Kurser

Proseminaari, erityispedagogiikka (8 op) TY, 8 sp


Tidpunkt
1.9.2023 - 28.6.2024

Pris
220.00 €

Kursinformation

Ämne
Specialpedagogik
Utrymme
Verkkokurssi
Sista anmälningsdatum
25.8.2023
Innehåll

Proseminaari, erityispedagogiikka (8 op) syksy 2023 kuuluu kokonaisuuteen Erityispedagogiikan aineopinnot (TY) 35 op

Tavoitteet

Opiskelija

 •  - tuntee kasvatustieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee toteuttamaan ne
 •  - osaa asettaa mielekkään tutkimusongelman
 •  - osaa hankkia tutkimusaineiston sekä analysoida ja tulkita sitä
 •  - osaa tieteellisen kirjoittamisen, tutkimusten arvioinnin ja tieteellisen keskustelun perustaitoja

Sisältö

 •  - kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset ja metodiset perusteet   
 •  - aiheen valinta ja rajaus 
 •  - tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen
 •  - aineiston hankinta ja tulosten analyysi
 •  - tieteellinen raportointi sekä kritiikki (opponointi) ja keskustelu  

Suoritustavat

Tutkielma, Seminaari

Tutkielma tehdään yksilö- tai parityönä. Lähipäivän luento- ja pienryhmäopetuksessa, verkko-opetuksessa sekä palauteseminaarissa on osallistumisvelvollisuus. Erityispedagogiikan tai aikuiskasvatustieteen aineopinnot suorittanut vapautuu luennoista. 

Aikataulu ja toteutustavat

Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 7 t (ohjaavat opettajat), Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 12 t (tuutorit), Seminaari (ohjaavat opettajat)
Viikko 38       Opintoryhmä
Viikko 39       Ideapaperin palautus 25.9.2023 mennessä.
Viikko 40       Tutkimusaiheiden käsittely verkkotyöskentelynä (osallistumisvelvollisuus).
Viikot 41–44  Itsenäinen opiskelu ja opintoryhmä tuutorin kanssa sovitulla viikolla.
Tutkimussuunnitelman palautus 30.10.2023 mennessä tai ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan.
Viikko 45       Proseminaarien tutkimussuunnitelmien käsittely ohjaavan opettajan kanssa sovittavan aikataulun mukaan. (osallistumisvelvollisuus, verkko-oppimisympäristö).
Viikot 46–      Itsenäinen opiskelu ja kaksi opintoryhmää tuutorin kanssa sovituilla viikoilla sekä palauteseminaari kevätlukukaudella 2024 ryhmän ja ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan (osallistumisvelvollisuus, verkko-oppimisympäristö).

HUOM Itsenäinen ja ohjattu työskentely jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle.
Syyslukukausi: Johdantoluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, aineiston hankinta.
Kevätlukukausi: Aineiston analyysi, raportointi ja tutkimuksen esittäminen, opponointi sekä osallistuminen oman ja muiden tutkielmien pohjalta käytävään keskusteluun.

Arviointi 

0–5

Edeltävät opinnot

 1. Laadulliset tutkimusmenetelmät ja Määrällisen tutkimuksen perustaidot -opintojaksojen suorittaminen ennen proseminaariin aloittamista tai viimeistään sen aikana.
 2. Lisäksi aineopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään kaksi opintojaksoa. 

Oppimateriaali

Oheislukemistona käytetään:

1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä. JA
2. Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2020. 2. täydennetty ja uudistettu painos. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. (saatavissa verkosta) JA
3. Eskola, J. & Suoranta, J. 2008 tai vanhempi vastaava painos. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.  TAI Syrjäläinen, E., Eronen, A. & Värri, V.-M.     (toim.) 2007. Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press.

Maksut


 • Kurssin hinta: 220 € (Opintomaksuun sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 80 € ja Vaasan kesäyliopiston maksu 140 €)

  Turun avoimen yliopiston hallintomaksu maksetaan opintojen alkaessa, saat ohjeistuksen kesäyliopistosta noin viikkoa ennen opintojakson alkua.

 • Voit maksaa Vaasan kesäyliopiston kurssimaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja


koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780