Kurssit

Luovan kirjoittamisen perusopinnot (TY) 2019-2020, 25 op


Aika
11.10.2019 - 31.12.2020

Hinta
620.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Luova kirjoittaminen
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
6.10.2019
Luennoitsija
Opettaja avoin
Sisältö

Opinnot on peruttu!

Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta? Turun yliopiston luova kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen.

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

 

Osaamistavoitteet

Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Opetus

Perusopinnot järjestetään Vaasan kesäyliopistossa. Opinnot alkavat lokakuussa 2019. 
Luova kirjoittaminen järjestetään lähiopetuksena, jossa opettajana toimivat kirjoittamisen ammattilaiset. Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia.

Kursseilla on läsnäolovelvollisuus 70-80%.

Arviointi

0-5

Muut jaksot arvioidaan asteikolla 0-5, Arviointi ja koonti hyväksytty/hylätty.

Opintojaksot

  • P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op
  • P2. Proosan kirjoittaminen 6 op
  • P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op
  • P4. Draaman kirjoittaminen 4 op
  • P5. Tietokirjoittaminen 4 op
  • P6. Arviointi ja koonti 2 op

 

P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op (LUKI1001)

Aikataulu

Pe 11.10.2019 klo16 - 21 (6 oppituntia + tauot 30 min)
La 12.10.2019 klo 10-15 (6 oppituntia + tauot 30 min)

Pe 18.10.2019 klo 16-21 (6 oppituntia + tauot 30 min)
La 19.10.2019 klo 10-15 (6 oppituntia + tauot 30 min)

Paikka

Vaasan yliopisto. Tarkempi sali ilmoitetaan myöhemmin.

Opettaja

FM, kirjailija Marko Hautala

Sisältö

Kurssilla tutustutaan proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Kurssi antaa käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan.

Osaamistavoitteet

Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Opintosuoritukset

Luennot (12 h), pienryhmäopetus (12 h) ja harjoitukset, kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset ja niiden analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Emilia Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena 2014

 

P2. Proosan kirjoittaminen 6 op (LUKI1003)

Aikataulu

Pe 8.11.2019 klo 16 - 21 (6 oppituntia + tauot 30 min)
La 9.11.2019 klo 10-15 (6 oppituntia + tauot 30 min)

Pe 13.12.2019 klo 16 - 21 (6 oppituntia + tauot 30 min)
La 14.12.2019 klo 10-15 (6 oppituntia + tauot 30 min)

Paikka

Vaasan yliopisto. Tarkempi sali ilmoitetaan myöhemmin.

Opettaja

HTK, kirjailija Sanna-Leena Knuuttila

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellin historiasta. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa novellin.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen prosessikirjoittamisen periaatteeseen ja sen harjoitteleminen. Kirjoittaja ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaa hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissään. Perehtyminen novelliin ja lyhytproosaan.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus ( 12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + portfolio.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Novelli ja sen analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi

0-5

 

P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op (LUKI1004)

Aikataulu

Pe 10.1.2020 klo 16 - 21 (6 oppituntia + tauot 30 min)
La 11.1.2020 klo 10-15 (6 oppituntia + tauot 30 min)

Pe 31.1.2020 klo 16 - 21 (6 oppituntia + tauot 30 min)
La 1.2.2020 klo 10-15 (6 oppituntia + tauot 30 min)

Paikka

Vaasan yliopisto. Tarkempi sali ilmoitetaan myöhemmin.

Opettaja

HTK, kirjailija Sanna-Leena Knuuttila

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan historiaan, muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

Osaamistavoitteet

Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikan historiasta. 
Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi

0-5

 

P4. Draaman kirjoittaminen 4 op (LUKI1010)

Aikataulu

Pe 21.2.2020 klo 16 - 21 (6 oppituntia + tauot 30 min)
La 22.2.2020 klo 10-15 (6 oppituntia + tauot 30 min)

Pe 13.3.2020 klo 16 - 21 (6 oppituntia + tauot 30 min)
La 14.3.2020 klo 10-15 (6 oppituntia + tauot 30 min)

Paikka

Vaasan yliopisto. Tarkempi sali ilmoitetaan myöhemmin.

Opettaja

FM, kirjailija Arto Juurakko

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman historiaan ja näytelmäkirjallisuuden lajien kehitykseen ja ominaispiirteisiin.

Osaamistavoitteet

Kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen draaman historiasta.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), Ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi

0-5

 

P5. Tietokirjoittaminen 4 op (LUKI1007)

Aikataulu

Pe 3.4.2020 klo 16 - 21 (6 oppituntia + tauot 30 min)
La 4.4.2020 klo 10-15 (6 oppituntia + tauot 30 min)

Pe 24.4.2020 klo 16 - 21 (6 oppituntia + tauot 30 min)
La 25.4.2020 klo 10-15 (6 oppituntia + tauot 30 min)

Paikka

Vaasan yliopisto. Tarkempi sali ilmoitetaan myöhemmin.

Opettaja

HT, kirjailija Harri V. Hietikko

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä esseen, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus ( 12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja portfolio. Harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa.

Arviointi

0-5

 

P6. Arviointi ja koonti 2 op (LUKI1110)

Aikataulu

Pe 15.5.2020 klo 16-21 (6 oppituntia + tauot 30 min)
La 16.5.2020 klo 10-15 (6 oppituntia + tauot 30 min)

Huom! Kurssi on opiskelijalle vain yksi 3 tunnin tapaaminen. Samassa tapaamisessa on opettaja ja 3-5 opiskelijaa, joista jokainen pitää suullisen esityksen, esittelee portfolionsa ja käydään keskustelua. 

Paikka

Vaasan yliopisto. Tarkempi sali ilmoitetaan myöhemmin.

Opettaja

FM, kirjailija Arto Juurakko

Sisältö

Kurssilla opiskelijat esittelevät perusopintojen aikana tekemistään töistä kokoamansa oppimisportfoliot ja tiivistävät omat oppinsa ja tavoitteensa.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa kykyä itsearviointiin ja oman työn tuloksien esittelyyn. Opiskelija pystyy asettamaan kirjoittamiselleen kehittämistavoitteita tulevia opintoja ajatellen ja pohtimaan opittua.

Opintosuoritukset

Seminaarityyppinen tapaaminen ja itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset: Portfolio ja suullinen esitys.

Arviointi

0-5

Maksut


Koko kokonaisuus (25 op): 620 € (kesäyliopiston kurssimaksu 550 € + TY-maksu 80 €)
 
Yksittäien jakso (5 op): 185 € (kesäyliopiston kurssimaksu 150 € + TY-maksu 35 €)
 
Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautuessasi, kun summa on ilmoitettu. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.
 
Voit maksaa myös osamaksulla. 
 
Lisätiedot:  
Tina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781
 
Huom! Muutokset mahdollisia.