Kurser

 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 sp


Tidpunkt
6.4.2020 - 24.5.2020

Pris
100.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Barns och ungas psykiska hälsa
Utrymme
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Sista anmälningsdatum
23.3.2020
Föreläsare
Useita luennoitsijoita
Innehåll

AY7020905 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT KASVUN TUKENA, 5 op

Child, Youth and Family Services in Supporting the Growth of Children, Adolescents and Family, 5 ects

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 6.4.-24.5.2020 verkossa
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.
Sisältö: Lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.
Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaali: 
1.Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.
3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.
4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.
5. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet
7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
9. Soveltuva lainsäädäntö ja muu verkossa ilmoitettu materiaali.
Arvosteluperiaatteet: 0-5
Opettaja: Professori emerita Pirjo Pölkki
Lisätiedot: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.

 

Maksut ja lisätiedot 


Maksut:
Yksittäinen jakso (5 op) 100 € 
Kesäyliopiston kurssimaksu 50 € (laskutetaan)  +  UEF-maksu 10€/opintopiste(maksetaan suoraan UEF:ille).


Lisätiedot:
Tina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781

 

Muutokset mahdollisia.