Kurssit

Erityispedagogiikka perusopinnot (2019-2020) JY, 25 op


Aika
1.10.2019 - 31.7.2020

Hinta
490.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Erityispedagogiikka
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
31.12.2019
Luennoitsija
Erja Honkamaa, Sanna Alarautalahti, Pekka Matilainen
Sisältö

Opintojen kuvaus

Opintojen tavoitteena on tarjota valmiuksia erilaisuuden ymmärtämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohtaamiseen, varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen saakka. Kyseessä on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka teoreettinen perusta löytyy kasvatus- ja yhteiskuntatieteistä, psykologiasta sekä lääketieteen eräistä osa-alueista. Erityispedagogiikka etsii pedagogisia ratkaisuja kaikkien ihmisten oppimisen ja osallistumisen mahdollistamiseksi kehittämällä erilaisia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytänteitä. Keskeisiä lähtökohtia ovat esimerkiksi yksilöllisyys, joustavuus, perhelähtöisyys ja moniammatillisuus. 

Opetus järjestetään monimuoto-opetuksena. Opiskelu on pääosin etäopiskelua. Lähiopetuksena toteutetaan Erityispedagogiikan perusteet-jakson luennot, jotka järjestetään syyslukukaudella vuonna 2019. Muut opintojaksot suoritetaan oppimistehtävinä itsenäisesti opiskellen. Muita oppimistapoja ovat esim. verkkotehtävät, verkkotentit ja ryhmätyöskentely tuutoriryhmässä. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset. 
 
Opiskelija voi halutessaan suorittaa myös yksittäisiä jaksoja mielenkiintonsa mukaan ja mahdollisesti täydentää myöhemmin suorituksensa perusopintokokonaisuudeksi. Esimerkiksi Erityispedagogiikan perusteet (5 op) voi olla tällainen jakso, jossa opiskelija tutustuu erityispedagogiikan sisältöihin ja saa kokonaiskuvan perusopinnoista. 

Opintojen alussa pidetään perehdytystilaisuus, jossa kerrotaan opintojen sisällöistä ja toteutuksesta. 
 
Opintoihin ilmoittautunut opiskelija saa verkossa olevan, sähköisen opiskeluoppaan, joka tukee opintoja ja sisältää myös kirjallisten yksilövastausten tehtävänannot. Opintojen alussa ja aikana opiskelija saa opintokirjeitä, jotka lähetään sähköpostitse.  Opintoja tukee myös verkkoympäristö Moodle, jossa on tietoa opintojen toteutuksesta ja aikatauluista. Opiskelija saa opintojen alussa oman Moodle-tunnuksen. 

Opiskeluun tukee myös tuutoriryhmän toiminta, jonka ideana on hyödyntää ryhmässä oppimisen edut. Tuutoritoimintaan osallistuminen on välttämätön osa opiskelua ja merkittävästi tukee sitä.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat mm. lisä- ja täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja opetustyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Opinnot eivät edellytä aikaisempia opintoja ja sopivat siten kaikille, joilla on kiinnostusta oppia perustietoja erityispedagogiikasta. 

Tavoitteet

Opintojen tavoitteena on tarjota valmiuksia erilaisuuden ymmärtämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohtaamiseen, varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen saakka. Kyseessä on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka teoreettinen perusta löytyy kasvatus- ja yhteiskuntatieteistä, psykologiasta sekä lääketieteen eräistä osa-alueista. Erityispedagogiikka etsii pedagogisia ratkaisuja kaikkien ihmisten oppimisen ja osallistumisen mahdollistamiseksi kehittämällä erilaisia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytänteitä. Keskeisiä 
lähtökohtia ovat esimerkiksi yksilöllisyys, joustavuus, perhelähtöisyys ja moniammatillisuus. 

Osaamistavoitteet

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:
- määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
- hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
- eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
- kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita 

Opintojaksot

ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)
ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)
ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)
ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Opetusohjelma


Infotilaisuus 

Aika: 1.10.2019 klo 17.30 
Paikka
Hietalahden koulu (Vaasa, Ravikatu 9)

Osallistujia pyydetään kokoontumaan Hietalahden koulun pihalle, missä teitä odottaa Erja.

