Kurser

 

Teams - tehokkaasti etänä


Tidpunkt
25.3.2020 - 25.3.2020

Tidpunkter:
ke: 09.00-11.00
Pris
50.00 €

Kursinformation

Ämne
Verkkokoulutukset etäopetuksen tueksi
Utrymme
Verkkokurssi
Sista anmälningsdatum
24.3.2020
Föreläsare
KM, di­gi­o­pe Pasi Mus­to­nen
Innehåll

Te­hoa ja tai­to­ja Te­am­sin hyö­dyn­tä­mi­seen etä­työs­ken­te­lys­sä

Sisältö

Te­am­sin pe­rus­a­se­tuk­set ja tii­min hal­lin­ta:
-Te­ams työ­ryh­mien käy­tös­sä ja hal­lin­nas­sa
-Ka­na­vat
-Vies­tin­tä, kes­kus­te­lu
-Tie­dos­to­hal­lin­ta
-So­vel­luk­set
-Mo­bii­lius

Te­ams-vi­de­o­pu­he­lut eri muo­dois­saan:
-Vi­de­o­poh­jai­nen työ­ryh­mä­työs­ken­te­ly Te­ams-ym­pä­ris­tös­sä
-Pu­he­lut, ääni ja kuva
-Toi­min­ta mo­bii­li­lait­teis­sa
-Yh­teys Stre­a­miin
-Yh­teys Out­loo­kiin ja Out­look-so­vel­luk­seen

Stre­am-vi­de­o­pal­ve­lu:
-Vi­de­oi­den tal­len­nus
-Ka­na­vat
-Ja­ka­mi­nen
-Vi­de­oi­den hal­lin­ta
-Yh­teys Te­am­sin kans­sa
-Stre­a­min mo­bii­li­so­vel­lus

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le jot­ka jo käyt­tä­vät Te­am­sia työs­sään ja ha­lu­a­vat op­pia no­pe­as­ti li­sää em. toi­min­nois­ta.
 

Aikataulu ja maksut 


Aika

ke 25.3.2020 klo 9-11, verk­ossa
Opetuskieli: suomi

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Hinta

50 €

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.
 

Lisätiedot


Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­ta:

-re­aa­li­ai­kai­nen ja vuo­ro­vai­kut­tei­nen kou­lu­tus ver­kos­sa
-osal­lis­tu­mi­nen mah­dol­lis­ta Suo­mes­sa ja ulko­mail­la
-voit osal­lis­tua tie­to­ko­neel­la, tab­le­til­la tai äly­pu­he­li­mel­la
-tar­vit­set toi­mi­van net­ti­yh­tey­den ja tie­to­ko­neen pe­rus­käyt­tö­tai­dot
-saat säh­kö­pos­tii­si osal­lis­tu­mis­lin­kin en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua
-kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suus cha­tis­sa
-kou­lu­tuk­sen jäl­keen saat tal­len­teet käyt­töö­si
-hen­ki­lö­kun­tam­me aut­taa si­nua kou­lu­tuk­sen ai­ka­na tek­ni­sis­sä asi­ois­sa