Kurssit

Erityispedagogiikka perusopinnot (2018-2019) JY, 25 op


Aika
13.11.2018 - 31.7.2019

Hinta
480.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Erityispedagogiikka
Paikka
Toimipaikka avoin
Viimeinen ilmoittautuminen
30.8.2019
Luennoitsija
Eija Huttunen, Sanna Alarautalahti, JY-opettajat
Sisältö

Opintojen aloitus siirtyy mahdollisesti syksyyn 2019, tarkempi aikataulu ilmoitetaan tässä myöhemmin.

Paikka:  Hietalahden koulu, Ravikatu 9, Vaasa, sisäänkäynti A.


Paikalla on tuutori, erityisopettaja KM Eija Huttunen.
Esitellään opintojen sisältöä, keskustellaan ryhmäohjauksesta ja sovitaan tuutoriryhmän kokoontumisajoista, kokoontumiset pidetään myös Hietalahden koulun tiloissa.

Opintojen kuvaus:

Opinnot sopivat mm. lisä- ja täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja opetustyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle,
jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Opinnot eivät edellytä aikaisempia opintoja ja sopivat siten kaikille, joilla on
kiinnostusta oppia perustietoja erityispedagogiikasta. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset.

Opintojen tavoitteena on tarjota valmiuksia erilaisuuden ymmärtämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohtaamiseen,
varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen saakka. Kyseessä on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka teoreettinen perusta löytyy kasvatus- ja
yhteiskuntatieteistä, psykologiasta sekä lääketieteen eräistä osa-alueista. Erityispedagogiikka etsii pedagogisia ratkaisuja kaikkien ihmisten
oppimisen ja osallistumisen mahdollistamiseksi kehittämällä erilaisia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytänteitä. Keskeisiä
lähtökohtia ovat esimerkiksi yksilöllisyys, joustavuus, perhelähtöisyys ja moniammatillisuus.
Opetus järjestetään monimuoto-opetuksena. Opiskelu on pääosin etäopiskelua. Lähiopetuksena toteutetaan Erityispedagogiikan perusteet
-jakson luennot, jotka järjestetään syyslukukaudella 2018. Muut opintojaksot suoritetaan oppimistehtävinä itsenäisesti opiskellen. Muita
oppimistapoja ovat esim. verkkotehtävät, verkkotentit ja ryhmätyöskentely tuutoriryhmässä.

Opiskelija voi halutessaan suorittaa myös yksittäisiä jaksoja mielenkiintonsa mukaan ja mahdollisesti täydentää myöhemmin suorituksensa
perusopintokokonaisuudeksi. Esimerkiksi Erityispedagogiikan perusteet (5 op) voi olla tällainen jakso, jossa opiskelija tutustuu
erityispedagogiikan sisältöihin ja saa kokonaiskuvan perusopinnoista.

 

ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)
 

Aika:  14.11., 20.11.,3.12., 9.1., 17.1.  (klo 17.15-20.30)

Luennoitsija:  erityisopettaja, KM Sanna Alarautalahti
 
Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettuasi osaat:
• esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
• määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja lähitieteitä
• eritellä erityispedagogiikan alaan vaikuttavia kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
• kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
• hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä
 
Sisältö:
• erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet
• erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia
• erityispedagogiikan alan suuntaukset
• erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset
 
 
ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)
 
Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettuasi osaat:
• kuvailla erilaisia erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä
• jäsentää yhteistyöverkostoja
• tunnistaa tukijärjestelmät ihmisen elämänkulun eri vaiheissa
• löytää keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä. 
 
Sisältö:
• erityiskasvatuksen toimintaympäristöt, tukijärjestelmät, lainsäädäntö, yhteistyöverkostot
 
 
ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
 
Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettusi osaat: 
• eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen yhdistyviä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
• tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteitasi, tunteitasi ja kokemuksiasi               
• jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä
 
Sisältö:
• vammaisuus
• moninaisuus
• toiseus
• eettisyys
• ammatillinen kasvu
 
ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)
 
Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettusi: 
• tunnet erityyppisten oppimisen ongelmien keskeiset piirteet ja ongelmien syytaustat
• ymmärrät erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen ja oppimisedellytysten yksilöllistä vaihtelua
• tunnet erilaiset arvioinnin tavoitteet ja arviointitavat sekä arvioinnin roolin oppimisen ja opetuksen tukena
 
Sisältö:
• oppimisvaikeudet
• tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat
• käytöshäiriöt
• kehitysvammaisuus
• kielen kehityksen vaikeudet
• autismin kirjo
• arviointi yksilöllisten haasteiden tunnistamisessa ja tukemisessa
• arvioinnin tavoitteet
 
 
ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)
 
Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettusi: 
• ymmärrät portaittaisten tuen mallien perustelut ja tausta-ajattelun
• tunnet näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
• osaat käsitteellistää kohdennettua oppimisen tukea interventiona 
• tunnet joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia
 
Sisältö:
• portaittainen tuki oppimisessa
• näyttöön perustuvat tuen periaatteet
• yksilöllisen tuen keinot
• ryhmässä toteutettava tuki
• eriyttäminen
• yksilöllistäminen
• joustava ryhmittely
 
 
Maksut:  kesäyliopiston kurssimaksu 400e + JY-maksu 80
yksittäien jakso: kesäyliopiston kurssimaksu 75e + JY-maksu 10e/op
 
Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautuessasi. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.
 
Lisätiedot:  
info@vaasankesayliopisto.fi
 

Muutokset mahdollisia.