Kurssit

Kohti tutkivaa työtapaa (verkkokurssi), 5 op


Aika
10.1.2023 - 30.6.2023

Hinta
110.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatustiede
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
3.1.2023
Sisältö

Kurssi kuuluu kokonaisuuteen Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) HY, verkkokurssi, 25 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä, kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia, kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja. Hän on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen ja tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssin suoritustapa

luennot 21 t, kirjallisuus ja oppimistehtävä. Opintojakso suoritetaan pienryhmissä. Ryhmän jäsenet saavat opintojaksosta yhteisen arvosanan. Pienryhmät muodostetaan opintojakson ensimmmäisellä lähiopetuskerralla, jolle on ehdoton läsnäolopakko. Opintojakson arvosana muodostuu ryhmätentin (ns. tutkijatentti) ja blogikirjoitusten keskiarvosta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 - ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 - ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 - ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 - on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 - on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Oppimateriaalit

Pakollinen kirjallisuus:

  • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)
    TAI
  • Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.
  • Opettajan ja nimikkotutkijoiden kurssin aikana osoittama materiaali / Annat material enligt forskarnas och föreläsarnas anvisningar

Suositeltava kirjallisuus:

  • Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere.

Arviointi

Opettaja arvioi suoritukset asteikolla 0-5.

Oppimisen ja opetuksen perusteet, kirjallinen työ 5 op

Aikataulu: kevät 2023 tarkempi ilmoitetaan viim. syksyllä 2022

tarkempi kurssikuvaus tulee pian


Maksut


Yksittäisen jakson (5 op) hinta 110 €. (Vaasan kesäyliopiston maksu: 60 euroa + Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 €)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783