Kurssit

Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) HY, verkkokurssi, 25 op


Aika
12.9.2022 - 31.7.2023

Hinta
430.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatustiede
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
5.9.2022
Sisältö

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojaksot

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op (verkkokurssi): 12.9.–23.10.2022

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op (verkkokurssi): 12.10.–13.12.2022

Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op (kirjallinen työ): 11.10.2022–21.3.2023 TAI Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op (verkkokurssi): 27.2.–8.5.2023

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 op (verkkokurssi): 1.9.2022–13.4.2023

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op (verkkokurssi): 6.2.–26.3.2023


Johdatus kasvatustieteisiin 5 op (verkkokurssi)

Aikataulu: 12.9.–23.10.2022

Luennot (verkko-opetus):

ma 12.9. & ke 14.9. klo 17-19.30

ma 19.9. & ke 21.9. klo 17-19.30

ma 26.9. & ke 28.9. klo 17-19.30

ma 3.10. & ke 5.10. klo 17-19.30

HUOM Luentoja ei tallenneta.

Luentopäiväkirjan palautuspäivä su 23.10. (tai 20.11. Jos palautat luentopäiväkirjan vasta toisessa erässä, luovut täydennysmahdollisuudesta).

Sisältö

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kasvatustieteen historiaa ja kehityskulkuja sekä kasvatustieteen peruskäsitteitä. Hän tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja ja osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta.

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja (25 op).

Kurssin suoritustapa: kirjallisuus ja verkkomateriaalit + oppimistehtävä ja työpaja verkossa (OT 115 h + R 20 h).

Esitiedot: ei vaadita edeltäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
 - Tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
 - Tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
 - Tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja
 - Osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta.

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden kandiohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta.
Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.
Opintojakso kuuluu yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan perusopintoihin.
Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien/koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opettaja Tiina Renko

Opetuskieli suomi

Arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty.


Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op, verkkokurssi

Aikataulu: 12.10.–13.12.2022

 • Intensiivisin opiskelu ja ohjaus sijoittuu ajalle ke 12.10.– ma 22.11.2022.
 • Ryhmätehtävä vk 44 (30.10. – 6.11.2022). Vahvista osallistumisesi Moodlessa viimeistään ke 26.10.2022.
 • Tehtäviä palautetaan kurssin edetessä. Esseen palautus viimeistään ma 22.11. TAI ti 13.12.2022.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin välisten suhteiden tarkasteluun. Opiskelija tutustuu myös kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen monitieteisyyteen sekä tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi opiskelija pohtii sitä, millaisia seurauksia erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on kasvatusta ja koulutusta koskevien tavoitteiden, rakenteiden, ongelmanasettelun ja ratkaisuyritysten kuten myös tutkimuskysymysten muodostumiselle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja (25 op).

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan luentokurssilla ja siihen sisältyvillä kirjallisilla tehtävillä. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luentokurssilla käsiteltyjen sisältöjen hallintaa.

Lisätiedot

Opintojakso sopii kaikille kasvatustieteiden opinnoista kiinnostuneille.

Oppimateriaalit

 • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013 (myös 2006 ja 2000 painokset käyvät). Kasvatussosiologia. Luvut 1–6. (saatavilla myös e-kirjana)
 • Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J.(toim.) 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset: Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Lisäksi opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa tieteellisistä aikakauslehdistä ja teoksista ajankohtaisia artikkeleita, esim. teoksesta Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.). 2005. Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden kandiohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta.
Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.
Opintojakso kuuluu yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan perusopintoihin.
Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien/koulutusohjelmien opiskelijoille.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen ryhmä- tai yksilötyöhön, jossa arvioidaan kuinka hyvin opiskelija tunnistaa kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Opettaja: Eeva-Leena Onnismaa

Opetuskieli: suomi


Oppimisen ja opetuksen perusteet, 5 op, kirjallinen työ TAI  verkkokurssi

Aikataulut:

Oppimisen ja opetuksen perusteet, kirjallinen työ 5 op: 11.10.2022–21.3.2023

Voit aloittaa kurssin joustavasti, oppimistehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät:

 • ti 22.11.2022
 • ti 10.1.2023
 • ti 21.3.2023

Mukaan voit ilmoittautua 21.2.2023 saakka, mutta huomioithan tuolloin, ettei palautuspäiviä ole enää kuin yksi käytettävissä. Oppimistehtävän voi palauttaa palautuspäivien puitteissa itselleen sopivana ajankohtana, mutta opettaja arvioi ne aina palautuspäivien mukaisissa erissä.

TAI

Oppimisen ja opetuksen perusteet, verkkokurssi 5 op: 27.2.–8.5.2023

Luennot:

ti 28.2.2023     16.30–18.00    

ti 7.3.2023        16.30–18.00    

ti 14.3.2023     16.30–18.00    

ti 21.3.2023     16.30–18.00

Luento-osuudet tallennetaan, mutta osallistuminen on suositeltavaa, sillä keskusteluja ja kysymyksiä ei tallennetta.

