Kurssit

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op


Aika
13.1.2020 - 15.3.2020

Hinta
100.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
10.1.2020
Luennoitsija
Useita luennoitsijoita
Sisältö

AY7020903 STRESSI- JA KRIISITILANTEET LAPSUUDESSA JA NUORUUDESSA, 5 op

Stress and Crises in Childhood and Adolescence, 5 ects

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 13.1.-15.3.2020 (luennot verkossa 17.-18.1.2020)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.
Sisältö: Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.
Suoritustavat: Luennot 8 t, verkkotyöskentely (luentotallenteet, verkkotehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee
Toteutustavat: Verkko-opintojakso (mahdollisuus osallistua luennoille)
Oppimateriaali:
1. Anttila P. Lapseen kohdistuva väkivalta - paraneeko tunnistaminen ja viranomaistyö? Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12267
2. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä - mitä tulee huomioida? Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12270
3. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.
4. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12268
6. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50080
7. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12269
8. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä - tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim 2015;131(10). https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12271
9. Muu verkossa ilmoitettava materiaali
Arvosteluperusteet: 0-5
Opettaja: Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi
Lisätiedot: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.

 

Maksut ja lisätiedot 


Maksut:
Yksittäinen jakso (5 op) 100 € 
Kesäyliopiston kurssimaksu 50 € (laskutetaan)  +  UEF-maksu 10€/opintopiste(maksetaan suoraan UEF:ille).


Lisätiedot:
Tina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781

 

Muutokset mahdollisia.