Kurssit

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op


Aika
30.9.2019 - 10.11.2019

Hinta
100.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Luennoitsija
Useita luennoitsijoita
Sisältö

AY7020901 LAPSEN BIOPSYKOSOSIAALINEN KEHITYS JA SEN HÄIRIINTYMINEN, 5 op

Biopsychosocial Development and Disturbance of Child, 5 ects

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 30.9.-10.11.2019 (luennot verkossa 4.-5.10.2019)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.
Sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.
Suoritustavat: Luennot 8 t ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät, verkkotentti, vertaistyöskentely)
Toteutustavat: Verkko-opintojakso (mahdollisuus osallistua luennoille)
Oppimateriaali:
1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.20-90, 105-112, 116-127, 194-303, 323-335, 378-391, 405-425 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768.
2. Aro T. & Laakso M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti.
3. Pihko H. 2014. Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 14; 130(24): 2437-2441.
4. Lisäksi muu verkossa ilmoitettu materiaali.
Arvosteluperusteet: 0-5
Opettaja: Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi
Lisätietoja: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana. 

 

Maksut ja lisätiedot 


Maksut:
Yksittäinen jakso (5 op) 100 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 50 € (laskutetaan)  +  UEF-maksu 10€/opintopiste(maksetaan suoraan UEF:ille).


Lisätiedot:
Tina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781

 

Muutokset mahdollisia.