Kurssit

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi (2019-2020) UEF, 25 op


Aika
30.9.2019 - 31.7.2020

Hinta
400.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
23.3.2020
Luennoitsija
Useita luennoitsijoita
Sisältö

LASTEN JA NUORTEN PSYYKKINEN HYVINVOINTI, 25 OP

Basic Studies in Mental Well-Being of Children and Adolescents, 25 ects

Lasten ja nuorten psyykkiseen pahoinvointiin sekä mielenterveyden ongelmiin on kiinnitetty lisääntyvästi huomiota ja hoidon tarve on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voivat ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille hoiva-, hoito- ja kasvatustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille: Terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille ja näiden alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille.

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Perusopintokokonaisuuden vastuuhenkilöinä toimivat lastenpsykiatrian professori Ilona Luoma terveystieteiden tiedekunnan lääketieteen kliinisen laitoksen lastenpsykiatrian yksiköstä sekä professori emerita Pirjo Pölkki yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatieteiden laitokselta. Opintokokonaisuuden yksittäiset opintojaksot vanhenevat 10 vuodessa.


Perusopintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

  • Lapsen biopsykosiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op
  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op
  • Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op
  • Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op
  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

 

JOHDANTO LASTEN JA NUORTEN PSYYKKINEN HYVINVOINTI PERUSOPINTOJEN OPISKELUUN

Introduction to the Basic Studies in Mental Well-being of Children and Adolescents

Aika: Perjantai 4.10.2019 klo 16-18.  

Sali: F250, Fabriikki, Vaasan yliopisto. Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa.

Sisältö: Johdanto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Opetus- ja suoritustavat: Luennot 2 t Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija

Johdantoluennolla on mukana tuutori Ulla Ollinkoski. Luennolla sovitaan myös tuutoritapaamisista ja tutustutaan opintojen verkkoympäristöön. 

 

AY7020901 LAPSEN BIOPSYKOSOSIAALINEN KEHITYS JA SEN HÄIRIINTYMINEN, 5 op

Biopsychosocial Development and Disturbance of Child, 5 ects

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 30.9.-10.11.2019 (luennot verkossa 4.-5.10.2019)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.
Sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.
Suoritustavat: Luennot 8 t ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät, verkkotentti, vertaistyöskentely)
Toteutustavat: Verkko-opintojakso (mahdollisuus osallistua luennoille)
Oppimateriaali:
1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.20-90, 105-112, 116-127, 194-303, 323-335, 378-391, 405-425 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768.
2. Aro T. & Laakso M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti.
3. Pihko H. 2014. Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 14; 130(24): 2437-2441.
4. Lisäksi muu verkossa ilmoitettu materiaali.
Arvosteluperusteet: 0-5
Opettaja: Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi
Lisätietoja: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana. 


AY7020902 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SOSIAALISET ULOTTUVUUDET, 5 op

Social Dimensions of Well-being among Children and Youth , 5 ects

Opetuksen toteuttamisen ajankohta:  28.10.-31.12.2019 verkossa
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
Sisältö: Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Mediayhteisöt.
Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaali:
1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuori-sotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?se-quence=1
2. Oppimistehtävien yhteydessä ilmoitettu materiaali
Arvosteluperusteet: 0-5
Opettaja: YTT Mervi Issakainen
Lisätiedot: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.


AY7020903 STRESSI- JA KRIISITILANTEET LAPSUUDESSA JA NUORUUDESSA, 5 op

Stress and Crises in Childhood and Adolescence, 5 ects

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 13.1.-15.3.2020 (luennot verkossa 17.-18.1.2020)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.
Sisältö: Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.
Suoritustavat: Luennot 8 t, verkkotyöskentely (luentotallenteet, verkkotehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee
Toteutustavat: Verkko-opintojakso (mahdollisuus osallistua luennoille)
Oppimateriaali:
1. Anttila P. Lapseen kohdistuva väkivalta - paraneeko tunnistaminen ja viranomaistyö? Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12267
2. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä - mitä tulee huomioida? Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12270
3. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.
4. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12268
6. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50080
7. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12269
8. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä - tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim 2015;131(10). https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12271
9. Muu verkossa ilmoitettava materiaali
Arvosteluperusteet: 0-5
Opettaja: Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi
Lisätiedot: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.


AY7020904 OPPIMINEN JA KOULUSUORIUTUMINEN, 5 op

Learning and Managing in School, 5 ects

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 17.2.-12.4.2020 verkossa
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.
Sisältö: Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.
Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja verkkotentti
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaali:
1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suoma-laisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työ-ryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061
2. Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duode-cim, 2010. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
3. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypähoito -suositus, 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. http://ww.kaypahoito.fi/web/kh/suosi-tukset/suositus?id=hoi50085
4. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti OPH. http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.pdf
5. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216. Luku 7. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.
6. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suositus. 2018. Suomalaisen Lääkäriseu-ran Duodecimin, Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen nuorisopsykiatrisen yhdis-tyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työ-ryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50118
7. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempain-liitto http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf
8. Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyk-siä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempain-liitto. https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vanhempien-Barometri-2018_raportti.pdf
9. Mikkonen K., Nikander K. & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot op-pimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70.
10. Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62. http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395
11. Nuorten mielenterveystalo.fi https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx
12. Puustjärvi A & Luoma I. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntiky-vyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120
13. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja van-hemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.
14.Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö I. 2018. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018.
15. Muu verkossa ilmoitettu materiaali
Arvostelu: 0-5
Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku
Lisätiedot: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.


AY7020905 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT KASVUN TUKENA, 5 op

Child, Youth and Family Services in Supporting the Growth of Children, Adolescents and Family, 5 ects

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 6.4.-24.5.2020 verkossa
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.
Sisältö: Lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.
Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaali:
1.Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.
3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.
4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.
5. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet
7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
9. Soveltuva lainsäädäntö ja muu verkossa ilmoitettu materiaali.
Arvosteluperiaatteet: 0-5
Opettaja: Professori emerita Pirjo Pölkki
Lisätiedot: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.

 

Huom! Mikäli haluat ilmoittautua ainoastaan yksittäisille jaksoille, mainitse jaksot ilmoittautumisen lisätietokentässä!
 

Maksut ja lisätiedot 


Maksut:

Koko kokonaisuus (25 op) 400 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 180 € (maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä) + UEF-maksu 220 € (maksetaan suoraan UEF:ille).

Yksittäinen jakso (5 op) 100 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 50 € (laskutetaan)  +  UEF-maksu 10€/opintopiste(maksetaan suoraan UEF:ille).


Lisätiedot:
Tina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781

 

Muutokset mahdollisia.