Paikalla on tuutori, erityisopettaja KM Erja Honkamaa ja erityispedagogiikan yliopiston opettaja Pekka Matilainen.
Esitellään opintojen sisältöä, keskustellaan ryhmäohjauksesta ja sovitaan tuutoriryhmän kokoontumisajoista.

ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)

Aika

Ti 8.10.2019 klo 17.30-20.45
Ke 23.10.2019 klo 17.30-20.45
To 7.11.2019 klo 17.30-20.45
Ti 12.11.2019 klo 17.30-20.45
To 28.11.2019 klo 17.30-20.45

Paikka: F249, 2. krs, Fabriikki, Vaasan yliopisto (Vaasa, Yliopistoranta, 10)

Luennoitsija: erityisopettaja, KM Sanna Alarautalahti 

Opintojakson sisältö:

- erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet
- erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia
- erityispedagogiikan alan suuntaukset
- erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset.

Osaamistavoitteet:

- esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
- määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja lähitieteitä
- eritellä erityispedagogiikan alaan vaikuttavia kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
- kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
- hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä.

Suoritustapa:

Jaksoon sisältyy luennon ennakkotehtävä (jaetaan ennen opintoja) sekä 20 tuntia luentoja. Luentojen suoritustapa ohjeistetaan tarkemmin luentosarjan alussa. 

Kirjallisuus:

1.Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit. Näkökulmia vammaistutkimukseen. Kehitysvammaliitto.
2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2009. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit.

ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettuasi osaat:

• kuvailla erilaisia erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä
• jäsentää yhteistyöverkostoja
• tunnistaa tukijärjestelmät ihmisen elämänkulun eri vaiheissa
• löytää keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä. 

Opintojakson sisältö:

erityiskasvatuksen toimintaympäristöt, tukijärjestelmät, lainsäädäntö, yhteistyöverkostot

Suoritustapa: Ryhmäsuoritus ja oppimistehtävä

ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettusi osaat: 

• eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen yhdistyviä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
• tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteitasi, tunteitasi ja kokemuksiasi               
• jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä

Opintojakson sisältö:
• vammaisuus
• moninaisuus
• toiseus
• eettisyys
• ammatillinen kasvu

SuoritustapaRyhmäsuoritus ja oppimistehtävä

ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettusi osaat: 

• tunnet erityyppisten oppimisen ongelmien keskeiset piirteet ja ongelmien syytaustat
• ymmärrät erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen ja oppimisedellytysten yksilöllistä vaihtelua
• tunnet erilaiset arvioinnin tavoitteet ja arviointitavat sekä arvioinnin roolin oppimisen ja opetuksen tukena

Opintojakson sisältö:

• oppimisvaikeudet
• tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat
• käytöshäiriöt
• kehitysvammaisuus
• kielen kehityksen vaikeudet
• autismin kirjo
• arviointi yksilöllisten haasteiden tunnistamisessa ja tukemisessa
• arvioinnin tavoitteet

SuoritustapaTentti tai oppimistehtävä

ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettusi: 

• ymmärrät portaittaisten tuen mallien perustelut ja tausta-ajattelun
• tunnet näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
• osaat käsitteellistää kohdennettua oppimisen tukea interventiona
• tunnet joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia

Opintojakson sisältö:

• portaittainen tuki oppimisessa
• näyttöön perustuvat tuen periaatteet
• yksilöllisen tuen keinot
• ryhmässä toteutettava tuki
• eriyttäminen
• yksilöllistäminen
• joustava ryhmittely

Suoritustapa: verkkotehtävä

HUOM: muutokset mahdollisia.

 

Maksut


Koko kokonaisuus (25 op): 490 €
Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 340€ + JY-maksu 150€

Yksittäinen jakso (5 op): 125 € 
Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 75 € + JY-maksu 50 € (10€/opintopiste)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783