Kurssit

2019 kevään ja kesän koulutustarjonta täydentyy vielä alkuvuodesta. Lisää kursseja siis tulossa!

(päiv. 8.1.2019)
Portugalin kielen alkeiskurssi 1 (999150) HY, 3 op


Aika
26.4.2019 - 11.5.2019

Hinta
120.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Portugalin kieli
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
19.4.2019
Luennoitsija
FM Santeri Siimes
Sisältö

Aika: 26.4.-11.5.2019  (arkisin klo 17-20.30, viikonloppuisin klo 12-15.30, viimeinen luento klo 12-14.30) seuraavasti:

26.-27.4., pe-la

3.-5.5., pe-su

8.-11.5., ke-la

Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija

    on totutellut kuuntelemaan ja hahmottamaan puhuttua kieltä
    osaa ilmaista itseään auttavasti suullisesti ja kirjallisesti
    on saanut yleistietoa portugalin kielestä ja tutustunut kielenkäyttökulttuuriin.
 
Toteutus:
Toteutetaan luokkaopiskeluna. Sisältää 35 tuntia lähiopetusta ja noin 35 tuntia itsenäistä työskentelyä. Edellytetään säännöllistä osallistumista. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 80 % yleinen läsnäolovelvoite.
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen:
Edeltäviä portugalin opintoja ei edellytetä.
 
Sisältö:
Tutustutaan portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumiset, itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kieliopissa perehdytään mm. artikkeleihin, substantiivien ja adjektiivien taipumiseen, persoonapronomineihin, possessiivipronomineihin, lukusanoihin, verbien indikatiivin preesensiin, prepositioihin, kysymysten muodostamiseen.
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:      

Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1. Kpl 1-5 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät.  

Kappaleiden tekstit ja sanastot sekä kattavasti esiteltävä keskeinen kielioppiaines antavat vankan peruskielitaidon, jota harjoitellaan runsailla ja monipuolisilla tehtävillä. Kirjallista ilmaisua kehitetään pienin kurssin mittaan palautettavin vapain tuotoksin. Suullista kielitaitoa aktivoidaan tunneilla tehtävillä pariharjoituksilla ja ymmärtämistä kuunteluharjoituksilla. Oppimateriaali tarjoaa myös runsaasti tietoa maantuntemuksesta ja tapakulttuurista.
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit:    
Suoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin.

Maksut:  kesäyliopiston kurssimaksu 105e + HY-maksu 15e

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot:
info@vaasankesayliopisto.fi