Kurser

 

Teams opettajille - tehokkaasti etänä


Tidpunkt
26.3.2020 - 26.3.2020

Tidpunkter:
to: 09.00-12.00
Pris
55.00 €

Kursinformation

Ämne
Verkkokoulutukset etäopetuksen tueksi
Utrymme
Verkkokurssi
Sista anmälningsdatum
25.3.2020
Föreläsare
KM, di­gi­o­pe Pasi Mus­to­nen
Innehåll

Opet­ta­jil­le tii­vis pa­ket­ti Te­am­sin käy­tön te­hos­ta­mi­seen ja jo opit­tu­jen tai­to­jen yllä­pi­toon

Sisältö

Te­am­sin pe­rus­a­se­tuk­set ja tii­min hal­lin­ta:

-Te­ams työ- ja opis­ke­lu­ryh­mien käy­tös­sä ja hal­lin­nas­sa, tii­mien ero
-Ka­na­vat
-Vies­tin­tä, kes­kus­te­lu
-Tie­dos­to­hal­lin­ta
-So­vel­luk­set
-Mo­bii­lius

Te­ams-vi­de­o­pu­he­lut eri muo­dois­saan:

-Vi­de­o­poh­jai­nen työ- ja opis­ke­lu­ryh­mä­työs­ken­te­ly Te­ams-ym­pä­ris­tös­sä
-Pu­he­lut, ääni ja kuva
-Toi­min­ta mo­bii­li­lait­teis­sa
-Yh­teys Stre­a­miin
-Yh­teys Out­loo­kiin ja Out­look-so­vel­luk­seen

Te­ams ope­tuk­ses­sa:

-Teh­tä­vän­an­not ja ar­vi­oin­ti
-Koos­teet

Stre­am-vi­de­o­pal­ve­lu:
-Vi­de­oi­den tal­len­nus
-Ka­na­vat
-Ja­ka­mi­nen
-Vi­de­oi­den hal­lin­ta
-Yh­teys Te­am­sin kans­sa
-Stre­a­mim mo­bii­li­so­vel­lus
 

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii opet­ta­jil­le kai­kil­la kou­lu­as­teil­la, jot­ka ovat O365 jo jon­kin ver­ran käyt­tä­neet, ja ha­lu­a­vat hyödyn­tää Te­am­sia omas­sa työs­sään ja työ­yh­tei­sön kans­sa.

Aikataulut ja maksut 


Aika

to 26.3.2020 klo 9-12, verk­ossa
Opetuskieli: suomi

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Hinta

55 €

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.
 

Lisätiedot


Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­ta:

-re­aa­li­ai­kai­nen ja vuo­ro­vai­kut­tei­nen kou­lu­tus ver­kos­sa
-osal­lis­tu­mi­nen mah­dol­lis­ta Suo­mes­sa ja ulko­mail­la
-voit osal­lis­tua tie­to­ko­neel­la, tab­le­til­la tai äly­pu­he­li­mel­la
-tar­vit­set toi­mi­van net­ti­yh­tey­den ja tie­to­ko­neen pe­rus­käyt­tö­tai­dot
-saat säh­kö­pos­tii­si osal­lis­tu­mis­lin­kin en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua
-kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suus cha­tis­sa
-kou­lu­tuk­sen jäl­keen saat tal­len­teet käyt­töö­si
-hen­ki­lö­kun­tam­me aut­taa si­nua kou­lu­tuk­sen ai­ka­na tek­ni­sis­sä asi­ois­sa