Kurser

Erityispedagogiikka perusopinnot (25 op) JY 2024-2025, 25 sp


Tidpunkt
7.10.2024 - 31.7.2025

Pris
495.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Specialpedagogik
Utrymme
Vaasa
Sista anmälningsdatum
27.9.2024
Innehåll

Opintojen kuvaus

Opintojen tavoitteena on tarjota valmiuksia erilaisuuden ymmärtämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohtaamiseen, varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen saakka. Kyseessä on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka teoreettinen perusta löytyy kasvatus- ja yhteiskuntatieteistä, psykologiasta sekä lääketieteen eräistä osa-alueista. Erityispedagogiikka etsii pedagogisia ratkaisuja kaikkien ihmisten oppimisen ja osallistumisen mahdollistamiseksi kehittämällä erilaisia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytänteitä. Keskeisiä lähtökohtia ovat esimerkiksi yksilöllisyys, joustavuus, perhelähtöisyys ja moniammatillisuus. Opetus järjestetään monimuoto-opetuksena verkko-opetuksena.

Opiskelija voi halutessaan suorittaa myös yksittäisiä jaksoja mielenkiintonsa mukaan ja mahdollisesti täydentää myöhemmin suorituksensa perusopintokokonaisuudeksi. Esimerkiksi Erityispedagogiikan perusteet (5 op) voi olla tällainen jakso, jossa opiskelija tutustuu erityispedagogiikan sisältöihin ja saa kokonaiskuvan perusopinnoista. 

Opintojen alussa pidetään perehdytystilaisuus, jossa kerrotaan opintojen sisällöistä ja toteutuksesta.
 
Opintoihin ilmoittautunut opiskelija saa verkossa olevan, sähköisen opiskeluoppaan, joka tukee opintoja ja sisältää myös kirjallisten yksilövastausten tehtävänannot. Opintojen alussa ja aikana opiskelija saa opintokirjeitä, jotka lähetään sähköpostitse.  Opintoja tukee myös verkkoympäristö Moodle, jossa on tietoa opintojen toteutuksesta ja aikatauluista. Opiskelija saa opintojen alussa oman Moodle-tunnuksen. 

Opiskeluun tukee myös tuutoriryhmän toiminta, jonka ideana on hyödyntää ryhmässä oppimisen edut. Tuutoritoimintaan osallistuminen on välttämätön osa opiskelua ja merkittävästi tukee sitä.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat mm. lisä- ja täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja opetustyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Opinnot eivät edellytä aikaisempia opintoja ja sopivat siten kaikille, joilla on kiinnostusta oppia perustietoja erityispedagogiikasta. 

Tavoitteet

Opintojen tavoitteena on tarjota valmiuksia erilaisuuden ymmärtämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohtaamiseen, varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen saakka. Kyseessä on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka teoreettinen perusta löytyy kasvatus- ja yhteiskuntatieteistä, psykologiasta sekä lääketieteen eräistä osa-alueista. Erityispedagogiikka etsii pedagogisia ratkaisuja kaikkien ihmisten oppimisen ja osallistumisen mahdollistamiseksi kehittämällä erilaisia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytänteitä. Keskeisiä
lähtökohtia ovat esimerkiksi yksilöllisyys, joustavuus, perhelähtöisyys ja moniammatillisuus. 

Osaamistavoitteet

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

 - kuvata ja määritellä erityispedagogiikan tieteenalana ja toimintana
 - tunnistaa ja käyttää erityispedagogisen tiedon lähteitä hyödyntäen myös yliopiston tarjoamia digitaalisia resursseja

Opintojaksot

ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)
ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)
ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)
ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Paikka

Opinnot verkossa, ryhmänohjaus (tuutortapaamiset) lähitapaamisena Vaasassa (paikasta ja aikataulusta tuutori sopii erikseen ryhmän kanssa opintojen alkaessa)


Opetusohjelma


Infotilaisuus 

Lokakuun 2024 alkupuoli, (tarkemmin aika ilmoitetaan elokuussa 2024)

Esitellään opintojen sisältöä, keskustellaan ryhmäohjauksesta ja sovitaan tuutoriryhmän kokoontumisajoista.

ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)

Paikka: verkossa

Opintojakson sisältö:

 •  - erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet, 
 •  - erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia, 
 •  - erityispedagogiikan alan suuntaukset, 
 •  - erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset, 
 •  - inklusiivinen opetus

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 •  - esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
 •  - määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja tuntee alan lähitieteet
 •  - eritellä erityispedagogiikan alan kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
 •  - kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
 •  - hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä

Suoritustapa:

Jaksoon sisältyy luennon ennakkotehtävä (jaetaan ennen opintoja) sekä 20 tuntia luentoja. Luentojen suoritustapa ohjeistetaan tarkemmin luentosarjan alussa. 