 • Ryhmien kokoontumisajat (ilmoittaudu yhteen ryhmään Moodlessa viimeistään 28.2.):

Ryhmä 1 1.3.–12.4. keskiviikkoisin klo 16.30–18.00

Ryhmä 2 2.3.–13.4. torstaisin klo 14.00–15.30
Ryhmä 3 2.3.–13.4. torstaisin klo 16.30–18.00
Ryhmä 4 3.3.–14.4. perjantaisin klo 14.00-15.30
Ryhmä 5 3.3.–14.4. perjantaisin klo 16.30–18.00

Ryhmätapaamisia (2 t) on viikoittain, yhteensä 6 kertaa. Pääsisäisviikolla ei ryhmätapaamisia. Niissä keskustellaan kurssin aiheista, tehdään pieniä Moodleen palautettavia ryhmätehtäviä sekä ideoidaan yksilöllisesti tehtäviä lopputöitä. Ryhmiin osallistuminen on pakollista. Kahdella ryhmäkerralla opettaja on mukana.

 • Oppimistehtävän palautus: viim. 24.4. tai 8.5. (palauttamalla oppimistehtävän myöhemmässä erässä luovut uusintamahdollisuudesta).

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden kandiohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta.
Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.
Opintojakso kuuluu yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan perusopintoihin.
Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien/koulutusohjelmien opiskelijoille.

Sisältö

Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään tai kuulusteluun.

Suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa luentokurssilla ja siihen sisältyvillä kirjallisilla tehtävillä tai erillisellä kirjallisuustentillä. Suositellaan, että opintojakso suoritetaan luentokurssilla ja siihen sisältyvillä kirjallisilla tehtävillä. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luentokurssilla käsiteltyjen sisältöjen hallintaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset ja niiden merkitykseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Oppimateriaalit

Luento-opetuksen kirjallisuus:

 • Sawyer, K. (Ed.) (2014). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences.2nd ed. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139519526. Luvut 1, 2, 5, 14, 18, 20, 26, 31, 33, 35, 36.
 • Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Kirjallisuuskuulustelun kirjallisuus:


Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 op (verkkokurssi)

Aikataulu: 1.9.2022–13.4.2023

Oppimistehtävien vaihtoehtoiset palautuspäivät:

 • 29.9.2022
 • 8.11.2022
 • 31.1.2023
 • 13.4.2023

Sisältö

Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: oppiminen työssä, organisaatioiden oppiminen, oppiminen verkostoissa, asiantuntijuus.

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja (25 op).

Kurssin suoritustapa: luentotallenteet, verkkokeskustelut, kirjallisuus, oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Opettaja Kirsi Kallio

Opetuskieli suomi

Arviointi opettaja arvioi suoritukset asteikolla 0-5.


Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op (verkkokurssi)

Aikataulu: 6.2.–26.3.2023

Kirjallisuus sekä Moodle-ympäristöstä löytyvät videotallenteet ja oppimistehtävät. Opintojakson suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua noin 19 tuntia viikossa seitsemän viikon ajan.

Opiskelija voi suorittaa osan oppimistehtävistä itse valitsemansa aikataulun mukaan opintojakson ajankohdan puitteissa. Osassa tehtävistä on ennalta määritelty palautuspäivämäärä.

Arvioitavan oppimistehtävän palautus:

- su 26.3. klo 23.59 mennessä TAI

- 7.6. klo 23.59 mennessä. Jos palautat oppimistehtävän vasta toisessa erässä, luovut täydennys- ja korotusmahdollisuudesta).


Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä, kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia, kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja. Hän on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen ja tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja (25 op).

Kurssin suoritustapa: luennot 21 t, kirjallisuus ja oppimistehtävä. Opintojakso suoritetaan pienryhmissä. Ryhmän jäsenet saavat opintojaksosta yhteisen arvosanan. Pienryhmät muodostetaan opintojakson ensimmmäisellä lähiopetuskerralla, jolle on ehdoton läsnäolopakko. Opintojakson arvosana muodostuu ryhmätentin (ns. tutkijatentti) ja blogikirjoitusten keskiarvosta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 - ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 - ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 - ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 - on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 - on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Oppimateriaalit

Pakollinen kirjallisuus:

 • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)
  TAI
 • Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.
 • Opettajan ja nimikkotutkijoiden kurssin aikana osoittama materiaali / Annat material enligt forskarnas och föreläsarnas anvisningar

Suositeltava kirjallisuus:

 • Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere.

Arviointi

Opettaja arvioi suoritukset asteikolla 0-5.

Oppimisen ja opetuksen perusteet, kirjallinen työ 5 op

Aikataulu: kevät 2023 tarkempi ilmoitetaan viim. syksyllä 2022

tarkempi kurssikuvaus tulee pian


Maksut


Koko kokonaisuus (25 op): 450 € (Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 200€ + HY-maksu 250€)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783