Kurssit

Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op


Aika
17.2.2020 - 12.4.2020

Hinta
100.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
10.2.2020
Luennoitsija
Useita luennoitsijoita
Sisältö

AY7020904 OPPIMINEN JA KOULUSUORIUTUMINEN, 5 op

Learning and Managing in School, 5 ects

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 17.2.-12.4.2020 verkossa
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.
Sisältö: Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.
Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja verkkotentti
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaali:
1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suoma-laisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työ-ryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061
2. Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duode-cim, 2010. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
3. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypähoito -suositus, 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. http://ww.kaypahoito.fi/web/kh/suosi-tukset/suositus?id=hoi50085
4. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti OPH. http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.pdf
5. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216. Luku 7. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.
6. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suositus. 2018. Suomalaisen Lääkäriseu-ran Duodecimin, Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen nuorisopsykiatrisen yhdis-tyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työ-ryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50118
7. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempain-liitto http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf
8. Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyk-siä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempain-liitto. https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vanhempien-Barometri-2018_raportti.pdf
9. Mikkonen K., Nikander K. & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot op-pimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70.
10. Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62. http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395
11. Nuorten mielenterveystalo.fi https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx
12. Puustjärvi A & Luoma I. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntiky-vyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120
13. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja van-hemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.
14.Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö I. 2018. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018.
15. Muu verkossa ilmoitettu materiaali
Arvostelu: 0-5
Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku
Lisätiedot: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.

Maksut ja lisätiedot 


Maksut:
Yksittäinen jakso (5 op) 100 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 50 € (laskutetaan)  +  UEF-maksu 10€/opintopiste(maksetaan suoraan UEF:ille).


Lisätiedot:
Tina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781

 

Muutokset mahdollisia.