Kurser

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op, HY (verkko-opinnot), 5 sp


Tidpunkt
1.11.2022 - 9.1.2023

Pris
160.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Pedagogik
Utrymme
Vaasa
Sista anmälningsdatum
25.10.2022
Innehåll

Kurssi kuuluu kokonaisuuteen Esi- ja alkuopetus perusopinnot 25 op, HY (verkko-opinnot), 25 op

Aikataulu

1.11.2022 – 9.1.2023

Luennot:
ti 1.11. klo 17.00-18.30
ti 8.11. klo 17.00-18.30
to 10.11. klo 16.30-20.00

ti 22.11. klo 17.00-18.30
to 24.11. klo 16.30-20.00

Tehtävien palautuspäivämäärät ilmoitettu Moodlessa.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojaksolla on kaksi aihealuetta, monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka.

Monikulttuurisuus. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• tuntee ja osaa käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä
• kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioiden
• ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
• ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa
• kykenee tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä.

Erityispedagogiikka. Opintojakson suoritettuaan opiskelijaopiskelija ymmärtää:

• havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
• oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja.
• lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen.
• opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
• vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.

Opintojakson sisältö

Monikulttuurisuuden osuudessa käsitellään:
• esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista sosiokulttuurisessa viitekehyksessä
• lapsen yksilöllisten tarpeiden ja taustojen tunnistamista ja huomioimista esi- ja alkuopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista esi- ja alkuopetusta.
• kodin ja kasvatusinstituution välistä yhteistyötä
• opettajan interkulttuurista kompetenssia.

Erityispedagogiikan osuudessa käsitellään:
• oppimisen, tunnesäätelyn, käyttäytymisen ja ympäristön keskinäisiä riippuvuussuhteita.
• kehityksellisten häiriöiden tunnuspiirteitä
• lukivaikeutta ja lukiopetusta
• myönteisen ohjauksen toimintatapoja
• vertaissuhteiden tukemisen tapoja

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Monikulttuurisuus osuuden pakollinen kirjallisuus:
• Robinson, K. & Jones-Diaz, C. H. (2006). Diversity and difference in early childhood education: issues for theory and practice. McGraw-Hill Education.
• Yelland, N. (ed.) (2005; 2008). Critical Issues in Early Childhood Education. Maidenhead: Open University Press.
• Lisäksi opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit.

Erityispedagogiikan osuuden pakollinen kirjallisuus:
• Takala, M. & Kairaluoma, L., (toim.) (2019). Lukivaikeudesta lukitukeen (toimitettu teos), ss. 5 – 197. Helsinki: Gaudeamus.
• Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Opetushallituksen julkaisuja.
• Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit

HUOM

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista. Luentoja ei tallenneta.

Paikka

Helsingin avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristö Moodle.

Kouluttajat

Heini Paavola, Marja Syrjämäki

Suoritustapa

Ennakkotehtävät, verkkoluennot, luentotallenteet, oppimistehtävät

Lisätiedot

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopisto. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ajan. Tarkkaa opintojen päättymispäivää ei ole tiedossa. Ko. päivämäärä on joustava ja siihen vaikuttaa mm. tehtävien palautuspäivät, joita ei vielä ole tiedossa. Vaasan kesäyliopisto ei vastaa mahdollisista aikataulullisista muutoksista, joita saattaa ilmetä meistä riippumattomista syistä.

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.


 • Maksut


  Yksittäisen jakson hinta 160 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  Vaasan kesäyliopiston perimä maksu: 110 euroa.
  Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

 • Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 

 • Lisätietoja


  koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
  elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
  puh. 044 754 5780