Kurssit

Palvelumuotoilun perusopinnot (UPAMU1000, LY), 25 op


Aika
27.9.2019 - 31.7.2020

Hinta
795.00 €

Tämä kurssi on peruttu!

Kurssitiedot

Oppiaine
Palvelumuotoilu * Service Design
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
15.9.2019
Luennoitsija
Marjo Kamila, Maijastiina Jokitalo, Anna-Miia Suihkonen
Sisältö
Aika:  opintokokonaisuus (25op) alkaen 27.9.2019 (opinto-oikeus voimassa 31.7.2020 saakka)  
 
Perusopinnot ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan järjestämä valinnainen sivuainekokonaisuus yhdessä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kanssa. Opetus tapahtuu Vaasassa Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti Vaasan kesäyliopiston järjestämänä.
 
Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu (25 op) muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.
 
Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat aiheeseen ja kokonaisuuden struktuuriin. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään. Kokonaisuuden neljä seuraava kurssia opettavat ensin opiskelijalle palvelumuotoilun kehittämisprosessin ja menetelmät, joita sen jälkeen sovelletaan projekteihin liiketoiminnassa, julkisissa palveluissa sekä johtamisessa. Johdantokurssi tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Lisäksi Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät kurssi tulee suorittaa ennen kolmea yritysprojekteihin pohjautuvaa kurssia. 
 
Kurssit suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä kurssitarjonnan mahdollisuuksien mukaan:
UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op
YMAR1103 Palvelujen markkinointi 5 op
UPAMU1002 Brändi ja visuaalisuus 3 op
UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op
UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op
UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op
UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op
 
 
Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat
- selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palvelujen merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet
- selittää brändin käsitteen monipuolisesti
- käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltaa niitä
- määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät sekä soveltaa niitä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa
 

UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op
Introduction to Design Thinking

Aika:  27.-28.9.2019 (pe klo 16.30-21.15, la klo 9-16)
 
Luennoitsija:  Palvelumuotoilun opettaja, FT Marjo Kamila
 
Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin
- selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö: Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja.
 
Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja. 

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.
 

YMAR1103 Palvelujen markkinointi 5 op 
Services Marketing

Aika:  11.-12.10.2019 (pe klo 16.30-20.30, la klo 9-16.15)
          18.-19.10.2019 (pe klo 16.30-20.30, la klo 9-16.15)
 
Luennoitsija:  KTT Maijastiina Jokitalo
 
Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
- selittää keskeiset palvelujen laatumallit
- selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet.

Sisältö: Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Opetus- ja työmuodot: Luennot sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset: Suullinen tai kirjallinen tentti, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Kirjallisuus ja muu materiaali
Grönroos, Christian (2009). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
Wilson, Alan ym. (2012). Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.
 

UPAMU1002 Brändi ja visuaalisuus 3 op
Visual Brand

Aika: 8.-9.11.2019 (pe 16:30-20:15, la 9:15-16:00)
         23.11.2019 (la 9:15-16:00)
 
Luennoitsija:  muotoilija, projektisuunnittelija, TaM, AmO, MKT Anna-Miia Suihkonen
 
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
– kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita 
– soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
– analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa 
– toimia suunnittelupalvelun ostajana

Sisältö: Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely. Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset:
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.
 

UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op
Service Design Process and Methods

Aika: 7.12.2019 (la klo 9.15-16.00)
         20.-21.12.2019 (pe klo 16.30-20.15  ja la klo 9.15-16.00)
 
Luennoitsija:  muotoilija, projektisuunnittelija, TaM, AmO, MKT Anna-Miia Suihkonen
 
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
- käyttää palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä
- ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Sisältö: Kurssilla opitaan palvelumuotoilun prosessi ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet näiden soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja menetelmäharjoitukset, itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja.

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Stickdorn, M. ym. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.
Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.
Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) (2009). Designing Services with Innovative Methods.
Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.
 

UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op 
Design for Business

Aika: 17.-18.1.2020 (pe klo 16.30-20.15, la klo 9.00-16.30)
         31.1.-1.2.2020 (pe klo 16.30-20.15, la klo 9.00-16.30)
 
Luennoitsija:  muotoilija, projektisuunnittelija, TaM, AmO, MKT Anna-Miia Suihkonen
 
Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää muotoilun roolin ja merkityksen yrityksen tai organisaation liiketoiminnassa ja strategiassa
- yleistää muotoilun merkityksen laajemmin yhteiskunnassa ja kansantaloudessa
- soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä erilaisiin liiketoiminnan kehittämisprojekteihin

Sisältö: Tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt, itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti. Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

Kirjallisuus ja muu materiaali
Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.
Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.
 

UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op
Public Service Design

Aika:  28.-29.2.2020 (pe klo 16.30-20.15, la klo 9.00-16.30)
          13.-14.3.2020 (pe klo 16.30-20.15, la klo 9.00-16.30)
 
Luennoitsija:  muotoilija, projektisuunnittelija, TaM, AmO, MKT Anna-Miia Suihkonen
 
Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä 
- soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen. 

Sisältö: Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot:  Luennot, ryhmätyön ohjaus ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee. 

Kirjallisuus ja muu materiaali: 
Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press. 
Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.
 

PAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op
Service Design Management

Aika:  8.-9.5.2020 (pe klo 16.30-20.15, la klo 9.00-16.30)
          22.-23.5.2020 pe klo 16.30-20.15, la klo 9.00-16.30)
 
Luennoitsija:  muotoilija, projektisuunnittelija, TaM, AmO, MKT Anna-Miia Suihkonen
 
Tavoite: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
- kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä
- soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen 
- analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta

Sisältö: Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.
 
Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee. 

Kirjallisuus ja muu materiaali: 
Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra. 
Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
Phillips P. L. (2012). Creating the Perfect Design Brief. Allworth Press.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.
 
 

Maksut 


 

Hinta: koko opintokokonaisuus yht. 795 € 

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:
-Vaasan kesäyliopiston opintomaksu 760 € (maksetaan verkkomaksuna ilmoittautuessa tai kahdessa erässä laskutettuna v.2019-2020 aikana)
-Lapin avoimen yliopiston opintomaksu 35 € (maksetaan opintojen alkaessa ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Opinto-oikeus 31.7.2020 saakka.

Voit ilmoittautua myös yksittäisiin osakursseihin, jolloin hinnat ovat seuraavat (mainitse ilmoittautumislomakkeella kurssit, joihin haluat ilmoittautua). Lasku lähetetään myöhemmin, joten voit ohittaa verkkomaksun sulkemalla selaimen.

Johdanto muotoiluajatteluun 2 op: 90 € + LY-maksu 8,75 €
Palvelujen markkinointi 5 op: 150 € + LY-maksu 8,75 €
Brändi ja visuaalisuus 3 op: 120 € + LY-maksu 8,75 €
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op: 120 € + LY-maksu 8,75 €
Muotoilu liiketoiminnassa 4 op: 140 € + LY-maksu 8,75 €
Julkisten palvelujen muotoilu 4 op: 140 € + LY-maksu 8,75 €
Palvelumuotoilun johtaminen 4 op: 140 € + LY-maksu 8,75 €

 
Lisätiedot:
info@vaasankesayliopisto.fi
 
 
Muutokset mahdollisia.