Kurssit

Lääketieteen perusteita perusopinnot (2018-2019) UEF, 25 op


Aika
26.11.2018 - 31.12.2019

Hinta
500.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Lääketiede
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
19.11.2018
Luennoitsija
HTM Carita Sandell-Kaukonen
Sisältö

Aika:  alkaen 26.11.2018

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on tehdä lääketiedettä tutuksi sekä
tieteenalana että oppiaineena ja käsitellä keskeisiä sairauksia sekä
niiden ehkäisemiseen ja hoitoon liittyviä haasteita. Opintojaksoilla
opiskelija tutustuu ihmisen rakenteeseen ja toimintaan sekä yleisimpiin
terveysongelmiin ja niiden ratkaisuihin ihmisen elämän eri vaiheissa.
Opinnot sisältävät myös katsauksen lääketieteen historiaan ja
terveydenhuollon tulevaisuuden visioihin.
Opinnot sopivat henkilöille, jotka tarvitsevat lääketieteen perustietoja
työnsä tai tehtäviensä takia (esimerkiksi opettajat, toimittajat, sosiaali- ja
terveysalalla, etenkin muissa kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden
tehtävissä toimivat, omaistaan kotona hoitavat, terveyteen liittyvää järjestötyötä
tekevät) tai jotka vain oman mielenkiintonsa vuoksi haluavat
perehtyä lääketieteen ja terveydenhuollon ajankohtaisiin kysymyksiin.
Lisäksi opintokokonaisuus soveltuu sivuainekokonaisuudeksi moniin
terveystieteiden oppiaineisiin. Sen sijaan opintokokonaisuutta ei hyväksi
lueta lääketieteen opinnoissa. Sen sijaan opinnot antavat hyviä valmiuksia tuleville opinnoille.

Opinnot sisältävät luentotallenteita, joiden pohjalta suoritetaan oppimistehtäviä tai verkkotenttejä. 
Kurssi Johdanto lääketieteen perusteisiin pidetään lähiopetuksena, muilta osin opinnot ovat verkossa.

Opintojaksot

Johdanto lääketieteen perusteisiin 5 op (verkko-/ lähiopetus)
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
Lasten ja nuorten terveys 5 p
Työikäisen terveys 5 op
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op


AY7021916 JOHDANTO LÄÄKETIETEEN PERUSTEISIIN, 5 op
Introduction to Basic Medicine

Aika:  26.11.2018 alkaen, seuraavasti:

ma 26.11. ja ti 27.11. klo 17-20

Luennoitsija:  HTM, TtK Carita Sandell-Kaukonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on
näkemys lääketieteen kehityksestä sekä lääketieteen ja
terveydenhuollon nykypäivän ja tulevaisuuden haasteista. Opiskelija
osaa nimetä keskeiset kansantaudit ja luetella keinoja, miten niitä
voidaan ehkäistä ja hoitaa.
Sisältö: Lääketieteen historia ja terveydenhuollon tulevaisuus,
suomalaisten elintavat, keskeiset kansantaudit, niiden riskitekijät ja ko.
sairauksien ehkäisemisen perusperiaatteet sekä lääkehoidon tarkoitus,
lääkkeiden annostelun ja käytön perusteet.
Content:
Oppimateriaali: 1) Aro A, Mutanen A, Uusitupa M (toim.)
Ravitsemustiede, Duodecim, 2015. 2)Fogelholm M, Vuori I, Vasankari
T, Aittasalo M, Terveysliikunta, Duodecim, 2011 3)Inkinen R, Volmanen
P, Hakoinen S (toim), Turvallinen lääkehoito, Opas
lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa,
THL, 2016. Verkossa:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-
952-302-577-6.pdf?sequence=1 4)Ravitsemushoito. Suositus
sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä
kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010.
Verkossa:
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsem
ushoito_netti_2.painos.pdf 5) Terveyttä ruoasta! Suomalaiset
ravitsemussuositukset 2014. Verkossa:
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsem
ussuositukset_2014_fi_web.3_es.pdf
Toteutustavat: Verkko-opintojakso. Opintojakso voidaan järjestää
yhteistyöoppilaitoksissa myös lähiopetuksena siten, että O-P Ryynäsen
verkkoluennot sisällytetään opetukseen.
Suoritustavat: oppimistehtävät/ tentti


AY7021902 ELIMISTÖN RAKENNE JA TOIMINTA, 4 op
Anatomy and fysiology

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata
ihmisen elimistön rakennetta ja keskeisiä toimintoja
Learning outcomes:
Sisältö: Elinjärjestelmät, aistit, solut ja kudokset
Content:
Oppimateriaali: Nienstedt ym.: Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY,
uusin painos. Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali. Aihepiiriin
valmistavaksi oheismateriaaliksi suositellaan Litmanen, H. ym.: Kunnon
kirja. WSOY, uusin painos.
Toteutustavat: Verkko-opintojakso. Opintojakso voidaan järjestää
yhteistyöoppilaitoksissa myös lähiopetuksena.
Suoritustavat: Verkko-opinnot ja verkkotentti
Opettaja: FT, TtM Tiina Heikkinen (luentotallenteet)


