Kurssit

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op


Aika
28.10.2019 - 31.12.2019

Hinta
100.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Luennoitsija
Useita luennoitsijoita
Sisältö

AY7020902 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SOSIAALISET ULOTTUVUUDET, 5 op

Social Dimensions of Well-being among Children and Youth , 5 ects

Opetuksen toteuttamisen ajankohta:  28.10.-31.12.2019 verkossa
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
Sisältö: Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Mediayhteisöt.
Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaali:
1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuori-sotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?se-quence=1
2. Oppimistehtävien yhteydessä ilmoitettu materiaali
Arvosteluperusteet: 0-5
Opettaja: YTT Mervi Issakainen
Lisätiedot: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.

 

Maksut ja lisätiedot 


Maksut:
Yksittäinen jakso (5 op) 100 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 50 € (laskutetaan)  +  UEF-maksu 10€/opintopiste(maksetaan suoraan UEF:ille).


Lisätiedot:
Tina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781

 

Muutokset mahdollisia.