Kurssit

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op


Aika
6.4.2020 - 24.5.2020

Hinta
100.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
23.3.2020
Luennoitsija
Useita luennoitsijoita
Sisältö

AY7020905 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT KASVUN TUKENA, 5 op

Child, Youth and Family Services in Supporting the Growth of Children, Adolescents and Family, 5 ects

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 6.4.-24.5.2020 verkossa
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.
Sisältö: Lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.
Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaali:
1.Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.
3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.
4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.
5. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet
7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
9. Soveltuva lainsäädäntö ja muu verkossa ilmoitettu materiaali.
Arvosteluperiaatteet: 0-5
Opettaja: Professori emerita Pirjo Pölkki
Lisätiedot: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.

Maksut ja lisätiedot 


Maksut:
Yksittäinen jakso (5 op) 100 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 50 € (laskutetaan)  +  UEF-maksu 10€/opintopiste(maksetaan suoraan UEF:ille).


Lisätiedot:
Tina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781

 

Muutokset mahdollisia.