 
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietoa mielenterveyden lähestymis-tavoista ja peruskäsitteistä ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä. Lisäksi opiskelija tunnistaa psykologin ammattikäytäntöön liittyvät terveyden ja mielen-terveyden interventiot (tutkimukset, neuvonta- ja ohjantatyö sekä psykoterapia) ja on alustavasti perehtynyt psykologin asiantuntijuuteen sekä sen sovelluksiin terveydenhuollossa.
 
Esitiedot:
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
 
Suoritustavat:
Opiskelutapa: Tehtävät Moodlessa.
 
- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.
 
- Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Katso Moodlessa sijaitsevan kurssin osoite ja kurssiavain opintojakson sivulta oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa.
Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
 
Kirjallisuus:
NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (16. painos tai 15.painos) tai SMITH, E. E. ym. (14. painos). At-kinson & Hilgard’s introduction to psychology. Luvut 14–16, (e-kirja)
LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. (toim.) (2007 tai uudempi). Psykiatria. Helsinki: Duodecim. 2007 painos: luvut 1–4, 17, 27–28, 30 ja 33. 2013 painos: luvut 1, 3–4, 23, 26–27, 29 ja 31. 
KUMPULAINEN, K., ARONEN, E., EBELING, H., LAUKKANEN, E., MARTTUNEN, M., PUURA, K. & SOURANDER, A. (toim.) (2017). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. Osat I (s. 20–112), II (s. 116–191) ja IV (s. 428–481).
SEIKKULA, J. & ARNKIL T. E. (2005 tai 2009). Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi. 2009 painos verkkojulkaisuna: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/93ae45f6-b7c4-403f-9dff-643b813972bf)
POIJULA,S. (2007). Lapsi ja kriisi: Selviytymisen tukeminen. Helsinki: Kirjapaja.
LUENTOTALLENTEET.
 
 
PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I, 5 op
 
Sisältö:
Opintojaksossa tarkastellaan mm. hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.
 
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon vaiheet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset.
 
Suoritustavat:
Opiskelutapa: Tehtävät Moodlessa. Osa opintojaksosta suoritetaan ryhmässä tehtävällä suorituksella.
 
- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.
 
- Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Katso Moodlessa sijaitsevan kurssin osoite ja kurssiavain opintojakson sivulta oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa.
Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
 
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
COOLICAN, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6. painos). London: Hodder. Luvut 1-12. Luettavissa myös e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston käyttäjätunnuksilla TAI  COOLICAN, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: Hodder. Luvut 1–10 ja 22–23 TAI COOLICAN, H. (2004). Research methods and statistics in psychology (4. painos). London: Hodder. Luvut 1–9 ja 20.
METSÄMUURONEN, J. (2008). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Jyväskylä: Gummerus. Luettavissa myös e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston käyttäjätunnuksilla. TAI Metsämuuronen, J. (2008). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä 2. Opiskelijalaitos. International Methelp Oy. (Luku III: Laadullisen tutkimuksen perusteet, s. 200-264). Teos löytyy myös e-kirjana ja on lainattavissa omalle koneelle yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksilla.
LUENTOTALLENTEET
Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.
 
Maksut: 
kesäyliopiston kurssimaksu 280e + JY-maksu 200e
yksittäinen jakso:  kesäyliopiston kurssimaksu 75e + JY-maksu 10e/op
 
Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.
 
Lisätiedot:
Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski
s-posti:  ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044-044 754 5782
 
 
Muutokset mahdollisia.