AY7021913 LASTEN JA NUORTEN TERVEYS, 5 op
Health Issues for Children and Youth
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella
asioita, jotka vaikuttavat sikiön ja vastasyntyneen terveyteen ja
hyvinvointiin. Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat lasten ja nuorten
terveyshaasteet sekä keskeisiä keinoja terveyden edistämiseksi.
Opiskelija tuntee lapsen normaalin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
kehityskulun pääpiirteissään.
Learning outcomes:
Sisältö: Lapsen normaali kasvu ja kehitys pääpiirteissään, yleisimmät
lastensairaudet ja murrosiän erityiskysymykset. Lasten ja nuorten
terveyden edistäminen.
Content:
Oppimateriaali:
1). Ylikorkala, O. & Tapanainen J. (toim.): Naistentaudit ja synnytykset.
Avoin yliopisto Opetussuunnitelma 3 (4)
18/12.00.01.00/2018
05.01.2018
Duodecim, 2011 (Taustasairaudet ja raskaus) 2).Rajantie J.,
Heikinheimo M., Renko, M. (toim.): Lastentaudit. Duodecim, 2016.,
3). Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) Lastenneurologia.
Duodecim, 2014 (soveltuvin osin, kappaleet 2-6, 10)
4). Lastenneuvolakäsikirja, saatavissa osoitteessa
https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
Toteutustavat: Verkko-opinnot
Suoritustavat: Verkkoluennot, verkkotentti ja/tai – tehtävät.
Opettaja: lastenlääkäri Katri Backman (luentotallenteet) ja tuutoriopettaja
(ilm. myöhemmin)

AY7021907 TYÖIKÄISEN TERVEYS, 5 op
Health Issues for Adults
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä
tavallisimmat työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät
kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija
oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja
työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä sekä kiiinnostuu
ajankohtaisista työikäisen väestön terveyteen liittyvistä kysymyksistä.
Learning outcomes:
Sisältö: Suomalaisen työikäisen väestön terveydentila,
terveyskäyttäytyminen sekä yleisimmät terveysongelmat ja niihin
vaikuttaminen (Käypä hoito-suositukset). Työn ja elintapojen yhteys
terveyteen.Työkyvyn edistäminen ja työterveyshuollon keskeiset
tehtävät.
Content:
Oppimateriaali: Luentomateriaalin ohella soveltuvin osin seuraava
kirjallisuus:
1). Työ ja terveys Suomessa 2012 -nettikirja 2)..Työstä terveyttä -
nettikirja (soveltuvin osin) 3). Kauhanen, J. ym.: Kansanterveystiede.
WSOY, viimeisin painos
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Suoritustavat: Verkkoluennot ja oppimistehtävät
Opettaja: prof. Kimmo Räsänen, työterveyshuollon kliininen
opettaja Jarmo Heikkinen (luentotallenteet) ja tuutori-opettaja (ilm.
myöhemmin)

AY7020508 VANHUUDEN SAIRAUDET JA LÄÄKEHOIDOT, 6 op
Aging, Morbidity and Medication
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja
toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten
sairauksista sekä lääkehoidon periaatteista.
Learning outcomes:
Avoin yliopisto Opetussuunnitelma 4 (4)
18/12.00.01.00/2018
05.01.2018
Sisältö: Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä.
Yleisimmät sairaudet erityisesti muistisairaudet, verenkiertoelimistön
sairaudet ja DM, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet.
Vanhuksen masennus ja psykoottiset oireet. Hyvän lääkehoidon
periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.
Content:
Oppimateriaali: 1). Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia.
Duodecim, 2013 (tai 2008), soveltuvin osin. 2). Hartikainen, S. &
Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima,
Helsinki, 2008, soveltuvin osin. 3). Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2010,
soveltuvin osin.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Suoritustavat: Verkkoluennot ja lähitentti
Opintojakson johtaja: prof. Eija Lönnroos
Opintojakson opettajat: prof. Eija Lönnroos, LL Kristiina Hongisto ja
muut mahdolliset asiantuntijat
Lisätiedot: Opintojakso kuuluu gerontologian perusopintoihin

Maksut:  kesäyliopiston kurssimaksu 280e + UEF-maksu 220e
yksittäinen kurssi: kesäyliopiston kurssimaksu 75e + UEF-maksu 10e/op

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautuessasi. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot:  
Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski
S-posti:  ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
p. 044 754 5782


Muutokset mahdollisia.