Kurser

Writing Academic English (online) (ayKENG9212) VY


Tidpunkt
4.5.2020 - 28.6.2020

Pris
160.00 €

Kursinformation

Ämne
Engelska språket
Utrymme
Verkkokurssi
Sista anmälningsdatum
3.5.2020
Föreläsare
Salovaara Harri
Innehåll

WRITING ACADEMIC ENLSIH (ONLINE)
TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN ENGLANNIKSI (VERKKO)

Edeltävät opinnot: Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi (3 op) ja Suulliset taidot (2 op)
Prior studies: Reading and writing skills and Oral Skills or equivalent studies in English

Opintojakson tavoite:  B2-C1
Aim: B2-C1

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija on tietoinen tieteellisen kirjoittamisen tyypillisistä piirteistä. Hän tunnistaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija kehittää kriittistä ja analyyttista lukutaitoaan, osaa tuottaa ja arvioida tieteellisiä tekstejä sekä tunnistaa englantia vieraana kielenä käyttävän kirjoittajan kohtaamat haasteet. Opiskelija oppii myös mitä tarkoitetaan plagioinnilla ja tieteellisellä vilpillä.
Learning outcomes:
After the course the students will be able to:
-          apply the characteristics of academic writing when constructing their own texts
-          write a short academic paper in their own subject field in English
-          paraphrase and summarize for academic purposes
-          quote academic sources in appropriate referencing style
-          apply academic ethical principles
-          revise and comment critically on own and other’s texts

Opintojakson sisältö: Kurssilla tutustutaan yleisön, tavoitteen, rekisterin ja tyylin käsitteisiin tieteellisen kirjoittamisen näkökulmasta. Kurssilla käydään läpi tieteellisten tekstien rakennetta, esim. tiivistelmiä, määritelmiä, arvosteluja, tutkimussuunnitelmia ja tieteellisiä tutkimuksia. Kurssilla harjoitellaan analyyttista lukemista ja opitaan tunnistamaan tieteellisessä kirjoittamisessa käytettyjä retorisia keinoja. Kurssilla perehdytään myös kriittiseen lukemiseen ja muistiinpanojen tekoon, sekä opitaan merkitsemään lähteitä. Kurssilla keskitytään myös englantia vieraana kielenä käyttävän opiskelijan tuottamiin tyypillisiin piirteisiin tieteellisissä teksteissä.
Content: The concepts of audience, purpose, style and register from an academic perspective. During the course the structure of academic texts, e.g. summaries, definitions, critiques, research plans and research articles is discussed. Students practice analytical and critical reading and learn to identify rhetorical techniques in academic writing. During the course students also learn note-taking techniques and learn to quote their sources. Attention is also given to typical challenges of EFL writers.

Opetus: 28 tuntia
Teaching: 28 hours

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, lyhyitä kirjallisia tehtäviä sekä yksi pidempi kirjoitustehtävä
Completion: Attendance, active participation, short written assignments and one research paper

Kirjallisuus: The Harbrace College Handbook, muu materiaali opettajan ohjeiden mukaan
Literature: The Harbrace College Handbook, other material as instructed by the teacher

Arviointi: Asteikko 1–5 / hylätty
Evaluation: 1-5 / failed

Pakollisuus: Vaihtoehtoinen Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi (5 op) -kurssin kanssa.
Compulsory: An alternative to Academic Writing in Finnish"

 

Aikataulu ja maksut


Aika: 4.5.-28.6.2020 verkossa. 

Maksut: 160€

Kesäyliopiston kurssimaksu 110 € maksetaan ilmoittautuessa ja avoimen yliopiston VY-maksu 50 € maksetaan ILPA ilmoittautumisen yhteydessä (saat tähän ohjeet sähköpostitse, kun kurssin toteutuminen on vahvistettu).

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2018 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

HUOM!
tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan puoltoa opintoihin ennen niiden alkua.