Kirjallisuus:

 • 1. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit.
 • 2. Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)

Opintojakson sisältö:

 •  - erityiskasvatuksen toimintaympäristöt, 
 •  - tukijärjestelmät, 
 •  - lainsäädäntö, 
 •  - yhteistyöverkostot

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 •  - kuvailla erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä elämänkulun eri vaiheissa
 •  - jäsentää erityiskasvatuksen yhteistyöverkostoja
 •  - tunnistaa tukijärjestelmät elämänkulun eri vaiheissa
 •  - soveltaa keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä

SuoritustapaRyhmäsuoritus ja oppimistehtävä

Oppimateriaalit:

 1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Johdantoluku s. 15–54 sekä vähintään kaksi muuta lukua oppimistehtävän teemoihin liittyen. (E-kirja)
 2. Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkaisemassa. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI Pihlaja, P. & Viitala, R. 2019. Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus 
 3. Finlex verkkosivut (http://www.finlex.fi)
 4. Vapaavalintaiset artikkelit (3 kpl)

ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)

Opintojakson sisältö:
 - vammaisuus
 - moninaisuus
 - toiseus
 - eettisyys
 - ammatillinen kasvu

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 - vertailla vammaisuuden eri määritelmiä ja teoreettisia näkökulmia,
 - eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä,
 - tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteita, tunteita ja kokemuksia
 - jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
 - arvioida oman toimintansa vaikutuksia toisen ihmisen osallisuuteen ja toimijuuteen

SuoritustapaRyhmäsuoritus ja oppimistehtävä

Oppimateriaalit:

 1. Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Asenteet, päätöksenteko ja käyttäytymisen muutos (luku 10). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.
 2. Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Ennakkoluuloisuus ja ryhmien väliset suhteet (luku 14). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.
 3. Seppälä, T. ym. 2014. Koettu oikeudenmukaisuus ja syrjintä. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 248–292. Saatavilla verkossa.
 4. Vehmas, S. 2009. Vammaisuuden ontologia ja politiikka: Realismin ja konstruktionismin väistämätön liitto. Kasvatus 40 (2), 111–120. http://elektra.helsinki.fi/se/k/0022-927-x/40/2/vammaisu.pdf
 5. Zacheus, T., Kalalahti,M., Varjo, J., Saarinen, M., Jahnukainen, M., Mäkelä, M-L. & Kivirauma, J. 2017. Yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaamisen ja rasismin kokemukset. Terra 128 (1), 3–15. https://www.versuslehti.fi/wp-content/uploads/Terra_Yl%C3%A4kouluik%C3%A4isten-syrjinn%C3%A4n-kiusaamisen-ja-rasismin-kokemukset.pdf TAI Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) 2019. Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Luku 6 (s. 137-169) tai luku 7 (s. 170-199).
 6. K. Tirri & E. Kuusisto. 2019. Opettajan ammatti-etiikkaa oppimassa. Helsinki: Gaudeamus. Luku 2 (Opettajan eettinen ammatti, s. 13-40) ja luku 3 (Opettajan ammatillinen kehittyminen, s. 41-60).

ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)

Opintojakson sisältö:

 - erilaiset oppimisen, osallisuuden ja käyttäytymisen haasteet (mm. luki, matematiikka, tarkkaavuus, autismikirjo),
 - tuen tarpeiden arviointi ja tukikeinot yksilöllisen osallisuuden ja oppimisen mahdollistajina

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 •  - tuntee erityyppisten oppimisen vaikeuksien keskeiset piirteet ja niiden syytaustat,
 •  - ymmärtää erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen, oppimisedellytysten ja osallisuuden yksilöllistä vaihtelua,
 •  - tuntee erilaisia arvioinnin tavoitteita ja arviointitapoja sekä niihin pohjautuvia tukikeinoja oppimisessa ja osallisuudessa

SuoritustapaTentti tai oppimistehtävä

Oppimateriaalit:

 1. Oppimisen vaikeudet. 2019. Toim. T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen. (soveltuvin osin). Saatavilla e-kirjana.
 2. Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Opintojakson sisältö:

 •  - portaittainen tuki oppimisessa, 
 •  - RTI-malli, 
 •  - näyttöön perustuvat tuen periaatteet, 
 •  - interventiot, 
 •  - yksilöllisen tuen keinot, 
 •  - ryhmässä toteutettava tuki, 
 •  - eriyttäminen, 
 •  - yksilöllistäminen, 
 •  - joustava ryhmittely

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 •  - ymmärtää portaittaisten tuen mallien perustelut ja käytänteet
 •  - tuntee näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
 •  - ymmärtää interventiot oppimisen kohdennetun tuen työkaluina
 •  - tuntee joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia

Suoritustapa: verkkotehtävä

Oppimateriaalit

 1. Oppimisen vaikeudet. 2019. Toim. T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen. (soveltuvin osin). Saatavilla e-kirjana.
 2. Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

HUOM: muutokset mahdollisia.

 

Maksut


Koko kokonaisuus (25 op): 495 €

Yksittäinen jakso (5 op): 135 € 

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780