Kurssit

ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu, 5 op


Aika
2.3.2020 - 31.3.2020

Hinta
125.00 €
Hintaan sisältyy avoimen yliopiston perimä opintomaksu 75.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Erityispedagogiikka
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
2.3.2020
Luennoitsija
Erja Honkamaa
Sisältö

 - vammaisuus
 - moninaisuus
 - toiseus
 - eettisyys
 - ammatillinen kasvu

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettusi osaat

 - eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen yhdistyviä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
 - tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteitasi, tunteitasi ja kokemuksiasi
 - jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä

Opiskelutapa

Ryhmäsuoritus tuutoriryhmässä ja oppimistehtävä

Oppimateriaalit (Lähteiden saatavuutta on tuettu Moodlessa)

Vammaisuus käsitteellisenä ja kokemuksellisena ilmiönä:
1. Liimakka, S. 2014. Kokemus, tieto ja kokemustieto – esimerkkinä autismi. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus.
Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 162–177.
2. Vehmas, S. 2005 tai uudempi. Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. Saatavilla e-kirjana.
Toiseuden ja osallisuuden kokeminen:
3. Gissler, M., Kekkonen, M., Känkänen, P., Muranen, P. & Wrede-Jäntti, M. 2014. Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot -vuosikirja 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Asenteet, ennakkoluulot ja syrjintä:
4. Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Asenteet, päätöksenteko ja käyttäytymisen muutos (luku 10). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus
sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Tulossa elokuussa e-kirjana.
5. Seppälä, T. ym. 2014. Koettu oikeudenmukaisuus ja syrjintä. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 248–292.
6. Staerklé, C. & Green, E. G. T. 2014. Ryhmäkeskeisyydestä moniarvoisuuteen: ryhmienvälinen reflektiivinen tieto. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu,tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 92–110.
7. Solares, E. & Liebkind, K. 2012. Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin
vaikuttaminen. Psykologia 47 (5-6), 357–368.TAI Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Ennakkoluuloisuus ja ryhmien väliset suhteet (luku 14). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos.Tulossa elokuussa e-kirjana.

Eettisyys, huolenpito ja valtaistaminen:
8. Juujärvi, S., Myyry, L. & Pesso, K. 2007 tai uudempi. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi. Luvusta 6 sivut 185–212 sekä
luvusta 7 sivut 213–248.
9. Sulander, J., Myyry, L. & Helkama, K. 2014. Valtaorientaatio ja epäoikeudenmukaisuuden uhrin havaitseminen. Psykologia 49 (5), 355–369.
 

Maksut


ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op) jakso: 125 € 

Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 75 € + JY-maksu 50 € (10€/opintopiste)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783